منوی اصلی 
Skip Navigation Links
سایر پیوندها 
Skip Navigation Links
بازگشت به لیست فرم ها

لیست فرمهای ويژه دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی های 1389 (آموزشی-پژوهشی)
عنوان PDF Word 2003 Word 2007
فرم 326 تصویب اولیه طرح پیشنهادی پایان نامه کارشناسی ارشد آموزشی پژوهشی 
فرم 328 طرح پیشنهادی پایان نامه کارشناسی ارشد آموزشی پژوهشی 
فرم 332 گزارش پیشرفت تحصیلی کارشناسی ارشد آموزشی پژوهشی 
فرم 334 تقاضای اصلاح طرح پیشنهادی پایان نامه کارشناسی ارشد آموزشی پژوهشی 
فرم 336 تقاضای دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد آموزشی پژوهشی 
فرم 340 تعیین زمان برگزاری دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد آموزشی پژوهشی 
فرم 342 ارزشیابی پایان نامه کارشناسی ارشد آموزشی پژوهشی 
فرم 344 صورتجلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد آموزشی پژوهشی 
فرم 346 اصلاح پس از دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد آموزشی پژوهشی 
فرم 348 انجام دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد آموزشی پژوهشی 
فرم 352 تحویل پايان نامه کارشناسی ارشد  
ورود به سیستم 
 
 
پیوندهای مهم 

تشکيلات | امور آموزشي | تحصلات تکميلي | آيين نامه | فرم ها | تقويم آموزشي  | سيستم اساتيد | سيستم دانشجويي
دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبيعي گرگان - معاونت آموزشي و تحصيلات تکميلي - 1385