منوی اصلی 
Skip Navigation Links
سایر پیوندها 
Skip Navigation Links
فهرست فرم های مقطع دکتری
عنوانPDF/jpgWord
برگ مشخصات بررسی صلاحیت عمومی پذیرفته شدگان علمی آزمون دکتری تخصصی ص 1 
برگ مشخصات بررسی صلاحیت عمومی پذیرفته شدگان علمی آزمون دکتری تخصصی ص 2 
تعهدنامه پژوهشی رساله 
دستورالعمل منبع نویسی طرح پیشنهادی، پایان نامه و رساله 
فرم 408 جدول زمان بندی تحصیل در مقطع دکتری 
فرم 410 درخواست مرخصی دکتری  
فرم 412 درخواست انصراف از تحصیل دکتری  
فرم 414 تعیین استاد راهنمای رساله دکتری  
فرم 416 درخواست مهمانی دانشجویان دکتری  
فرم 418 تصویب اولیه طرح پیشنهادی رساله دکتری  
فرم 420 طرح پیشنهادی رساله دکتری  
فرم 422 تعیین موضوع و استاد راهنمای دروس انفرادی دکتری  
فرم 424 ارزشیابی دروس انفرادی دکتری  
فرم 430.1 تقاضا و صورتجلسه آزمون جامع دکتري 
فرم 430.2 تقاضای برگزاری وتعیین نماینده در جلسه دفاع از پیشنهادیه رساله دکتري  
فرم 430.3 صورتجلسه دفاع از طرح پیشنهادی رساله دکتري 
فرم 436 تقاضای اصلاح طرح پیشنهادی رساله دکتری  
فرم 438 تقاضای دفاع رساله دکتری  
فرم 440 تعیین زمان برگزاری دفاع از رساله دكتري  
فرم 442 ارزشیابی رساله دکتری  
فرم 444 صورتجلسه دفاع از رساله دکتری فارسی و انگلیسی  
فرم 446 اصلاح پس از دفاع رساله دکتری  
فرم 448 اطلاعات اساتید راهنما، مشاور داوران خارج از دانشگاه آزمون جامع، دفاع پیشنهادیه و رساله دکتری 
فرم 450 انجام رساله دکتری  
فرم 452 تحویل رساله دكتري 
فرم 454 تقاضای افزایش سنوات دکتری 
فرم 456 فرم تقاضای دعوت از اساتید خارج دانشگاه جهت شرکت در جلسات ارزیابی پیشنهادیه و رساله دکتری 
فرم 458 داوری رساله دکتری داوران خارج از دانشگاه 
فرم 462 چک لیست نماینده در دفاع رساله دکتری 
قالب نگارش رساله دکتری 
ورود به سیستم 
 
 
پیوندهای مهم 

تشکيلات | امور آموزشي | تحصلات تکميلي | آيين نامه | فرم ها | تقويم آموزشي  | سيستم اساتيد | سيستم دانشجويي
دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبيعي گرگان - معاونت آموزشي و تحصيلات تکميلي - 1385