منوی اصلی 
Skip Navigation Links
سایر پیوندها 
Skip Navigation Links

اطلاعیه تکمیلی -ثبت نام مرحله تکمیل ظرفیت دانشجویان جدیدالورود کارشناسی ارشد 1396- اطلاعات مربوط به شروع کلاسها

15/8/1396

اطلاعیه تکمیلی -ثبت نام مرحله تکمیل ظرفیت دانشجویان جدیدالورود کارشناسی ارشد 1396-  اطلاعات مربوط به شروع کلاسها

 

دانشجویان پس از تکمیل ثبت نام جهت شروع کلاس ها به ترتیب جدول زیر عمل نمایند.

جدول 1- رشته گرایشهایی که دانشجویان آنها ورودی نیمسال اول محسوب می شوند وشروع کلاسهای آنها از 20 آبان 96 می باشد( به دانشجویان جاری ملحق می شوند)

ردیف

نام رشته/گرایش

ثبت نام نیمسال اول-  شروع کلاسها از 20 آبان 96

ملاحظات

1

مدیریت حاصل خیزی و زیست فناوری خاک-شیمی، حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه

Ä

 

2

اقتصاد منابع طبیعی و محیط زیست

Ä

 

3

علوم دامی - تغذیه دام

Ä

 

4

علوم دامی - اصلاح نژاد دام

Ä

 

5

علوم و مهندسی آب - منابع آب

Ä

 

6

علوم و مهندسی آب - آبیاری و زهکشی

Ä

 

7

علوم و مهندسی آب - سازه های آبی

Ä

 

8

توسعه روستایی

Ä

 

9

ترویج و آموزش کشاورزی پایدار-ترویج کشاورزی پایدار و منابع طبیعی

Ä

 

10

مهندسی مکانیک بیوسیستم - طراحی و ساخت

Ä

 

11

مهندسی مکانیک بیوسیستم - انرژی های تجدیدپذیر

Ä

 

12

مهندسی مکانیک بیوسیستم - فناوری پس از برداشت

Ä

 

 

 

جدول 2- رشته گرایشهایی که دانشجویان آنها ورودی نیمسال دوم محسوب می شوند وشروع کلاسهای آنها از بهمن 96 می باشد

ردیف

نام رشته/گرایش

ثبت نام نیمسال دوم-  شروع کلاسها از بهمن 96

ملاحظات

1

بیماری شناسی گیاهی

Ä

 

2

حشره شناسی کشاورزی

Ä

 

3

مهندسی کشاورزی اکولوژیک

Ä

 

4

علوم و مهندسی باغبانی - درختان میوه

Ä

 

5

علوم و مهندسی باغبانی - گیاهان دارویی

Ä

 

6

علوم و تکنولوژی بذر

Ä

 

7

شناسایی و مبارزه با علفهای هرز

Ä

 

8

ژنتیک و به نژادی گیاهی

Ä

 

9

بیوتکنولوژی کشاورزی

Ä

 

10

علوم دامی - فیزیولوژی دام

Ä

 

11

علوم و مهندسی جنگل - مدیریت جنگل

Ä

 

12

علوم و مهندسی جنگل - علوم زیستی جنگل

Ä

 

13

مهندسی مرتعداری

Ä

 

14

مهندسی آبخیزداری

Ä

 

15

علوم و مهندسی محیط زیست - مدیریت و حفاظت تنوع زیستی

Ä

 

16

علوم و مهندسی شیلات-تکثیر و پرورش آبزیان

Ä

 

17

علوم و مهندسی شیلات-بوم شناسی آبزیان شیلاتی

Ä

 

18

علوم و مهندسی شیلات-صید و بهره برداری آبزیان

Ä

 

19

علوم و مهندسی شیلات-فرآوری محصولات شیلاتی

Ä

 

20

مهندسی صنایع چوب و فرآورده های سلولزی - حفاظت و اصلاح چوب

Ä

 

21

مهندسی صنایع چوب و فرآورده های سلولزی - کامپوزیت های لیگنوسلولزی

Ä

 

22

مهندسی صنایع چوب و فرآورده های سلولزی - صنایع سلولزی

Ä

 

 

لازم به یادآوری است آندسته از دانشجویان نوبت دوم (شبانه) که در تکمیل ظرفیت در همان رشته اما دوره روزانه پذیرفته شده اند بدون توجه به جداول فوق تحصیل خود را پس از ثبت نام به صورت عادی ادامه می دهند.

 

ورود به سیستم 
 
 
پیوندهای مهم 

تشکيلات | امور آموزشي | تحصلات تکميلي | آيين نامه | فرم ها | تقويم آموزشي  | سيستم اساتيد | سيستم دانشجويي
دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبيعي گرگان - معاونت آموزشي و تحصيلات تکميلي - 1385