منوی اصلی 
Skip Navigation Links
سایر پیوندها 
Skip Navigation Links

اطلاعیه شماره یک ارزیابی تخصصی آزمون نیمه متمرکز دکتری سال 1398

5/3/1398

*به نام خدا*

 

 

اطلاعیه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان در خصوص مرحله ارزیابی تخصصی 

آزمون نیمه متمرکز دکتری سال 1398

با توجه به آیین­ نامه پذیرش دانشجو در دوره دکتری (Ph.D)، پذیرش دانشجو در این آزمون شامل اجرای فرایند دو مرحله­ ای خواهد بود که اجرای این مراحل مطابق با آیین­ نامه ابلاغی شماره 28/1/1395و نامه شماره 10935 مورخ 1/3/1398صورت خواهد گرفت. مرحله اول مربوط به سنجش علمی بوده که برگزاری آزمون آن توسط سازمان سنجش آموزش کشور صورت گرفته است و مرحله دوم آن شامل بررسی سوابق علمی، آموزشی و پژوهشی و مصاحبه حضوری داوطلبان است که توسط دانشگاه صورت می­گیرد. در راستای اجرای مرحله دوم موارد ذیل را به اطلاع داوطلبان می رساند.

 

حد نصاب دانشگاه

 داوطلبان حاضر در جلسه آزمون که برای آنها کارنامه مرحله اول (سنجش علمی) توسط سازمان سنجش آموزش کشور صادر شده است و نسبت به انتخاب رشته اقدام نموده ­اند، در صورت دارا بودن حدنصاب مطابق کارنامه کد رشته محل­ های انتخابی می ­توانند با توجه به اطلاعیه­ ای که در سایت دانشگاه به نشانی http://www.gau.ac.ir  منتشر می ­شود در تاریخ مقرر برای ارزیابی تخصصی به دانشگاه مراجعه نمایند.

شایان ذکر است حد نصاب لازم برای داوطلبان دارای سهمیه ایثارگر 70 درصد و برای داوطلبان دارای سهمیه رزمندگان و مربیان حائز شرایط 80 درصد حد نصاب اعلام شده برای داوطلبان آزاد می ­باشد که وضعیت آنها در کارنامه درج شده است.

 

 

 برنامه زمانی ارزیابی تخصصی 

جدول شماره (1): کد رشته محل­های مورد پذیرش دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان و تاریخ مراجعه حائزین شرایط  ورود به مرحله ارزیابی تخصصی (مصاحبه)

 

كد

كد محل

نام رشته

گرايش

دوره

ظرفيت

تاريخ مصاحبه

2401

4473

علوم ومهندسي محيطزيست

-

روزانه

5

1 تير

2401

4478

علوم ومهندسي محيطزيست

-

نوبت دوم

4

1 تير

2406

4532

علوم ومهندسي باغباني

فيزيولوژي توليدوپس ازبرداشت گياهان باغباني

روزانه

3

5 تير

2406

4544

علوم ومهندسي باغباني

اصلاح وبيوتكنولوژي گياهان باغباني

روزانه

3

5 تير

2406

4553

علوم ومهندسي باغباني

فيزيولوژي توليدوپس ازبرداشت گياهان باغباني

نوبت دوم

3

5 تير

2406

4560

علوم ومهندسي باغباني

اصلاح وبيوتكنولوژي گياهان باغباني

نوبت دوم

3

5 تير

2412

4570

علوم ومهندسي صنايع غذايي

صنايع غذايي

روزانه

3

1 تير

2412

4575

علوم ومهندسي صنايع غذايي

شيمي موادغذايي

روزانه

3

1 تير

2412

4584

علوم ومهندسي صنايع غذايي

فناوري موادغذايي

روزانه

3

1 تير

2412

4590

علوم ومهندسي صنايع غذايي

زيست فناوري موادغذايي

روزانه

3

1 تير

2412

4594

علوم ومهندسي صنايع غذايي

صنايع غذايي

نوبت دوم

3

1 تير

2412

4597

علوم ومهندسي صنايع غذايي

شيمي موادغذايي

نوبت دوم

1

1 تير

2412

4602

علوم ومهندسي صنايع غذايي

فناوري موادغذايي

نوبت دوم

1

1 تير

2412

4604

علوم ومهندسي صنايع غذايي

زيست فناوري موادغذايي

نوبت دوم

1

1 تير

2418

4657

مهندسي صنايع چوب وفراورده هاي سلولزي

كامپوزيت هاي ليگنوسلولزي

روزانه

3

20 خرداد

2418

4660

مهندسي صنايع چوب وفراورده هاي سلولزي

كامپوزيت هاي ليگنوسلولزي

نوبت دوم

3

20 خرداد

2419

4664

مهندسي صنايع چوب وفراورده هاي سلولزي

صنايع سلولزي

روزانه

3

22 خرداد

2419

4667

مهندسي صنايع چوب وفراورده هاي سلولزي

صنايع سلولزي

نوبت دوم

3

22 خرداد

2420

4682

مديريت حاصل خيزي وزيست فناوري خاك

شيمي حاصل خيزي خاك وتغذيه گياه

روزانه

3

10 تير

2420

4688

مديريت حاصل خيزي وزيست فناوري خاك

بيولوژي وبيوتكنولوژي خاك

روزانه

3

10 تير

2420

4695

مديريت حاصل خيزي وزيست فناوري خاك

شيمي حاصل خيزي خاك وتغذيه گياه

نوبت دوم

2

10 تير

2420

4697

مديريت حاصل خيزي وزيست فناوري خاك

بيولوژي وبيوتكنولوژي خاك

نوبت دوم

1

10 تير

2421

4709

مديريت منابع خاك

فيزيك وحفاظت خاك

روزانه

3

9 تير

2421

4716

مديريت منابع خاك

منابع خاك وارزيابي اراضي

روزانه

2

9 تير

2421

4720

مديريت منابع خاك

فيزيك وحفاظت خاك

نوبت دوم

1

9 تير

2421

4723

مديريت منابع خاك

منابع خاك وارزيابي اراضي

نوبت دوم

1

9 تير

2424

4742

علوم دامي

تغذيه دام

روزانه

1

18 تير

2424

4773

علوم دامي

تغذيه طيور

روزانه

1

18 تير

2424

4787

علوم دامي

تغذيه دام

نوبت دوم

1

18 تير

2424

4804

علوم دامي

تغذيه طيور

نوبت دوم

1

18 تير

2427

4830

علوم ومهندسي اب

ابياري وزهكشي

روزانه

3

16 تير

2427

4839

علوم ومهندسي اب

ابياري وزهكشي

نوبت دوم

3

16 تير

2428

4855

علوم ومهندسي اب

سازه هاي ابي

روزانه

3

16 تير

2428

4864

علوم ومهندسي اب

سازه هاي ابي

نوبت دوم

3

16 تير

2431

4901

ژنتيك وبه نژادي گياهي

-

روزانه

3

19  تير

2431

4916

ژنتيك وبه نژادي گياهي

-

نوبت دوم

1

19 تير

2432

4939

اگروتكنولوژي

فيزيولوژي گياهان زراعي

روزانه

3

19 تير

2432

4966

اگروتكنولوژي

اكولوژي گياهان زراعي

روزانه

3

19 تير

2432

4986

اگروتكنولوژي

فيزيولوژي گياهان زراعي

نوبت دوم

3

19 تير

2432

5001

اگروتكنولوژي

اكولوژي گياهان زراعي

نوبت دوم

3

19 تير

2436

5506

اگرواكولوژي

-

روزانه

3

25 خرداد

2436

5507

اگرواكولوژي

-

نوبت دوم

3

25 خرداد

2439

5504

حشره شناسي كشاورزي

-

روزانه

3

20 خرداد

2439

5505

حشره شناسي كشاورزي

-

نوبت دوم

3

20 خرداد

2440

5112

بيماري شناسي گياهي

-

روزانه

3

9 تير

2440

5124

بيماري شناسي گياهي

-

نوبت دوم

3

9 تير

2441

5132

علوم ومهندسي جنگل

مديريت جنگل

روزانه

3

3 تير

2441

5137

علوم ومهندسي جنگل

مديريت جنگل

نوبت دوم

2

3 تير

2443

5151

علوم ومهندسي جنگل

علوم زيستي جنگل

روزانه

3

3 تير

2443

5157

علوم ومهندسي جنگل

علوم زيستي جنگل

نوبت دوم

3

3 تير

2444

5165

علوم ومهندسي شيلات

تكثيروپرورش ابزيان

روزانه

3

2 تير

2444

5170

علوم ومهندسي شيلات

بوم شناسي ابزيان

روزانه

3

2 تير

2444

5176

علوم ومهندسي شيلات

تكثيروپرورش ابزيان

نوبت دوم

3

2 تير

2444

5179

علوم ومهندسي شيلات

بوم شناسي ابزيان

نوبت دوم

2

2 تير

2445

5184

علوم ومهندسي شيلات

فراوري محصولات شيلاتي

روزانه

3

28 خرداد

2445

5187

علوم ومهندسي شيلات

فراوري محصولات شيلاتي

نوبت دوم

3

28 خرداد

2447

5188

علوم ومهندسي شيلات

صيدوبهره برداري ابزيان

روزانه

3

22 خرداد

2447

5191

علوم ومهندسي شيلات

صيدوبهره برداري ابزيان

نوبت دوم

1

22 خرداد

2448

5198

علوم ومهندسي مرتع

-

روزانه

2

29 خرداد

2448

5203

علوم ومهندسي مرتع

-

نوبت دوم

1

29 خرداد

2449

5207

مديريت وكنترل بيابان

-

روزانه

4

28 خرداد

2449

5213

مديريت وكنترل بيابان

-

نوبت دوم

1

28 خرداد

2450

5222

علوم ومهندسي ابخيز

حفاظت اب وخاك

روزانه

3

4 تير

2450

5229

علوم ومهندسي ابخيز

مديريت حوزه هاي ابخيز

روزانه

3

4 تير

2450

5234

علوم ومهندسي ابخيز

حفاظت اب وخاك

نوبت دوم

1

4 تير

2450

5239

علوم ومهندسي ابخيز

مديريت حوزه هاي ابخيز

نوبت دوم

2

4 تير

 

 

این دانشگاه برنامه ثبت نام آنلاین ندارد از این رو لازم است داوطلبان با همراه داشتن مدارک در زمان های تعیین شده در جدول فوق جهت مصاحبه به دانشکده­ های مربوطه مراجعه نمایند. داوطلبان تنها در تاریخ­ های قید شده در جدول که تماما منطبق با تاریخ­ های تعیین شده توسط سازمان سنجش می­ باشند مراجعه نمایند. ساعت حضور داوطلبان در دانشکده از 8 صبح می ­باشد، مگر آنکه دانشکده ساعت دیگری را با داوطلبان هماهنگ کرده باشد.

 

 مدارک مورد نیاز  

-          تکمیل و تهیه پرینت از  فرم شماره 1 (از همین سطر دانلود کنید)

-          اصل شناسنامه و کارت ملی و تصویری از تمامی صفحات شناسنامه و کارت ملی

-          تصویر کارنامه آزمون نیمه متمرکز دکتری سال 1398

-          اصل مدرک کارشناسی و کارشناسی ارشد و تاییدیه ریزنمرات هر دو مقطع

تبصره 1- آن دسته از داوطلبان که فارغ التحصیل دوره کارشناسی ناپیوسته می ­باشند علاوه بر اصل مدرک کارشناسی ناپیوسته می ­بایست اصل مدرک کاردانی را نیز ارائه نمایند.

تبصره 2- آن دسته از دانشجویان سال آخر که حداکثر تا تاریخ 31/6/98 در مقاطع کارشناسی ارشد و یا دکتری حرفه­ای فارغ­التحصیل خواهند شد، می ­بایست اصل گواهی تأییدشده توسط دانشگاه محل تحصیل مربوط به معدل واحدهای گذرانده تا تاریخ 30/11/97 را همراه داشته و ارائه نمایند.

-          تمامی مدارک پژوهشی و آموزشی نام برده شده در فرم شماره 1

-          اصل فیش بانکی به مبلغ 750000ریال (هفتاد و پنج هزار تومان) بابت هزینه شرکت در یک مصاحبه واریز شده به حساب شماره 3150062380 بانک تجارت شعبه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان به نام درآمدهای متفرقه دانشگاه (افرادی که متقاضی شرکت در مصاحبه چند گرایش هستند، بایستی به تعداد جلسات مصاحبه فیش واریزی ارائه دهند)

-          اصل حکم کارگزینی برای داوطلبان حائز شرایط سهمیه مربیان رسمی قطعی و یا رسمی آزمایشی وزارت علوم تحقیقات و فناوری 

-          ارائه اصل و تحویل کپی مدارک مربوط به دارندگان سهمیه ایثارگر و رزمنده

 

 

شرایط عمومی و اختصاصی داوطلبان

-          احراز تمامی شرایط اعلامی در دفترچه شماره (1) و (2) آزمون نیمه متمرکز دکتری سال 1398 الزامی است.

-          شرکت در تمامی مراحل ارزیابی تخصصی اعلام شده در این اطلاعیه (اعم از آزمون کتبی، مصاحبه و ....) برای تمامی متقاضیان برای پذیرش نهایی الزامی می­ باشد.  

 

 

 

شرایط اختصاصی دانشگاه
-          این دانشگاه آزمون کتبی برگزار نمی ­کند با این­حال در برخی از رشته یا گرایش­ های این دانشگاه ممکن است بخشی از امتیاز مصاحبه به نتیجه یک امتحان کوتاه در روز مصاحبه اختصاص یابد که جزیی از مصاحبه می­ باشد و از آن به عنوان غربال ورود به مصاحبه استفاده نمی ­شود.

 

 

محل برگزاری مصاحبه یا آزمون تخصصی  

گرگان- میدان بسیج پردیس دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی گرگان- دانشکده های مربوطه.

 

تلفن­های تماس دانشکده ها

   

   شیلات و محیط زیست، مرتع و آبخیزداری: 32427040 017

 

 علوم جنگل، مهندسی چوب و کاغذ: 32427050 017

 

 علوم دامی: 32440093 017

 

تولید گیاهی: 32437618 017

 

 مهندسی آب و خاک، صنایع غذایی: 32425655 017 

  خواهشمند است چنانچه سوالی دارید صرفا با شماره های فوق تماس بگیرید

 

 

 

نحوه درخواست پذیرش از دانشگاه  

همانگونه که اشاره شد، این دانشگاه برنامه آنلاین ثبت نام ندارد از این رو لازم است داوطلبان با همراه داشتن مدارک در زمان­ های تعیین شده در جدول فوق جهت مصاحبه به دانشکده­ های مربوطه مراجعه نمایند. چنانچه در رشته یا گرایشی برنامه محدودتری برای مصاحبه وجود داشته باشد با داوطلبان از طریق شماره تماس داوطلب (اعلام شده به سازمان سنجش) هماهنگ خواهد شد.

هرگونه تغییرات یا اصلاحات احتمالی در نحوه برگزاری یا اعلام نتایج متعاقبا از طریق سایت معاونت آموزشی دانشگاه اعلام خواهد شد.  به داوطلبان توصیه می ­شود برای اطلاع از آخرین تغییرات، سایت دانشگاه را مرتبا چک نمایند.

تذکرمهم: اسامی کلیه داوطلبانی که مرحله بررسی سوابق علمی و ارزیابی تخصصی را با موفقیت به اتمام برسانند و در ردیف پذیرفته شدگان دانشگاه قرار گیرند در موعد مقرر در سایت دانشگاه اعلام خواهد شد.

داوطلبان توجه داشته باشند که پذیرش آنها بصورت مشروط بوده و پذیرش نهایی و قطعی منوط به تأیید صلاحیت عمومی آنها از سوی دبیرخانه گزینش دانشجو خواهد بود.

 

 

 

با آرزوی موفقیت- معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه       

 

 

ورود به سیستم 
 
 
پیوندهای مهم 

تشکيلات | امور آموزشي | تحصلات تکميلي | آيين نامه | فرم ها | تقويم آموزشي  | سيستم اساتيد | سيستم دانشجويي
دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبيعي گرگان - معاونت آموزشي و تحصيلات تکميلي - 1385