آئين نامه استخدامي هيأت علمي

دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي

 

نشانه ها

 

مأخذ 1…………………… آئين نامه استخدامي اعضاي هيأت علمي دانشگاه تهران .

مأخذ2…………………… .آئين نامه استخدامي هيأت علمي دانشگاهها و موسسات آموزش عالي براي مرتبه هاي 1و2.

مأخذ3…………………… مصوبات هيأت سه نفري جانشين هيأت هاي امناي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي .

مأخذ 4…………………… مصوبات هياتهاي امناء دانشگاهها ، مناطق دانشگاهي و مناطق پژوهشي .

مأخذ5…………………….  قوانين مصوب مجلس

مأخذ 6……………………  تصويب نامه هاي هيأت وزيران

مأخذ 7……………………  مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي

مأخذ8 …………………… مصوبات وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري

بخ  ………………………  بخشنامه

ج ……………………….  جلسه

جها ……………………… ( هيأت سه نفري)  جانشين هيأتهاي امناء

ت ………………………. تصويب نامه

د ..……………………… دوره

شعاف ……………………. شوراي عالي انقلاب فرهنگي

[ شوراي عالي انقلاب فرهنگي]. ستاد انقلاب فرهنگي

شوراي [علوم و آموزش عالي] .  شوراي  عالي برنامه ريزي

عتف …………………….. وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري

[علوم ، تحقيقات و فناوري]  ……فرهنگ و آموزش عالي

ق ..………………………قانون

م ……………...……...… منبع مورد استفاده

مشا ………...…………… مجلس شوراي اسلامي

ها …...…......…………… هيأت امناء

هام …..……….………… هيأت امناء منطقه

ها(ها) …..……….………… هيأت‏هاي  امناء 

هو ...….………………… هيأت وزيران

[ ]  ...……………………   كلمات يا عبارات افزوده شده به متن مصوب 

.……..…...………… حذف كلمات يا عبارات از متن مصوب


پيشگفتار

 

 

از تصويب آيين نامه استخدامي هيأت علمي دانشگاه تهران سي و سه سال مي گذرد. طي اين مدت نسبتاً طولاني آيين‏نامه حسب نياز و مقتضيات دستخوش تغييرات زيادي بوده است. مصوبات هيأت امناي دانشگاه تهران در دوران قبل از انقلاب تغييراتي اندك و مصوبات ستاد انقلاب فرهنگي، شوراي عالي انقلاب فرهنگي، هيأت سه نفري جانشين هيأتهاي امنا و هيأتهاي امناي مناطق دانشگاهي تغييراتي وسيع را در بسياري از مواد اصلي آيين نامه بوجود آورده است، تا آنجا كه حجم تغييرات و ملحقات به آيين نامه به چند برابر حجم آيين نامه اصلي رسيده است.

احاطه بر اين تغييرات شايد براي كارشناساني كه در مركز تصميم گيريها قرار دارند چندان دشوار نباشد، اما جستجوي متن نهايي براي كساني كه در شمول اين مقررات قرار مي گيرند و يا مايلند كه به نحوي از انحاء نسبت به كم و كيف آن مطلع باشند، به راحتي امكانپذير نيست.

ناگفته نبايد گذاشت كه كوشش هايي در جهت تنظيم و تهيه مجموعه قوانين و مقررات اعضاي هيأت علمي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي به عمل آمده است، با اين حال هيچكدام از مقررات موجود دستيابي به آخرين مصوبات مربوط به هيأت علمي را، جز با گذر از تغييرات تاريخي و حذف  منسوخ ها و جستجوي ناسخ ها امكان پذير نساخته است.

در چنين شرايطي اطلاع از كم و كيف مقررات استخدامي هيأت علمي كه قاعدتاً بايد به سادگي فراهم باشد از حوصله اعضاي هيأت علمي ذينفع خارج خواهد شد و اطلاع، اعلام نظر و تعبير و تفسير مقررات را به معدود كارشناساني محدود خواهد ساخت كه به صورت حرفه اي در جريان تصميم سازيها و تصميم گيريهاي مربوط قرار دارند.

صرفنظر از دشواري دستيابي به مقررات استخدامي از ناحيه ذينفعان، زيان عمده معطوف به مقررات است كه تحت تأثير مهجور ماندن و دور از دسترس قرار گرفتن بازخوردهاي اندكي را تجربه مي كند و به اين لحاظ از جرياني پويا به وضعيتي ايستا مبدل مي شود.

مجموعه حاضر با هدف رفع اين مشكل و شفاف سازي هرچه بيشتر مقررات استخدامي هيأت علمي صورت گرفته است، تا همه اعضاي هيأت علمي بتوانند پاسخ سؤالات خود را در حوزه مقررات آموزشي بيابند، بي‏آنكه نيازمند به مراجعه به مرجع خاصي باشند.

نگارنده اذعان دارد كه اين مجموعه حاوي نقص ها و كمبودهاي زيادي است، به همين لحاظ اين اقدام را به عنوان گام نخست در شفاف سازي مقررات استخدامي هيأت علمي تلقي مي كند و اميد دارد كه از طريق بازخوردهايي كه از ناحيه صاحبنظران و كارشناسان ذيربط بويژه از حوزه دفتر هيأتهاي امنا و هيأت مميزه مركزي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و دبيرخانه هاي هيأتهاي امناي مناطق دانشگاهي و دانشگاهها دريافت مي كند، در آينده اي نه چندان دور بتواند نسخه كاملتري را در اختيار علاقه مندان قرار دهد.

 

     16 آذر 1383     

ا.د.               
 

آئين نامه استخدامي هيأت علمي

 دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي

 

 

تذكر1-  به موجب بند الف تبصره 36 قانون بودجه سال 1358 كل كشور « از اول شهريور ماه 1358 قواانين و مقررات استخدامي كادر آموزشي و هيأت علمي دانشگاه تهران درباره كليه دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي (اعم از دولتي و غيردولتي) كه نام آنها در اين قانون در رديف دانشگاههاي دولتي درج شده است، اجرا مي‏شود و مقررات استخدامي مغاير با آن لغو مي‏گردد.»(1)

[ و اصلاحات بعدي آن ] قرار دارند.

تذكر2- اين آئين نامه بر اساس آئين نامه استخدامي اعضاي هيأت علمي دانشگاه تهران مصوب دي ماه 1348 و اصلاحات بعدي آن (مأخذ 1) ؛ آئين نامه استخدامي هيأت علمي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي براي مرتبه هاي 1 و2 ، مصوب يازدهمين  جلسه مورخ 11/8/1360 هيأت سه نفري جانشين هيأتهاي امناي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي و اصلاحات بعدي آن (مأخذ2) ؛ ديگر مصوبات هيأت سه نفري جانشين هيأتهاي امناء  (مأخذ 3) ؛ مصوبات هيأت امناي دانشگاهها . مناطق دانشگاهي و مناطق پژوهشي (مأخذ4)؛ قوانين مصوب مجلس شوراي اسلامي (مأخذ5) ؛ تصويب‏نامه‏هاي هيأت وزيران (مأخذ6)؛ مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي( مأخذ 7)؛ مصوبات وزارت علوم،‌ تحقيقات و فناوري (مأخذ8) و مصوبات شوراي عالي برنامه‏ريزي (مأخذ9) تنظيم شده است.

تذكر3- با تشكيل هيأت امناء خاص دانشگاهها ، مناطق دانشگاهي و مناطق پژوهشي(2) مصوبات مربوط به هريك از هيأتهاي امناء مي تواند با مصوبات ديگر هيأتهاي امناء متفاوت باشد . براين اساس مأخذ اصلي مورد استفاده در اين آئين‏نامه از زمان تشكيل هيأتهاي امناي منطقه اي مصوبات هيأت امناي منطقه دو پژوهشي است.

تذكر4- دراين مجموعه الفاظ “ دانشگاه“ يا “ مؤسسه“  اطلاق به كليه مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي   است.

 


فصل اول

كليات

 

 

ماده 1(1)- شاغلين خدمات آموزشي ، پژوهشي و آموزشي پژوهشي دانشگاه دراين آئين نامه اعضاي هيات علمي ناميده مي شوند و مراتب خدمت آنان تاتعيين عناوين مناسب  .(2) از يك تا چهار شماره گذاري مي شود. (3)

           1/1 مربي آموزشيار (4)           

           2/1 مربي

           3/1- استادياري

           4/1- دانشياري

           5/1- استادي

تبصره (5)- منظور از دانشگاه دراين آئين نامه كليه دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي وابسته به وزارت [علوم ، تحقيقات و فناوري] است.

 

ماده 2 (6)- اعضاي هيات علمي از لحاظ وضع استخدامي “ تمام وقت “ و به دو صورت رسمي و پيماني خواهند بود (7) و بايد حداقل هفته‏اي 40 ساعت طبق برنامه و وظايفي كه از طرف دانشگاه تعيين مي‏شود ، در خدمت دانشگاه باشند.

تبصره1 (8)- اعضاي هيات علمي متعهدند كه در خارج محل خدمت خود به كار دولتي يا غير دولتي ( بخش خصوصي) نپردازند.(9)

تبصره 2 (10)- بانوان متاهل مي توانند مطابق ضوابطي كه “ هيات مركزي “ مندرج در ماده 5 تعيين مي‌كند، بطور نيمه وقت نيز استخدام شوند(11).

تبصره 3 (12)- استخدام اعضاي هيات علمي پيماني با رعايت ضوابط و مقررات مندرج در اين آئين نامه انجام شده و از لحاظ شمول ساير مقررات استخدامي مشمول مقررات مندرج در پيوست شماره يك آئين نامه استخدامي هيأت علمي دانشگاه تهران [مأخذ 1] خواهند بود.(13)

ماده 3 (14)- اعضاي هيات علمي موضوع اين آئين نامه از طرف وزارت [علوم ، تحقيقات و فناوري ] براي خدمت در يك [دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي يا پژوهشي ] (15)استخدام مي شوند.

ماده 4(16)- از تاريخ تصويب اين آئين نامه [11/8/1360] ، انتخاب اعضاي هيأت علمي مطابق ضوابط اين آئين‏نامه توسط “ هيأت مركزي تأمين وگزينش اعضاي هيأت علمي “ كه در اين آئين نامه “ هيأت مركزي “ ناميده مي‏شود از طريق وزارت [ علوم ، تحقيقات و فناوري] صورت مي گيرد.(17)

 


                       فصل دوم

شرايط عمومي ورود به خدمت دانشگاه

 

ماده 5(18) - شرايط عمومي استخدام هيأت علمي دانشگاه به قرار زير است :

     1/5- [ داشتن شرايط عام استخدام دولتي (19)] :

             ·    تابعيت ايران

             ·    انجام خدمت وظيفه عمومي ياداشتن معافيت قانوني

             ·    عدم محروميت از تمام يا بعضي از حقوق اجتماعي كه مستلزم محروميت از استخدام دولتي باشد.

 2/5- [داشتن شرايط خاص (اخلاقي )(19)] :

          عدم اشتهار به فسق و فجور و عمل به مناهي اخلاقي و اعمال و رفتار خلاف حيثيت و شرافت و شئون‌ شغلي

تقواي ديني والتزام عملي (20) به احكام اسلام (21) ( انجام واجبات و پرهيز از محرمات )

تذكر(22)- در صورتي كه داوطلبان داراي كليه شرايط به غير از [اين] بند باشند “ هيأت مركزي “ مي تواند از ميان متقاضياني كه معاند با اسلام نباشند ، با رعايت ساير مواد اين آئين نامه دركليه  رشته‏ها به غيراز تربيت معلم (23) اعضاي هيأت علمي را برگزيند.

عدم وابستگي به رژيم گذشته ، عدم عضويت در ساواك ، فراماسونري واحزاب وابسته به رژيم گذشته (مردم ، مليون ، ايران نوين ، رستاخيز ) وعدم عضويت دراحزاب و سازمانها و فرقه هاي وابسته به بيگانه و نداشتن سابقه تبليغ مؤثر به نفع دولت هاي بيگانه يا مكاتب ضد اسلامي.(24)

تعهد و اعتقاد به انقلاب اسلامي ، ولايت فقيه و قانون اساسي جمهوري اسلامي (وفاداري به نظام جمهوري اسلامي و قانون اساسي(25)).

تبصره1 (26)- دانشگاهها مجازند كه اعضاي هيأت علمي مورد نياز خود را راساً به صورت قراردادي و به مدت يك سال استخدام كنند . در طول اين مدت كميته مركزي گزينش استاد موظف است به پرونده اين اشخاص رسيدگي كند و صلاحيت يا عدم صلاحيت آنان را براي استخدام رسمي به دانشگاههاي مربوط اعلام نمايد.

تبصره2(27)-  “ هيأت مركزي “ مي تواند براي انجام خدمات آموزشي و يا پژوهشي دانشگاهها از اتباع بيگانه صلاحيتدار با رعايت قوانين ومقررات راجع به كار اتباع بيگانه در ايران به طور موقت و بدون تعهد استخدام رسمي به صورت خريد خدمت استفاده نمايد.


فصل سوم

شرايط اختصاصي ورود به خدمت دانشگاه

 

ماده 6(28)- مدارج علمي براي ورود به خدمت در مرتبه يك (29)[ به شرح زير است]:

     1/6- آشنائي كافي به يك زبان خارجي

     2/6- دارابودن حداقل مدرك فوق ليسانس [كارشناسي ارشد] در رشته تخصصي مربوط براي كليه رشته هاي دانشگاهي غير از “ گروه پزشكي “

     3/6- دارا بودن درجه دكترا در“ گروه پزشكي “ براي ورود به خدمت در مرتبه يك “ گروه پزشكي“

تبصره 1 (30) براي تدريس در دوره هاي كارداني ونيز  كمك به تدريس دروس كارگاهي و آزمايشگاهي مي توان از دارندگان درجه ليسانس (كارشناسي) كه در تدريس دروس عملي مربوط تبحركافي دارند [برابر ضوابط مربوط] استفاده نمود. اينگونه اعضاي هيأت علمي عنوان مربي آموزشيار خواهند داشت. (31)

تبصره 2(32)- دارندگان مدرك تحصيلي معادل دكتري خارج از كشور به عنوان مربي(33) و [دارندگان] درجه معادل فوق ليسانس  به عنوان مربي آموزشيار(34)  به استخدام دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي درمي‏آيند.(31)

ماده 7 (35) - مدارج علمي براي ورود به خدمت در مرتبه دو [استادياري] به شرح زير است :

     1/7- تسلط كافي به يك زبان خارجي و آشنائي به يك زبان خارجي ديگر.

     2/7- دارا بودن درجه دكتري با رساله تحقيقي براي كليه رشته هاي دانشگاهي غير از “ گروه پزشكي “

     3/7- دارا بودن درجه تخصصي (گواهينامه تخصصي) در “ گروه پزشكي “ براي ورود به خدمت در مرتبه دو در “ گروه پزشكي “ .

          4/7- [دارا بودن] صلاحيتهاي ديني و تربيتي : آشنائي با فرهنگ و معارف و عقايد اسلامي ، مسائل تعليم و تربيت و روش تحقيق [لازمه عضويت در هيأت علمي است ]كه ميزان لازم براي هر رشته و هر مرتبه دانشگاهي توسظ [شوراي عالي انقلاب فرهنگي] تعيين مي شود. (36)

تبصره 1- منظور از “ گروه پزشكي “ رشته هاي پزشكي باليني (= پزشكي ، داروسازي و دندانپزشكي) و رشته دامپزشكي است.

تبصره2- براي رشته هائي كه در مواد 6 و 7 داراي مدارك علمي نمي باشند و نيز در شرايط استثنائي “هيأت مركزي “ مي تواند معادل مراتب يك و دو دانشگاهي [مربي واستادياري] را براي دانشمندان ، محققين ، فضـــلا و صاحبنظران تعيين نمايد. ضوابط مربوط به اين قسمت به پيشنهاد گروههــاي تخصصــي و تصويب[شــــــوراي عالي انقلاب فرهنگي] تعيين خواهد گرديد . (37)

تبصره 3- در موارد استثنائي و براي رشته هاي دانشگاهي كه مدارك علمي عنوان شده در مواد 6 و 7 اصولاً در دانشگاهها ارائه نمي گردد، مدرك ليسانس  [كارشناسي] براي ورود به مرتبه يك [مربي] و مدرك فوق ليسانس [كارشناسي ارشد] براي ورود به مرتبه دو [ استادياري] به عنوان حداقل مدرك مورد نياز تلقي خواهد گرديد.

            تعيين رشته هاي مذكور با توجه به مدارك دانشگاهي ارائه شده در جهان به عهده معاون آموزشي وزارت [علوم ، تحقيقات و فناوري ] خواهد بود. (38)

 تبصره 4 (39)- علاوه بر شرايط علمي مندرج در موارد 6 و 7 “ هيأت مركزي مي تواند براي برخي رشته‌ها به تناسب موضوع ، شرايط اختصاصي ديگر نظير سابقه كار عملي ، آثار علمي ، قبولي در امتحان كتبي ، مصاحبه و امتحان عملي ( آزمايش باليني ، تدريس و) را در نظر بگيرد.

تبصره5  (40) - كساني كه داراي شرايط مندرج در [بند 4/7] نباشند مي توانند به استخدام هيأت علمي دانشگاه درآيند. ولي بايد درمدت استخدام آزمايشي شرايط فوق را احراز نمايند تابه استخدام قطعي درآيند. دانشگاهها كلاس هاي لازم در اين مورد را ارائه خواهند نمود و شركت در آنها الزامي است.

تبصره6 (41) - اقليت هاي ديني رسمي كشور ازآشنائي با فرهنگ ومعارف و عقايد اسلامي معاف خواهد بود ، مگر در رشته هائي كه مطالب فوق جزئي از درس محسوب مي گردد. رشته هاي مذكور توسط [شوراي عالي انقلاب فرهنگي ] تعيين مي گردد.

ماده8(42) - دانشياران از ميان اشخاصي كه داراي شرايط زير باشند ، انتخاب مي شوند:

                                   1/8- داشتن درجه دكتري و درصورت لزوم مدارك تخصصي(43).

2/8- داشتن حداقل 4 سال سابقه خدمت آموزشي ويا پژوهشي در مقام استادياري يا معادل آن در  مؤسسات آموزش عالي يا پژوهشي مورد قبول دانشگاه .

3/8- تسلط به يك زبان خارجي و آشنائي كافي به يك زبان خارجي ديگر در حدي كه براي استفاده از آثار ومدارك علمي كافي باشد.

تبصره(44) داوطلباني كه به تشخيص هيأت مميزه داراي آثار علمي وتأليفات و تحقيقات ارزنده ‌و مقالات‌ تحقيقي منتشره شده در مجلات عملي معتبر هستند ، حق تقدم خواهند داشت.

ماده 9(45)- استادان از ميان دانشياراني كه حداقل 5 سال تمام عملاً و به نحو رضايت بخش در مرتبه دانشياري خدمت كرده و داراي تأليفات و تحقيقات علمي و مقالات تحقيقي منتشره در مجلات علمي مور قبول دانشگاه و همچنين فعاليتهاي علمي در مجامع و سازمانهاي تحقيقي يا بين المللي باشند انتخاب مي‏گردند.

ماده 10(46)- دانشگاه مي تواند خدمت كساني را كه بر اساس مواد 9 و 10 و 12 اين آئين نامه واجد شرايط احراز مرتبه مربي ، استادياري ، دانشياري يا استادي بوده و يا مي باشند و قبلاً در دانشگاه يا يكي از دانشگاهها يا مؤسسات معتبر به تدريس يا تحقيق اشتغال داشته و در رشته مربوط خدمت كرده باشند وتجربه كسب كرده‏اند ويا داراي تأليفات وتحقيقات ابتكاري و يا تخصصي مورد قبول در آن رشته باشند بابت تمام يا قسمتي از مدت توقف در مقام مربي ، استادياري ، دانشياري يا استادي محسوب كند. تشخيص تناسب تدريس و تحقيق وتجربه داوطلب با رشته مورد نظر و همچنين تخصص مورد قبول و تعيين پايه آنان در مراتب مربي ، استادياري ، دانشياري و استادي به پيشنهاد گروه و تأئيد رئيس دانشكده و يا مؤسسه وهيأت مميزه و تصويب رئيس دانشگاه خواهد بود (47).

تبصره (48)- دانشگاه مي تواند از كساني كه در موضوع معيني تخصص و صلاحيت ايراد سخنراني دارنددعوت نموده و در اين مورد به ازاء ساعات سخنراني بر طبق آئين نامه مخصوصي كه به تصويب شوراي دانشگاه مي رسد حق التدريس منظور و پرداخت خواهد شد . سابقه ايراد سخنراني به هيچ وجه سابقه خدمت آموزشي در دانشگاه محسوب نمي گردد.

ماده 11(49)- دانشگاه مي تواند ايرانياني كه در يكي از دانشگاهها يا مؤسسات علمي كه اعتبار علمي آنها در رشته موردنظر مورد تأئيد دانشگاه باشد و به يكي از مراتب استادياري يا دانشياري يا استادي نائل شده وحداقل يك سال به تصديق مؤسسه محل خدمت بطور رضايت بخش در آن سمت خدمت كرده باشند به پيشنهاد مدير گروه و تأئيد رئيس دانشكده يا مؤسسه و هيأت مميزه  و تصويب رئيس دانشكده درهمان مرتبه به خدمت بپذيرد . سوابق و سنوات تدريس يا تحقيق اين قبيل اشخاص را مي‌توان در هريك از مراتب مذكور فقط در تعيين پايه وارتقاء به مرتبه بالاتر ، طبق مقررات اين   آئين نامه منظور نمود. هرگاه دانشگاه يا مؤسسه عالي آموزشي يا پژوهشي محل خدمت سابق اين قبيل افراد و دانشگاه [پذيرنده ] مشمول مقررات بازنشستگي واحدي باشند سوابق خدمت آنان از لحاظ بازنشستگي نيز محسوب خواهد شد.

ماده12(50)- در صورتي كه داوطلبان ورود به خدمت درهيأت علمي دانشگاه در استخدام رسمي دولت باشند، ورود به خدمت آنان با رعايت شرايط مندرج در اين آئين نامه منوط به موافقت سازمان محل خدمت آنان خواهد بود.

ماده 13(51)- داوطلباني كه با رعايت مقررات مربوط در مراتب يك و دو [مربي و استادياري] قبول و استخدام مي‌شوند و يا تغيير وضعيت مي‏يابند يك دوره آزمايشي به مدت حداقل دو سال و حداكثر پنج سال را طي خواهند نمود(52). براي افرادي كه در دوره آزمايشي لياقت و كارداني و علاقه‌مندي خود را به آموزش و تحقيق و كسب معلومات جديد و انجام وظايف مندرج در ماده 31 اصلاحي [اين] آئين‏نامه نشان داده و كليه شرايط مندرج در اين آئين ‌نامه را احراز نمايند، به پيشنهاد دانشكده يا مؤسسه مربوط و تأئيد دانشگاه و تصويب هيأت مميزه دانشگاه يا هيأت مميزه مركزي حسب مورداجازه صدور حكم قطعي داده خواهد شد(53) و دوره آزمايشي با رعايت مقررات مربوط جزو دوران خدمت رسمي آنان محسوب مي‏شود. به خدمت آزمايشي افرادي كه ضمن دوره آزمايشي كليه شرايط را براي مرتبه مورد نظر با تأئيد مقامات فوق‌الذكر احراز ننمايند خاتمه داده خواهد شد.

تبصره 1(54)- در مورد آن دسته از اعضاي هيأت علمي رسمي آزمايشي كه در طي دوران خدمت آزمايشي تصدي سمتهاي اجرائي موضوع ماده 44 [اين] آئين‏نامه را به عهده مي‌گيرند و يا مأمور خدمت در ساير سازمانها و يا مأمور به تحصيل مي‌شوند، مدت مزبور جزء ايام خدمت رسمي آزمايشي آنان محسوب نمي‌شود و بررسي صلاحيت علمي و عمومي آنان براي تبديل وضع به رسمي قطعي پس از خاتمه مأموريت و حداقل دو سال خدمت آموزشي و پژوهشي مستمر در دانشگاه انجام خواهد شد.

تبصره2(55)-  عضو رسمي آزمايشي موظف است پس از پايان حداقل 2 سال، حداكثر ظرف مدت يك سال فرم‏هاي مربوط به تبديل وضعيت از رسمي آزمايشي به رسمي قطعي را تكميل و به همراه مدارك لازم براي بررسي پرونده به مراجع ذيربط تحويل دهد. عدم تكميل و ارائه بموقع فرم‏ها و مدارك به منزله عدم تمايل عضو به ادامه خدمت در دانشگاه بوده و در پايان 3 سال به خدمت وي در دانشگاه خاتمه داده مي‏شود و مجوزي براي ادامه خدمت نخواهد داشت. پس از تحويل مدارك توسط عضو، دانشگاه مكلف است به درخواست وي رسيدگي كرده و تا پايان 4 سال در مورد قطعيت استخدام و يا خاتمه خدمت نظر قطعي خود را اعلام نمايد. در هر صورت دوران خدمت رسمي آزمايشي عضو نبايد از 5 سال تجاوز كند و چنانچه دانشگاه از نظر صلاحيت‏هاي عمومي و علمي (از طريق مراجع ذيصلاح بررسي كننده حسب مورد) در پايان 5 سال نظر قطعي خود را اعلام ننمايد وضعيت عضو به رسمي قطعي تبديل خواهد شد.

تبصره3(56)-  اعضاي هيأت علمي آموزشي و پژوهشي در مراتب مربي و استاديار براي تبديل وضع از رسمي آزمايشي به رسمي قطعي لازم است 60 درصد حداقل امتيازهاي (وتوكننده) تعيين شده در مواد 1 و 2 آئين‏نامه ارتقاء‌را احراز نمايند و حداقل يك مقاله چاپ شده در مجلات معتبر علمي كه در طي دوران رسمي آزمايشي تهيه شده باشد ارائه نمايند.

                   در مورد مربيان قبولي در دوره دكتراي تخصصي و شروع به تحصيل در اين دوره به جاي امتيازهاي موضوع اين تبصره قابل قبول است.

تبصره4(55)-  كليه اعضاي هيأت علمي كه در تاريخ ابلاغ اين اصلاحيه در حالت استخدام رسمي آزمايشي  هستند  نيز مشمول مفاد تبصره‏هاي 2 و 3 فوق مي‏باشند و به كليه اعضاي هيأت علمي رسمي آزمايشي كه در تاريخ تصويب اين اصلاحيه خدمت آزمايشي آنان از مهلت‏هاي مقرر در تبصره‏هاي 2 و 3 تجاوز كرده باشد نيز شش ماه مهلت موضوع تبصره 2 داده مي‏شود. اين مهلت فقط براي يك بار بوده و قابل تمديد نمي‏باشد.

تبصره5(57) - به افرادي كه طبق مقررات اين ماده به خدمتشان خاتمه داده مي‌شود، به ازاي هرسال خدمت معادل 20 روز حقوق براساس آخرين حقوق و مزاياي دريافتي آنان پرداخت خواهد شد و براي كسر كمتر از 6 ماه 10 روز و براي بيشتر از 6 ماه ، 20 روز حقوق دريافتي پرداخت مي‌گردد.

تبصره6(58)-  وضعيت استخدامي كليه اعضاي هيأت علمي قراردادي و رسمي آزمايشي دانشگاهها كه طبق مقررات مربوط به استخدام درآمده‌اند، مطابق اين آئين نامه بررسي و در صورت واجد بودن شرايط در مرتبه مربوط ، به استخدام رسمي آزمايشي يا رسمي قطعي نائل خواهند شد. حكم استخدام رسمي آزمايشي و قراردادهائي كه داراي شرايط مندرج در مواد 5، 6 و 7 نباشد لغو مي‌گردد.

تبصره 7(59) ـ كساني كه مطابق تبصره 2 ماده 9 به استخدام رسمي آزمايشي درمي‌آيند در صورتي كه كليه شرايط لازم را براي رسمي قطعي شدن دارا باشد به پيشنهاد دانشگاه متبوع، مدت خدمت قراردادي (پيماني) يا رسمي آزمايشي قبلي آنان جزء دوران آزمايشي مندرج در اين ماده محسوب گرديده و حكم قطعي را دريافت خواهند نمود.

ماده 14(60)ـ نحوه انتخاب  و ارتقاي اعضاي هيأت علمي دانشگاه به موجب مقررات پيوست شماره 4 (قسمت اول) خواهد بود.

 


 

فصل چهارم

حقوق و مزايا

 

 

ماده 15 (61) ـ   از اول فروردين ماه  1369 شمسي جدول حقوق مرتبه و پايه هيأت علمي به شرح زير اصلاح مي‌گردد(62):

 

[ (پايه × 5) + عدد مبنا ] ضريب حقوق = حقوق

 

 

 

عدد مبنا براي مربي آموزشيار، مربي، استاديار ، دانشيار و استاد به ترتيب برابر 90، 100 ، 125، 145 و 170 تعيين مي‌شود.

ماده 16(63)ـ از اول فروردين ماه سال 1383 ضريب حقوق موضوع ماده 15 به پنج هزار و دويست و هيجده  (5218) ريال افزايش داده مي‌شود(64).

 

ماده 17 ـ اشخاصي كه به خدمت هيأت علمي دانشگاه پذيرفته مي‌شوند در پايه يك مرتبه مربوط(65) قرار مي‌گيرند. مگر انكه سوابق خدمت قابل قبول(66) براساس مقررات اين آئين نامه داشته باشند كه در اين صورت پايه آنان در هر يك از مراتب طبق مقررات اين آئين نامه تعيين خواهد شد.

تبصره 1ـ به اعضاي هيأت علمي دانشگاهها و مؤسسات آموزشي و پژوهشي به ازاء انجام خدمت سربازي از تاريخ 1/6/1358 كلاً يك پايه ترفيع داده [مي] شود و احكامي كه از تاريخ مذكور به بعد صادر شده و به ازاء خدمت سربازي دو پايه ترفيع اعطاء شده است لغو[مي]گردد. احكامي كه قبل از تاريخ فوق (1/6/1358) به هر شكل صادر شده است ، كماكان به قوت خود باقي است و احتساب تمام مدت خدمت نظام از لحاظ بازنشستگي طبق مقررات مربوط قابل قبول است. (67)در مورد اعضاي هيأت علمي رسمي كه قبل از 1/6/1358 در استخدام دانشگاههاي دولتي بوده‌اند، مانند ساير اعضاي هيأت علمي نظير در همان دانشگاه كه احكام مربوط به پايه سربازي براي آنان صادر شده است عمل [مي‌] شود و تاربخ اجراي حكم ملاك عمل [مي] باشد نه تاريخ صدور حكم(68).

تبصره2(69)ـ  بورسيه‌هاي وزارت [علوم، تحقيقات و فنّاوري] (كه در استخدام نيستند) و متعهد خدمت به دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي وابسته به اين وزارت مي باشند، پس از اتمام تحصيل و اشتغال به كار آموزشي و پژوهشي در دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي به ازاي تحصيل در مقطع دكترا از سه پايه ترفيع در هنگام صدور حكم رسمي برخوردار خواهند شد.

تبصره 3(69) ـ  كارشناسان رسمي كه به عضو هيأت علمي تبديل وضعيت خواهند يافت و اعضاي هيأت علمي رسمي (اعم از رسمي آزمايشي و رسمي قطعي) دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي كه مأمور به تحصيل و يا بورسيه مي‌شوند، در مقطع كارشناسي ارشد براي هر سال تحصيلي از يك پايه و حداكثر دو پايه و در مقطع دكترا به ازاي هر سال تحصيلي از يك پايه و حداكثر چهار پايه [و حداكثر 5 پايه براي دو مقطع] پس از اتمام تحصيل و شروع به كار به عنوان‌هيأت علمي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي برخوردار مي‌شوند.

تذكر 1(69) ـ  اين مصوبه (مفاد تبصره‌هاي 2 و 3) شامل بورسيه‌هاي داخل و خارج از كشور است و به هرحال به يك نفر بيشتر از 4 پايه در دو مقطع تعلق نمي‌گيرد.

تذكر2(69) ـ غير قابل احتساب بودن ترفيعاتي كه به علت مسدود بودن جدول حقوقي از جمله سابقه بورس تا تاريخ 1/1/69 به عضو تعلق نگرفته است ( موضوع .بخ26800/7201/15ـ24/9/69)، كماكان به قوت خود باقي است .

تذكر3(69) ـ دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي موظفند با مأموريت تحصيلي بورسيه‌هاي داخل دوره دكترا موافقت نموده و احكام لازم را صادر كنند. اعضاي هيأت علمي مأمور به تحصيل براي ايام مأموريت تحصيلي فقط مي‌توانند از يكي از ترفيعات (بورس يا استحقاقي ) استفاده نمايند و در صورتي كه از هر دو نوع ترفيع استفاده نموده باشند، دانشگاه مكلف به لغو يكي از آنها‌مي‌باشد. تعداد ترفيعات استحقاقي اعضاي هيأت علمي در ايام مأموريت تحصيلي حداكثر 4 پايه براي دوره دكترا و 2 پايه براي دوره‌ كارشناسي ارشد و حداكثر 5 پايه براي دو مقطع تعيين مي‌شود و احكام پايه‌هاي مازاد بر آن بايستي لغو شود ... اعطاي ترفيعات استحقاقي در ايام مأموريت تحصيلي منوط است به ارائه گزارش پيشرفت تحصيلي كه مورد تأئيد دانشگاه محل تحصيل و دانشگاه متبوع عضو قرار گرفته باشد. (مأخذ 4، ها ، د2 ، ج2 ، دستور دهم.)

تذكر 4 (70)ـ  احكام پايه مربوط به احتساب سابقه تحصيلي بورسيه‌ها از تاريخ 30/9/67 قابل اجراست و بار مالي آن به گذشه بر نمي‌گردد.

تذكر 5 (70) ـ كسر يك سال قابل احتساب نيست.

تذكر 6 (70) ـ  در هر مرتبه‌اي كه بورسيه‌ به استخدام رسمي قطعي تبديل وضعيت مي‌يابد، پايه‌هاي مربوط قابل احتساب است.

تذكر 7ـ با اعطاي ترفيع به اعضاي هيأت علمي (مربيان) كه دوره دانشوري را بر اساس آئين نامه ارتقاء سطح علمي مربيان دانشگاهها (دانشوري) به اتمام مي‌رساند ، به ترتيب زير موافقت شد:

الف ) اعطاي حداكثر 2 پايه استحقاقي سنواتي در طي دوران تحصيل با ارائه گواهي پيشرفت تحصيل كه به تأئيد دانشگاه محل تحصيل رسيده باشد به دانشجويان دوره دانشوري.

ب ) اعطاي حداكثر 3 پايه تشويقي در مرتبه مربي پس از پايان دوره دانشوري و اخذ گواهينامه مربوط و اشتغال به كار در دانشگاه متبوع.

ج ) درصورت اخذ درجه دكترا و ارتقاء به مرتبه استادياري در هنگام صدور حكم استادياري ، 3 پايه موضوع بند ب اين مصوبه حذف مي‌شود. اين موضوع در حكم ترفيع مربوط مي‌بايستي تصريح شود. (مأخذ 4، ها ، د2، ج2، دستور چهارم)

تذكر 8 ـ آزادگان ، جانبازان و رزمندگان عضو هيأت علمي ، علاوه بر ترفيعات استحقاقي ، حسب مورد با توجه به سابقه اسارت يا مفقوديت ، درصد از كارافتادگي و مدت حضور در جبهه مي‌توانند از يك تا يازده پايه ترفيع به شرح زير برخوردار شوند:

 

تعداد پايه

رزمندگان  حضور در جبهه(سال)

جانبازان درصد از كارافتادي

آزادگان ، اسراء، مفقودين،

سابقه اسارت يا مفقوديت‌(سال)

رديف

1

1ـ 5/0

19 ـ10

1سال

1

2

2ـ1

29 ـ20

2 ـ 1

2

3

3ـ2

39 ـ30

3 ـ 2

3

5

4ـ3

49 ـ40

4 ـ 3

4

7

5ـ4

59 ـ50

5 ـ 4

5

9

6ـ5

69 ـ60

6 ـ  5

6

11

بيش از 6 سال

70 به بالا

بيش از 6 سال

7

 

* ترفيعات بعدي اين اعضا مشمول مقررات آئين نامه ترفيع است. (مأخذ 4، ها، د 1، ج 6)

* ترفيعات موضوع اين تذكر شامل ترفيعات آموزشي و پژوهشي نبوده و لازم است به صورت يك رقم مجزا در حكم درج گردد. [درصورتي] كه روند فوق براي برخي از اعضاي هيأت علمي رعايت نشده [باشد لازم است.] كليه احكام مغاير لغو و در مورد صدور احكام جديد با مجزا ساختن آن امتيازات از پايه‌هاي آموزشي و پژوهشي و درج آن به صورت يك رقم مجزا تحت عنوان مزاياي خدمت در جبهه يا جانبازي و اقدام شود. (مأخذ 4،ها، د2 ، ج 2، دستور اول ، بخ 3015/15 ـ 8/2/78)

* اعضاي هيأت علمي مي‌توانند از ترفيعات مندرج در ستونهاي جانبازان و رزمندگان جدول ترفيعات ايثارگران مصوب جلسه ششم هيأتهاي امنا (تذكر8) استفاده نمايند.

اعضاي هيأت علمي مي‌توانند از مجموع ترفيع سربازي و ترفيع خدمت در جبهه ( درصورتي كه همزمان بوده باشد ) برخوردار شوند.

يك پايه ترفيع تشويقي به ازاي هر سال خدمت اعضاي هيأت علمي شاغل در مناطق جنگي، براساس بخشنامه شماره 5000/1/41 مورخ 17/12/71 سازمان امور اداري و استخدامي كشور به اعضاي هيأت علمي اعطاء [مي] شود.

اعطاي [اين] ترفيعات ... مشروط بر آن است كه از حداكثر سقف پايه‌هاي تعيين شده در مصوبه ششمين جلسه هيأتهاي امنا (تذكر 7) تجاوز ننمايد. (مأخذ 4 ، ها ، د2، ج 2، دستور اول )

* امتيازات پيش‌بيني شده حسب مورد از زمان تصويب و اجراي مقررات در مورد مشمولين قانون استخدام كشوري [1/1/1370] قابل اجرا مي‌باشد و در هر مورد گواهي‌هاي صادره از ستاد رسيدگي به امور آزادگان ، سپاه پاسداران ، جهاد سازندگي و ستاد بازسازي مناطق جنگي حسب مورد ملاك عمل مي‌باشد.

در مواردي كه فردي قبل از عضويت در هيأت علمي در جبهه خدمت نموده و به عنوان جانباز، آزاده و يا ايثارگر شناخته شده باشد، از تاريخ تأئيد صلاحيت‌هاي علمي و عمومي و عضويت در هيأت علمي مي‌تواند از امتيازات موضوع اين دستورالعمل استفاده نمايد و نسبت به قبل از آن مشمول مقررات مربوط به مشمولين قانون استخدام كشوري خواهد بود. (مأخذ 4، ها، د1 ، ج6، بند 4)

تذكر9- پايه هاي سنواتي عضو شهيد مانند اعضاي هيأت علمي شاغل تا مرحله بازنشستگي اعطاء ]مي[ گردد. (مأخذ 4، هام 2 دانشگاههاي تهران، ج 14/4/72)

تذكر10(71)ـ  به آن دسته از اعضاي هيأت علمي رسمي كه با استفاده از مرخصي بدون حقوق موفق به اخذ درجه دكتراي تخصصي در رشته مورد نياز دانشگاه شده يا مي‌شوند ... حداكثر 2پايه تشويقي (به ازاي هر دو سال تحصيلي يك پايه ) و حداكثر 4 پايه ( به ازاي هر سال تحصيلي يك پايه ) و مجموعاً حداكثر 6 پايه براي مدت تحصيل با استفاده از مرخصي بدون حقوق و با رعايت شرايط زير اعطا مي‌شود:

الف ـ ترفيعات  مزبور پس از اخذ درجه دكتراي تخصصي و شروع به كار در مؤسسه متبوع و در وضعيت استخدام رسمي قطعي قابل اعطا است.

ب ـ حكم مرخصي بدون حقوق اين اعضا به مأموريت تحصيلي بدون دريافت حقوق و مزايا اصلاح مي‌شود.

ج ـ بار مالي اين مصوبه از تاريخ تصويب قابل پرداخت مي‌باشد.

ماده 18(72)ـ  به اعضاي رسمي هيأت علمي ( آموزشي و پژوهشي ) در قبال هر يك سال خدمت قابل قبول در امور آموزشي و پژوهشي و يا مشاغل مديريت يك پايه ترفيع اعطاء مي‌گردد.

تبصره 1(73)ـ  در احتساب سوابق خدمت از لحاظ تعيين پايه هر دوسال خدمت نيمه وقت يك سال خدمت تمام وقت منظور [مي]گردد.

تبصره 2ـ  يك پايه ترفيع در همان مرتبه براي اعضائي كه طبق مفاد آئين‏نامه [اجرائي] ماده 18(74)استحقاق آن را دارند به حكم رئيس دانشگاه اعطاء مي‌شود و مابه‌التفاوت حاصله از تاريخ استحقاق قابل پرداخت است.

تبصره 3(75)ـ به دوران استفاده از بورسيه كوتاه مدت ( كمتر از يك سال) و مأموريت علمي و فرصت مطالعاتي موضوع مواد 24 و 25 و 26 اين آئين نامه ترفيع تعلق مي‌گيرد. در اين موارد گزارش پيشرفت كار ملاك بررسي مي‌باشد.

تبصره 4 (75)ـ به ايام تعليق و معذوريت بيش از چهار ماه و مرخصي بدون حقوق‌، ترفيع تعلق‌نمي‌گيرد و به همان ميزان تاريخ استحقاق ترفيع به تعويق مي افتد.

تبصره 5 (76)ـ  به اعضاي هيأت علمي به ازاي هر دو الي سه سال خدمت در دانشگاههاي شهرستانها به غير از تهران ، شيراز ، اصفهان، مشهد ، تبريز يك پايه تشويقي اعطاء خواهد شد. شهرستانهاي مشمول اين مصوبه و ميزان خدمت در هر كدام براي دريافت پايه به موجب آئين نامه‌اي كه حسب مورد توسط وزارت [علوم، تحقيقات و فنّاوري] و بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي تهيه و به تصويب وزير مربوط خواهد رسيد، تعيين مي‌شود. تاريخ شروع احتساب سوابق خدمت براي اعطاي پايه تشويقي از 1/1/1363 به بعد خواهد بود(77).

تبصره 6 (78)ـ به اعضاي هيأت علمي  آموزشي و پژوهشي به ازاي خدمات ارزنده و چشمگير علمي‌(آموزشي، پژوهشي و اجرائي ) طي سال تحصيلي با رعايت نكات زير ترفيع تشويقي اعطا [مي] شود:

الف ـ حداكثر 10 درصد اعضاي هيأت علمي در هر سال تحصيلي مي‌توانند از ترفيع موضوع اين مصوبه استفاده نمايند.

ب ـ هريك ازاعضاي هيأت علمي طي دوران خدمت خودمي‌توانند از حداكثر 3 پايه تشويقي استفاده نمايند.

ج ـ ضوابط مربوط به نحوه اعطاي پايه‌هاي تشويقي موضوع اين مصوبه را هيأت مميزه مركزي با رعايت آئين‏نامه ارتقاي مرتبه اعضاي هيأت علمي تنظيم نموده و توسط وزير [علوم، تحقيقات و فنّاوري] به مؤسسه براي اجرا ابلاغ خواهد شد. دستورالعمل تنظيمي بايد به گونه‌اي باشد كه عضو هيأت علمي در هر مرتبه علمي از يك پايه تشويقي (هر 5 سال يك پايه) و نهايتاً از 4 پايه برخوردار شود.

د ـ پايه‌هاي تشويقي كه به اعضاي هيأت علمي براي خدمت در شهرستانها براساس مصوبه‌ هيأت سه نفري جانشين هيأتهاي امناء (تبصره 5) اعطاء مي‌شود، شامل ترفيعات موضوع اين مصوبه نمي‌باشد.

تبصره 7 (79)ـ  به اعضاي هيأت علمي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي تازه تأسيس و در حال توسعه ، با پنج سال سابقه خدمت رسمي در صورتي كه در خدمت مؤسسات باقي بمانند، در ازاي هر دو پايه ترفيع استحقاقي يك پايه ترفيع تشويقي اعطاء خواهد شود.

مديريت‌هاي دانشگاهي به ازاي هر دو تا چهار سال خدمت مؤثر يك پايه و در مجموع سه پايه تشويقي مازاد بر ترفيع تشويقي [خاص اعضاي هيأت علمي] دريافت خواهند داشت.

ماده 19 (80)ـ  پايه‌هاي قبلي اعضاي هيأت علمي كه به مرتبه بالاتر ارتقاء مي‌يابند در مرتبه جديد محفوظ مي‌ماند.

ماده 20ـ  دانشگاه مي‌تواند به اعضاي هيأت علمي اعم از اينكه مشاغل آموزشي يا پژوهشي يا مديريت به عهده داشته باشند با توجه به رشته‌هاي تخصصي و فعاليتهاي علمي آنها و بازار كار و عوامل مؤثر ديگر و از جهت خطرات ناشي از محيط كار فوق‌العاده مخصوص پرداخت كند. فوق‌العاده مخصوص اعضاي هيأت علمي تمام وقت دانشگاه با رعايت ضوابط مندرج در آئين نامه استخدامي هيأت علمي از اول فروردين ماه 1377 به شرح ذيل پرداخت مي‌گردد(81).

استاد                                               98/2 برابرحقوق مرتبه و پايه

دانشيار                                             87/2 برابر حقوق مرتبه و پايه

استاديار                                            60/2 برابر حقوق مرتبه و پايه

مربي(82)                                            10/2 برابر حقوق مرتبه و پايه

مربي آموزشيار                                    77/1 برابر حقوق مرتبه و پايه

تبصره 1ـ ضريب فوق العاده جذب اعضاي . هيأت علمي [مؤسسات پژوهشي عضو هيأت امناي منطقه 2 پژوهشي] به‌ استناد مصوبات دومين و هشتمين جلسه از دوره سوم هيأتهاي امناي منطقه 2 پژوهشي مورخ 1/3/79 و 12/6/83 وتصويب نامه شماره28565/ت31259 هـ مورخ 7/6/83 هيأت وزيران(83) به شرح جدول زيراست:

 


مربي‌آموزشيار

مربي

استاديار

دانشيار

استاد

مراتب علمي

مؤسسات پژوهشي

41/1

52/1

66/1

74/1

78/1

  ‌تهران

14/2

5/2

65/2

73/2

74/2

2ـ‌  قم

تبصره 2ـ  دانشگاه مجاز است در قبال تأليف و ترجمه و ساير خدمات مشابهي كه در مقررات مربوط به سلسله انتشارات دانشگاه و آئين نامه پذيرش و نشر كتاب پيش‌بيني شده است، به اعضاي هيأت علمي حق‌الزحمه پرداخت نمايد. ميزان حق‌الزحمه به موجب آئين نامه مربوط تعيين مي‌گردد.

تبصره 3 (84)ـ فوق‌العاده مخصوص اعضاي هيأت علمي نيمه وقت برابر نصف مبالغ فوق مي‌باشد.

ماده 21ـ  دانشگاه مي‌تواند براي تدريس در كلاسهاي تابستاني يا انجام امور ديگر دانشگاه در مدت مرخصي اعضاي هيأت علمي براساس مقررات مربوط از آنان دعوت نمايد و فوق‌العاده تابستاني پرداخت كند. از هيچ يك از اعضاي هيأت علمي نمي‌توان دو سال متوالي دعوت نمود مگر در موارد استثنائي به پيشنهاد مستند رئيس دانشگاه كه براي هر مورد ضروري است.

ماده 22ـ برقراري فوق‌العاده روزانه و اشتغال خارج از مركز و خارج از كشور و هزينه‌هاي سفر و نقل مكان به اعضاي هيأت علمي دانشگاه به موجب مقررات پيوست شماره 5 خواهد بود.

ماده 23ـ  هرگاه عضو هيأت علمي دانشگاه در كارهاي تحقيقاتي و يا علمي به اكتشافات يا اطلاعات ارزنده‌اي نائل شود به طريق زير مي‌توان او را مورد تشويق قرار داد.

الف ـ مبلغ مناسبي به عنوان جايزه علمي به وي پردخت نمود. درصورتي كه جمع جوايز پرداختي به يك عضو در هر سال تا دو برابر مجموع حقوق و مزاياي مستمر يك ماه او باشد، پرداخت آن به پيشنهاد مدير گروه و تأئيد رئيس دانشكده يا مؤسسه و تصويب رئيس دانشگاه صورت مي‌گيرد و پرداخت جوائز علاوه بر مبلغ مذكور در فوق با تصويب هيأت امناء امكان پذير است.

ب ـ يك پايه ترفيع علاوه بر ترفيع مذكور در ماده 18  اين  آئين نامه به ترتيبي كه در تبصره همان ماده مقرر گرديده است به وي اعطاء نمود.


فصل پنجم

مأموريت ها ، مبادلات علمي و انتقادات

 

 

ماده 24ـ دانشگاه  مكلف است به منظور بالا بردن كفايت علمي و فني اعضاي تمام وقت هيأت علمي و همچنين مبادله نتايج فعاليتهاي علمي و پژوهشي ، وسايل لازم را براي شركت آنان در كنفرانسها و سمينارها و يا كنگره‌ها و يا نظاير آن كه در زمينه‌ رشته تحصيلي هر يك در داخل يا خارج كشور تشكيل مي‌شود و شركت آنان را ضروري تشخيص مي‌دهد فراهم سازد و براي شركت در اينگونه مجامع مأموريتهائي براي مدت لازم در هر برنامه به ايشان بدهد و در صورت لزوم براي طي دوره‌‌هاي آموزشي پيشرفته ، اعضاي هيأت علمي خود را جهت استفاده از بورسهاي دانشگاهي و يا بورسهائي كه در اختيار دانشگاه مي باشد اعزام دارد.

ماده 25ـ اعزام اعضاي رسمي هيأت علمي دانشگاه بطور موقت به دانشگاهها يا مؤسسات آموزش عالي و مؤسسات عالي پژوهشي داخل يا خارج از كشور يا به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي و مؤسسات عام المنفعه مستقل مندرج در جداول بودجه كل كشور و سازمانهاي بين‌المللي كه دولت جمهوري اسلامي ايران عضويت آنها را پذيرفته يا سازمانهائي كه دولت جمهوري اسلامي ايران شركت در آنها را مقتضي بداند و همچنين مبادله استادو دانشيار با ساير دانشگاههاو مؤسسات آموزش عالي و يا مؤسسات عالي پژوهشي داخلي و خارجي مجاز است.

ماده 26ـ نحوه اجراي مواد 24 و 25 و همچنين ترتيب پرداخت حقوق و فوق‌العاده و هزينه‌ها به اعضاي هيأت علمي درمدت مأموريت به موجب مقررات مندرج در پيوست شماره6خواهد‌بود.

ماده 27ـ انتقال اعضاي رسمي هيأت علمي دانشگاه به مؤسسات ديگر با موافقت دانشگاه امكان‌پذير است. در اين صورت رابطه استخدامي آنان با دانشگاه قطع مي‌گردد.

تبصره 1(85)ـ به وزير [علوم، تحقيقات و فنّاوري] اجازه داده مي‌شود كه به پيشنهاد انتقال اعضاي هيأت علمي در دوران خدمت آزمايشي از يك دانشگاه و مؤسسه آموزش عالي به دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي ديگر بر حسب ضرورت رسيدگي و اتخاذ تصميم نمايد. درصورت موافقت با انتقال اينگونه اعضاء بقيه خدمت رسمي آزمايشي خود را در دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي كه به آن منتقل شده اند برابر مقررات اين آئين نامه و بخشنامه‌هاي مربوط انجام خواهند داد.

تبصره 2(86)ـ اعضاي هيأت علمي شاغل در دانشگاههاي شهرستانها پس از 5 سال خدمت تمام وقت در شهرستانها مي‌توانند براساس آئين نامه اي كه حسب مورد به تصويب وزارت [علوم، تحقيقات و فنّاوري] و وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي خواهد رسيد با توافق دانشگاه مقصد به شهر دلخواه خود انتقال يابند. دانشگاه مبداء موظف است با انتقال آنان موافقت به عمل آورد . اعضاي هيأت علمي بورسيه پس از پايان مدت تعهد خدمت خود مي‌توانند از اين مقررات استفاده نمايند.

ميزان انتقال سالانه اعضاي هيأت علمي هر دانشگاه براساس اين مصوبه حداكثر معادل  10% كادر هيئت علمي موجود آن دانشگاه و براساس اولويت‌هاي تعيين شده در آئين نامه اجرائي مربوط خواهد بود.

كليه اعضاي هيأت علمي شاغل در تهران ازتاريخ تصويب اين مصوبه مي‌توانند بدون در نظر گرفتن ميزان سابقه خدمت از اين مقررات جهت انتقال به شهرستانها استفاده نمايند.

تاريخ اجراي اين مصوبه براي انتقال اعضاي هيأت علمي شهرستانها 1/7/1365 خواهد بود.

تبصره 3(87)ـ اعضاي هيأت علمي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي تازه تأسيس و در حال توسعه در وضعيت استخدامي رسمي ـ قطعي و با پنج سال خدمت تمام وقت در صورت كسب اعلام نياز از دانشگاههاي شهرستانها مي‌توانند به دانشگاه مورد نظر انتقال يابند.

انتقال به دانشگاههاي مستقر در تهران ، در صورت انجام هفت سال خدمت تمام وقت و كسب اعلام نياز ممكن خواهد بود.

در صورت تقاضاي عضو هيأت علمي و اعلام نياز مؤسسه مقصد، مؤسسه مبداء مكلف است حداكثر ظرف يك نيمسال تحصيلي موافقت خود را با انتقال عضو هيأت علمي اعلام كند.


 

 

فصل ششم

مرخصي

 

 

ماده 28(88)ـ  مرخصي استحقاقي اعضاء هيأت علمي رسمي آزمايشي و قطعي دو ماه در سال به نسبت ايام خدمت خواهد بود(89) كه استفاده از آن علي‌الاصول در تابستان بوده و صدور حكم مرخصي موكول به آنست كه طبق تائيد مدير گروه، برنامه‌هاي محوله را تكميل نموده باشند. در ايام مرخصي اعضاء هيأت علمي حقوق و فوق‌العاده موضوع ماده 20 و فوق‌العاده‌هاي بدي آب و هوا و محروميت از تسهيلات زندگي و جذب و خارج از كشور و مزاياي مستمر پرداخت خواهد شد. مرخصي استحقاقي سالانه جز در موارد مذكور در تبصره‌هاي اين ماده قابل ذخيره يا بازخريد نخواهد بود.

تبصره 1ـ  مازاد ايام تعطيلات نوروزي نسبت به كاركنان مشمول قانون استخدام كشوري جزء مرخصي سالانه اعضاي هيأت علمي محسوب مي‌شود، به استثناء اعضاي هيأت علمي مؤسسات آموزش عالي [تازه تأسيس و در حال توسعه] به تشخيص وزارت [علوم، تحقيقات و فنّاوري ].

تبصره 2ـ اعضاي هيأت علمي كه شخصاً از تمام يا قسمتي از مرخصي خود در تابستان، استفاده ننمايند، حداكثر نصف مدت مرخصي استفاده نشده آنان درصورت ارائه دليل قانع كننده به تشخيص رئيس دانشكده ، قابل استفاده در طول سال تحصيلي بعد خواهد بود، به شرط آنكه به برنامه‌هاي آموزشي دانشكده يا مؤسسه مربوط لطمه نزند و در هر صورت مرخصي استفاده نشده قابل ذخيره براي سالهاي بعد از آن يا بازخريد نمي‌باشد.

تبصره 3ـ  در مواردي كه دانشگاه به دليل نياز به وجود عضو هيأت علمي براي انجام وظيفه‌اي كه از طرف دانشگاه به او محول شده يا مي‌شود در مدت تابستان(90) با درخواست استفاده وي از تمام يا قسمتي از مرخصي استحقاقي عضو موافقت ننمايد، از مرخصي استحقاقي وي كه به علت عدم موافقت رئيس دانشگاه استفاده نشده حداكثر تا يك ماه بازخريد و مازاد برآن حداكثر تا 15 روز ذخيره خواهد شد، مشروط بر اينكه در هر سال ميزان بازخريد مرخصي استحقاقي اعضاي هيأت علمي از 20% كل اعضاي هيأت علمي هر دانشگاه تجاوز ننمايد. درصورتي كه مرخصي عضو طبق اين مصوبه بازخريد نگرديد چنانچه مرخصي ذخيره شده عضو از 4 ماه تجاوز ننموده باشد، مرخصي استفاده نشده قابل ذخيره خواهد بود(91).

تبصره 4 ـ مدت مرخصي اعضاء هيأت علمي رسمي دانشگاه كه تصدي پستهاي مديريت آموزشي و پژوهشي در دانشگاه را كه در مجموعه پستهاي سازماني مصوب دانشگاه خاص اعضاء هيأت علمي اعلام گرديده است و يا پستهاي مشترك بين كادر هيأت علمي و كادر اداري را به عهده دارد حداكثر 2 ماه در سال مي‌باشد و در صورتي كه اعضاي هيأت علمي متصدي ساير پستهاي مديريت اداري باشند، مدت مرخصي آنان يك ماه در سال خواهد بود.

تبصره 5ـ  اعضاي هيأت علمي رسمي مي‌توانند با موافقت رئيس دانشكده و به شرط آنكه به برنامه‌هاي آموزشي دانشكده مربوط لطمه نزند از مرخصي سالانه و مرخصي ذخيره شده خود در هر سال تحصيلي حداكثر 4 ماه استفاده نمايند.

تبصره 6ـ مرخصي استحقاقي كه اعضاي هيأت علمي رسمي تا تاريخ تصويب اين اصلاحيه ذخيره كرده‌اند محفوظ است. در هر حال ذخيره مرخصي در هر زمان از چهار ماه تجاوز نخواهد كرد(92).

تبصره 7ـ  استفاده از تبصره‌هاي 2 و 3 اين ماده بايد مبتني بر صدور حكم مشخص از طرف مقامات مجاز دانشگاه باشد، در غير اين صورت مرخصي عضو هيأت علمي استفاده شده تلقي خواهد شد.

تبصره 8 ـ چنانچه عضو هيأت علمي بنا به دعوت دانشگاه براي تدريس در كلاسهاي تابستاني بار كامل آموزشي را بدون دريافت حق التدريس تقبل نمايد مشمول تبصره 3 خواهد بود.

تبصره 9ـ مرخصي استحقاقي سالانه اعضاي هيأت علمي پيماني و قراردادي ( خريد خدمت ) يك ماه مي‌باشد و از لحاظ ساير شرايط مشمول مقررات اين ماده [28] و تبصره‌هاي آن مي‌باشند.

تبصره 10ـ  در مواردي ك عضو هيأت علمي در حين استفاده از مرخصي استحقاقي تابستاني نياز به مرخصي استعلاجي يا زايمان دارد با تشخيص مسئول واحد و تصويب رئيس دانشگاه حداكثر نصف مرخصي استحقاقي وي ذخيره خواهد شد(93).

تذكر 1(94)ـ مرخصي اعضاي هيأت علمي مأمور به تحصيل و بورسيه قابل بازخريد و ذخيره نخواهد بود.

تذكر 2 ـ مرخصي ذخيره مرخصي اعضاي هيأت علمي كه به مقامات موضوع تبصره 1 ماده 32 قانون استخدام كشوري [شامل معاون وزارتخانه ، استاندار، سفير، معاون نخست‌وزير، وزير، دبيركل سازمان امور اداري و استخدامي و نخست وزير] منصوب مي‌شوند و نيز ذخيره مرخصي ساير اعضاي هيأت علمي ، براساس اصلاحيه آئين‏نامه‌ مرخصي كاركنان مشمول قانون استخدامي كشوري ( موضوع تصويب‌نامه شماره 19990/ت228 مورخ 29/3/68 و تصويب نامه شماره 80866/ت /859 مورخ 4/11/68) رفتار مي‌شود(95).

ماده 29ـ  اعضاي رسمي هيأت علمي از لحاظ مدت و شرايط استفاده از مرخصي‌هاي استعلاجي و بدون حقوق تابع مقررات مندرج در پيوست شماره 7 خواهند بود.


فصل هفتم

تكاليف عمومي اعضاي هيأت علمي

 

 

ماده 30ـ مسئوليت و وظايف عضو هيأت علمي تمام وقت [ براساس مصوبه چهل و چهارمين جلسه مورخ   3/2/1357 هيأت امناي دانشگاه تهران] بر چهار فعاليت‌ اساسي آموزشي (نظري و عملي ) ، پژوهشي ، راهنمائي دانشجو و خدمات دانشگاه استوار است(96).

ماده31(97)ـ  تعداد واحد موظف تدريس براي اعضاي هيأت علمي كه وظايف مديريت به عهده ندارند ، 8 تا 12 واحد نظري مي‌باشد. ساير وظايف آنان عبارتست از پژوهش ، راهنمائي و پاسخگوئي به سئوالات دانشجويان ، سرپرستي(98) [و] راهنمائي پايان نامه‌هاي دوره كارشناسي ، خدمات آزمايشگاهي و كارگاهي و آماده سازي آنها و يا عمليات صحرائي ، حضور در شوراها و كميته‌ها و هيأت هاي ممتحنه و قبول دعوت مربوط به دانشگاه يا دانشكده‌ها و مؤسسات آموزشي و پژوهشي وابسته به دانشگاه و ساير وظايفي كه از طرف مدير گروه و رئيس دانشگاه محول مي‌شود(99).

تبصره 1(100) تعداد واحد موظف بين 8 تا 12 واحد براساس آئين نامه‌اي كه با توجه به مراتب دانشگاهي ، فعاليتهاي علمي و پژوهشي و اجرائي ، سن و سابقه خدمت دانشگاهي عضو، تدريس دروس جديد ، تنوع دروس ، تكرار دروس و مقاطع تحصيلي ( به نحوي كه متوسط واحد موظف تدريس اعضاي  هيأت علمي در هر دانشگاه كمتر از 10 واحد نباشد) تعيين مي‌شود. آئين نامه‌ مربوط به اجراي اين تبصره با نظر خواهي از دانشكده‌هاي مربوط ، به پيشنهاد رئيس دانشگاه [تهيه] و به تصويب شوراي دانشگاه خواهد رسيد.

تبصره 2(101)ـ  اعضاي هيأت علمي تمام وقت كه طرحهاي پژوهشي ارزنده در دست اجرا دارند و بايد وقت بيشتري را صرف امور پژوهشي بنمايند، بنا به پيشنهاد مدير گروه و تأئيد رئيس دانشكده و تصويب شوراي پژوهشي دانشگاه مي‌توانند قسمتي از ساعات مربوط به آموزش را صرف امور پژوهشي بنمايند، مشروط بر اينكه ساعات تدريس و آموزش آنان از نصف ميزان حداقل مندرج در اين ماده كمتر نباشد.

تبصره 3(102)ـ  واحد موظف تدريس اعضاي هيأت علمي كه سمتهاي اجرائي دارند، به شرح زير مي باشد:


 


واحد موظف تدريس

سمت اجرائي

رديف

0

مقامات موضوع ماده 44 آئين نامه

1

1

رؤساي دانشگاهها

2

2

معاونين دانشگاهها

3

2

رؤساي مجتمع‏هاي دانشگاهي

4

3

معاونين مجتمع‏هاي دانشگاهي

5

3

رؤساي مجتمع‏هاي آموزش عالي

6

4

معاونين مجتمع‏هاي آموزش عالي

7

4

رؤساي مؤسسات آموزش عالي مستقل

8

5

معاونين مؤسسات آموزش عالي مستقل

9

 

5-2

مشاورين و مديران و معاونين ادارات كل وزارت [علوم، تحقيقات و فناوري] با توجه به ميزان فعاليت تعيين شده با نظر وزير [علوم، تحقيقات و فناوري] و يا معاون مربوطه وزير

10

واحد موظف تدريس  رؤسا و معاونين مؤسسات پژوهشي توسط وزارت [علوم، تحقيقات و فنّاوري] با سمتهاي فوق الذكر همطراز و پس از تصويب وزير [علوم، تحقيقات و فنّاوري] اجرا خواهد شد.

واحد موظف تدريس ساير مسؤولين اجرائي در دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي با توجه به ساعات موظف تدريس رئيس و معاونين همان دانشگاه توسط شوراي دانشگاه تعيين مي‌شود. حداقل واحد موظف تدريس اين اعضا 3 واحد مي‌باشد و در هر حال نبايد كمتر از واحد موظف تعيين شده براي مقام مافوق وي باشد.

منظور از سمتهاي اجرائي در اين تبصره پستهاي ستاره دار (يك يا دو ستاره) مندرج در مجموعه پستهاي سازماني مصوب مي‌باشد.

تبصره 4(103)ـ اعضاي هيأت علمي نمي‌توانند وظايف محوله را به ديگري واگذار كنند. دانشگاه مي‌تواند وظايف اصلي هيأت علمي را  به طور موقت در موارد مرخصي ، مأموريت و بيماري به ساير اعضاي هيأت علمي ارجاع نمايد.

تبصره 5(104)ـ  اعضاي هيأت علمي شاغل ( اعم از اينكه سمت اجرائي داشته و يا نداشته باشند) مي‌توانند حداكثر تا 8 واحد نظري به صورت حق‌التدريسي تدريس نمايند و در موارد استثنائي ، به پيشنهاد رؤساي دانشكده‌ها و تصويب شوراي دانشگاه مي توانند 4 واحد اضافي نيز تدريس نمايند ( مجموعاً 12 واحد حق‌التدريسي ). واحدهاي مربوط به پايان نامه‌هاي دوره كارشناسي ارشد و دكتري تخصصي جزء حداكثر تعيين شده در اين تبصره نمي‌‌باشد.

ماده 32­ ـ  هرگاه رئيس دانشگاه به نحوي از انحاء از ركود علمي  و عدم كفايت و صلاحيت هر يك از اعضاي هيأت علمي دانشگاه براي اجراي وظايف آموزشي و يا پژوهشي محوله مطلع گردد، كميسيوني مركب از 3 نفر از استاداني كه صلاحيت رسيدگي در مورد كارهاي آموزشي و پژوهشي وي دارند ترتيب خواهد داد تا تحقيق به عمل آورده و گزارش كامل و موجهي بدهند.

تشكيل و گزارش كميسيون مذكور بطور محرمانه خواهد بود و درصورتي كه اين گزارش حاكي از ركود علمي عضو و يا عدم كفايت و يا صلاحيت او براي اجراي وظايف محوله باشد، رئيس دانشگاه مراتب را جهت رسيدگي و اتخاذ تصميم به هيأت مميزه دانشگاه ارجاع مي نمايد. چنانچه هيأت مميزه پس از رسيدگي به كليه فعاليتهاي علمي و پژوهشي عضو و اخذ توضيحات لازم از او ركود علمي يا عدم كفايت و صلاحيت عضو را محرز دانست به خدمت دانشگاهي او خاتمه داده مي‌شود و به ترتيب زير با وي رفتار مي‌شود:

الف ـ درصورتي كه عضو واجد شرايط بازنشسته شدن باشد بازنشسته مي‌شود.

ب ‍ـ در صورتي كه عضو شرايط بازنشسته شدن را دارا نباشد، كليه وجوهي را كه بابت كسور بازنشستگي پرداخته است به او مسترد خواهد شد.

تصميم هيأت مميزه پس از تصويب رئيس دانشگاه قطعي و لازم الاجرا است.

 ماده 33ـ  ترتيب رسيدگي به تخلفات و تعيين تنبيهات انتظامي اعضاي هيأت علمي دانشگاه به موجب مقررات مندرج در پيوست شماره 8 خواهد بود.


فصل هشتم

بازنشستگي و وظيفه

 

 

ماده 34ـ  اعضاي رسمي هيأت‏علمي دانشگاه‏وبازماندگان‏انها جز درمواردي‏كه در اين آئين نامه تصريح گرديده از لحاظ بازنشستگي و وظيفه تابع قوانين و مقررات بازنشستگي و وظيفه مستخدمين رسمي كشوري مي‌باشند.

ماده 35ـ  مقررات موضوع ماده 30 لايحه قانوني استخدام هيأت آموزشي دانشگاه مصوب 18/6/1342 هيأت وزيران [به شرح زير]:

استادان ، دانشياران و پزشكان بيمارستاني كه قبل از رسيدن به سن 65 سالي تقاضاي بازنشستگي نمايند، يا دانشگاه ايشان را به علت حذف ماده تدريس يا انحلال يك رشته بازنشسته نمايد، هرگاه سابقه خدمت آنان به سي‌سال نرسد، حداكثر تا 5 سال از دوران تحصيلات عالي آنان جزء خدمت رسمي محسوب مي‌شود.

             كماكان معتبر و قابل اجرا است.

ماده 36ـ دانشگاه  مكلف است هر يك از اعضاي رسمي هيأت علمي را كه به سن 65 سال تمام رسيده باشند بازنشسته كند. رئيس دانشگاه مي‌تواند استثنائاً در مواردي كه استفاده از خدمات علمي هر يك از اعضاي هيأت علمي ضروري باشد تا 70 سالگي از خدمات آنها استفاده نمايد.

تبصره(105)ـ  درموارداستثنائي كه نيازبه ادامه‏خدمت عضوهيأت علمي‏بعداز سن70 سالگي‏باشد، درصورت تمايل عضووبا‏پيشنهادرئيس‏دانشگاه‏وموافقت‏وزير[علوم،‏تحقيقات‏وفنّاوري] دراين مورد اقدام خواهد شد.

ماده 37ـ  شرط استفاده از بازنشستگي با حقوق تمام وقت براي كساني كه به موجب اين آئين نامه تمام وقت مي‌شوند لااقل 10 سال خدمت تمام وقت (106) در دانشگاه است.

ماده 38ـ  بازنشستگي اعضاي رسمي هيأت علمي كه به امر تدريس اشتغال دارند ، با رعايت مقررات مربوط در پايان هر نيمسال تحصيلي امكان پذير خواهد بود.

تبصره 1(107)ـ  حقوق بازنشستگي مشمولين .... قانون [اصلاح پاره اي از مقررات...] كه از تاريخ اجراي اين قانون به بعد بازنشسته مي‌شوند مطابق آخرين مرتبه و پايه هنگام بازنشستگي خواهد بود و در هيچ مورد از بالاترين حقوق بازنشستگي مستخدمين مشمول قانون استخدام كشوري كمتر نخواهد بود.

تبصره2(108) ـ حقوق بازنشستگي اعضاي هيأت علمي كه قبل از تاريخ اجراي اين قانون بازنشسته شده اند و نيز حقوق وظيفه از كارافتادگي و وظيفه وراث آنان از تاريخ اجراي اين قانون به ميزان بيست درصد (20% ) افزايش مي‌يابد.


فصل نهم

مقررات مختلف

 

 

ماده 39­ـ عضو رسمي هيأت علمي دانشگاه مي‌تواند از خدمت دانشگاه مستعفي شود. قبول استعفا موكول به آن است كه عضو لااقل دو ماه قبل از شروع نيمسال تحصيلي بعد قصد خود را كتباً اعلام  دارد. استعفا از تاريخي تحقق مي‌يابد كه دانشگاه به موجب حكم رسمي با آن موافقت كند.

تبصره ـ  وجوهي كه عضو مستعفي بابت كسور بازنشستگي به صندوق بازنشستگي كشوري پرداخت كرده است به او مسترد خواهد شد.

ماده 40ـ  دانشگاه مي‌تواند رأساً يا طبق تقاضاي مؤسسات دولتي يا ملي يا اشخاص حقيقي و حقوقي يا سازمانهاي بين‌المللي براي انجام امور فني يا تخصصي يا تحقيقاتي به اعضاي هيأت علمي تمام وقت خود كه هيچگونه و به هيچ عنوان اشتغالي خارج از دانشگاه نداشته و در موضوع مربوط تخصص دارند مأموريت دهد كه آن امر را در غير اوقات موظف انجام دهند و از محل كمكها وكارمزدي كه در مقابل اجراي آن به دانشگاه پرداخت  مي‌گردد و يا در بودجه عمومي دانشگاه منظور مي‌شود، طبق مقرراتي كه به پيشنهاد رئيس دانشگاه به تصويب رئيس هيأت امناء مي‌رسد حق الزحمه مناسبي علاوه بر حقوق و مزاياي دريافتي به آنها پرداخت نمايد.

تبصره 1ـ براي تشويق اعضاي هيأت علمي تمام وقت به امر پژوهش ، دانشگاه مي‌تواند به طرحهائي كه به تصويب شوراي پژوهشي دانشگاه رسيده باشد از محل اعتبارات طرحها بنا به تشخيص مرجع تصويب كننده طرح درصد مناسبي به عنوان حق‌التحقيق منظور نمايد كه طبق ضوابط مندرج در طرح به پژوهش كننده يا پژوهش كنندگان پرداخت گردد.

تبصره 2ـ برآورد تقريبي ساعات كار پژوهشي اعضاء هيأت علمي تمام وقت بايد در طرحهاي پژوهشي مشخص گردد و به تصويب شوراي پژوهشي دانشگاه برسد.

تبصره 3ـ  اعضاي هيأت علمي  تمام وقت مي توانند رأساً نسبت به انجام خدمات خارج از دانشگاه كه متناسب با تخصص و صلاحيت و شوون دانشگاهي آنان است اعلام آمادگي و تمهيد مقدمه نمايند و پس از جلب موافقت دانشگاه انجام امور را عهده‌دار شوند و طبق ضوابطي كه به تصويب رئيس دانشگاه برسد حق الزحمه يا سهميه خودرا از طريق دانشگاه دريافت دارند.

تبصره 4ـ كليه درآمدهاي مستمر و غيرمستمر ناشي از خدمات خارج از دانشگاهي اعضاء تمام وقت در قبال هر نوع خدمت به هر صورت و عنوان از طريق دانشگاه يا مؤسسه آموزش محل خدمت عضو وصول و سهم عضو طبق آئين نامه‌اي كه به تصويب رئيس دانشگاه مي‌رسد به او پرداخت مي‌گردد. بديهي است اينگونه خدمات به هيچ وجه نبايد مانع از انجام وظايف اصلي عضو هيأت علمي گردد.

تبصره 5ـ اعطاي بورس براي گرفتن درجات علمي و شركت در كنفرانسها و مجامع بين‌المللي و استفاده از ماموريت مطالعاتي مخصوص اعضاي هيأت علمي تمام وقت است.

ماده 41ـ دانشگاه مي‌تواند به اشخاصي كه در رشته‌اي از معارف بشري به مقام شامخي رسيده و يا خدمات بزرگي به عالم انسانيت كرده باشند، عنوان استادي افتخاري اعطاء كند. استاد افتخاري مشمول مقررات استخدامي علمي دانشگاه نمي‌باشد.

ماده 42ـ دانشگاه مكلف است در فواصل معين شايستگي و استعداد و پيشرفتهاي علمي و تجربي اعضاي رسمي هيأت علمي را مورد بررسي قرار دهد و نتيجه را در پرونده استخدامي آنان منعكس سازد. اين سنجش كه نتيجه آن به اطلاع عضو مربوط نيز مي‌رسد، بايد به نحوي صورت گيرد كه موجب ارشاد عضو و معرف استحقاق او براي ترفيع يا ارتقاء مرتبه بالاتر يا گذراندن دوره آموزشي جديد باشد. عواملي كه در اين سنجش بايد مورد توجه قرار گيرد و همچنين وظايف گروه و دانشكده يا موسسه در اين مورد و حداقل فاصله لازم براي اين بررسيها و تعيين مراجعي كه رسيدگي نهائي را معمول خواهند داشت طبق مقرراتي خواهد بود كه به پيشنهاد رئيس دانشگاه به تصويب هيأت امناء مي‌رسد.(109)

ماده 43ـ كليه پستهاي مديريت كه بايد به اعضاي هيأت علمي دانشگاه محول شود حتي‌الامكان به اعضاي تمام وقت هيأت علمي دانشگاه واگذار مي‌شود. (110)

             اينگونه پستها و همچنين پستهائي كه براي تصدي آنها مي‌توان از اعضاي رسمي علمي استفاده نمود در سازمان تفصيلي دانشگاه تعيين خواهد شد.

             تصدي بيش از يك پست سازماني علاوه بر سمت آموزشي يا پژوهشي براي هر يك از اعضاي رسمي هيأت علمي دانشگاه ممنوع است.

ماده44ـ اعضاي هيأت علمي دانشگاه با رعايت اصل 141 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مي‌توانند تصدي مشاغل سياسي از قبيل رياست جمهوري، نخست‌وزيري، معاون اول و معاونين معاون اول و ساير معاونين و مشاورين رئيس جمهور (112) وزارت، معاونت وزارت، سفارت، استانداري، نمايندگي مجلس شوراي اسلامي، رياست سازمان [مديريت و برنامه‌ريزي كشور] ، دبيركلي سازمان امور اداري و استخدامي كشور و يا سمت شهرداري را بپذيرند.

تبصره 1(112)ـ به مشمولان اين ماده در مدت تصدي مقامات مذكور حقوق و مزايا فقط از محل اعتبارات يك سازمان و بابت يك سمت قابل پرداخت است.

تبصره 2(113)ـ ارتقاء مرتبه اعضاي هيأت علمي موضوع اين ماده با رعايت كامل آيين‌نامه ارتقاء اعضاء هيأت علمي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و مؤسسات پژوهشي انجام خواهد شد.

تبصره3(114)ـ اعضاء هيأت عملي موضوع اين ماده در صورتي كه حقوق و مزاياي خود را براساس مقررات اين آيين‌نامه از محل اعتبارات دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي يا مؤسسه پژوهشي متبوع دريافت دارند و يا ارتباط آموزشي خود را با مؤسسه متبوع حفظ نمايند، مشمول مقررات مربوط به ترفيع و مرخصي اعضاي هيأت علمي خواهند بود.

تبصره 4 (115) ـ پايه اعضاي هيأت علمي موضوع اين ماده كه به نمايندگي مجلس شوراي اسلامي انتخاب مي‌شوند، با توجه به مقررات ماده 6 قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي در دوران نمايندگي قابل احتساب مي‌باشد.

ماده 45ـ به اعضاي بازنشسته هيأت علمي دانشگاه به استثناء حقوق بازنشستگي هيچ نوع پرداختي مجاز نمي‌باشد.

تبصره (116) ـ در موارد ضروري و استثنائي دانشگاه مي‌تواند به پيشنهاد دانشكده يا مؤسسه مربوط و موافقت رئيس دانشگاه از اعضاي هيأت علمي بازنشسته براي انجام تأليف و تحقيق استفاده كند. استفاده از استادان بازنشسته براي تدريس با رعايت شرايط فوق فقط در دوره‌هاي شبانه يا مدارس عالي وابسته به دانشگاه (خارج از تهران يا كرج) مجاز است. استادان ممتاز علاوه بر دوره‌ها و مدارس فوق مي‌توانند در دوره‌هاي بالاتر از ليسانس دانشگاه نيز تدريس كنند و راهنمائي رساله دوره‌هاي فوق‌ليسانس و دكتري را نيز عهده‌دار گردند. حق تحقيق يا  تأليف و يا تدريس اينگونه از اعضاي‌ هيأت علمي طبق مقررات مربوط (117) پرداخت خواهد شد.


فصل دهم

آموزش(118)

 

ماده 46ـ  دوره دانشوري دوره اي بالاتر از كارشناسي ارشد است كه طي آن مربيان دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي مرحله آموزشي دوره دكتري تخصصي را با شرايط مندرج در آئين نامه ]مربوط(119) [ مي گذرانند و به اخذ مدرك دانشوري نايل مي شوند(120).

تبصره 1(121) ـ داوطلبان ورود به اين دوره بايد به عنوان مربي آموزشي يا پژوهشي در استخدام رسمي آزمايشي يا رسمي قطعي وزارت يا يكي از مؤسسات با حداقل 2 سال سابقه كار باشند.

تبصره2(121) ـ پذيرش مربيان در دوره دانشوري از طريق شركت در آزمون اختصاصي  انجام مي شود. با اينحال دانشگاهها مي توانند آزمون دوره هاي دانشوري را با آزمون دوره دكتري ، به لحاظ محتواي آزمون و زمان برگزاري ، يكجا برگزار كنند .

تبصره3 (122)ـ هزينه تحصيلي مربيان پذيرفته شده از محل بودجه متمركز وزارت به مؤسسه مجري پرداخت مي گردد.(123)

تبصره4(124) ـ مؤسسه مجري مي تواند حداكثر تا 20% ظرفيت ]پذيرش[ را به مربيان شاغل خود اختصاص دهد.

تبصره5 (125) ـ پذيرفته شدگان صرفاً در همان زماني كه پذيرفته شده اند ، حق ثبت نام دارند و قبولي آنها براي سنوات بعد معتبر نيست.

ماده47 (126) ـ ادامه تحصيل فارغ التحصيلان دوره دانشوري براي اخذ مدرك دكتري (Ph.D.) باكسب پذيرش از دانشگاه مجري ميسر مي باشد وملاك پذيرش آنان بررسي سوابق تحصيلي و ارزيابي قابليت هاي آموزشي و پژوهشي داوطلبان براي انجام پژوهش دوره دكتري به تشخيص دانشگاه است ]به اين ترتيب[ فارغ التحصيل دوره دانشوري كه كليه دروس اين دوره را با معدل 15 يا بالاتر گذرانده است ، براي ادامه تحصيل و اخذ مدرك دكتري مي تواند در آزمون جامع دوره دكتري شركت نمايد.(127)

تبصره1 (128) ـ اين آزمون مي تواند به طورمشترك با آزمون جامع ساير دانشجويان دكتري و يا به طور مستقل براي فارغ التحصيلان دوره دانشوري برگزار شود.

تبصره2(129) ـ رعايت ساير شرايط تعيين شده در دستورالعمل اجرائي آزمون جامع دوره دكتري مصوب جلسه 336 مورخ 19/12/75 شوراي عالي برنامه ريزي براي دانشوران مشمول [ماده 2] الزامي است.(130)

ماده 48ـ ‌دانشوران براي انجام مرحله پژوهش و تدوين رساله جهت‌اخذ مدرك دكتري Ph.D. مي‌توانند به مدت دو سال علاوه برمدت مأموريت دوره دانشوري از مأموريت تحصيلي استفاده كنند.(131) دراين مدت[دانشوران]  حق اشتغال يا تدريس در هيچ يك از مؤسسات و مراكز دولتي و غير دولتي را ندارند ، ليكن مؤسسات محل خدمت آنان مجازند به ميزان حداكثر 5 ساعت در هفته ، درساعاتي كه لطمه‌اي به تحصيل آنان نزند براي آنان برنامه تدريس تعيين نمايند.(132)

ماده49 (133) ـ  هزينه تحصيلي دانشوران در مرحله پژوهشي دوره دكتري Ph.D از محل اعتبارات متمركز پرداخت خواهد شد.(134)

ماده50 (135) ـ تا زماني كه مرتبه دانشوري به تصويب مراجع ذيصلاح نرسيده است ، دانشوران علاوه بر پايه‌هاي مربوط به سنوات ، با ارائه مدرك دانشوري 3 پايه تشويقي در مرتبه مربي دريافت   مي‌كنند.(136)

ماده51 (137) ـ ارتقاي اعضاي هيأت علمي داراي مدرك ]دانشوري[ به مراتب بالاتر ، طبق مفاد آئين نامه ارتقاء صورت مي گيرد.

ماده52(138) ـ به منظور ارتقاي سطح علمي اعضاي هيأت علمي داوطلبان واجد شرايط مي توانند با توجه به شرايط و ضوابط مندرج در آئين نامه ]بورس ترددي [ به صورت ترددي در دوره دكتري تحصيل نمايند.

ماده 53(139) ـ قبولي در آزمون اعزام و يا استفاده از سهميه مربيان ، داشتن شرايط عمومي مندرج در آيين نامه بورس و اعزام (به غير از شرط تأهل ) ، داشتن مدرك كارشناسي ارشد مورد تأييد وزارت [علوم، تحقيقات و فنّاوري] و اخذ حد نصاب آزمون زبان با توجه به زبان تدريس در دانشگاه خارجي شرايط لازم براي بررسي استفاده از بورس ترددي محسوب مي شود .

تبصره (140)ـ حداكثر سن داوطلبان ]استفاده از بورس ترددي[ مي تواند 3 سال بيش از سقف تعيين شده در
آيين نامه بورس و اعزام باشد .

ماده 54(141) ـ كليه هزينه هاي اعزام اعضاي هيات علمي مؤسسات ] با استفاده از بورس ترددي[ شامل صدور گذرنامه و ]عوارض [ خروج از كشور ، بليط رفت و برگشت ، شهريه متعارف و مقرري زندگي، 2 ماه هزينه ضروري سفر اول ، هزينه سالانه ، كتاب و هزينه رساله ، كمك هزينه حمل بار( در پايان دوره ) و بيمه در طول مدتي كه ]هيات علمي به عنوان[ دانشجو درخارج از كشور به سرمي برد ، ازمحل اعتبارات تأمين هيأت علمي وزارت قابل پرداخت است.

تبصره 1(142) ـ در مدتي كه دانشجو در داخل كشور مي باشد ، مأمور به تحصيل است و حقوق و مزاياي خود را از مؤسسه مربوط دريافت مي كند.

تبصره2 (143) ـ  در مدتي كه دانشجوي بورس ترددي در خارج از كشور مشغول به تحصيل است و خانواده وي در داخل كشور زندگي مي كنند ، حقوق و مزاياي  دانشجو (عضو هيآت علمي) به خانواده‏اش پرداخت مي شود.

تبصره3(144)ـ معادل ريالي يك ماه از هزينه ارزي ضروري سفر اول به نرخ شناور از سوي دانشجو[ي ترددي] و يك ماه ديگر ازمحل اعتبارات تأمين هيات علمي توسط وزارت تأمين مي شود.

تبصره4 (145)ـ در طول دوره تحصيل ، هزينه اي معادل حقوق و مزاياي مربي پايه 1 به دانشجو يا خانواده وي پرداخت مي شود .

ماده55 (146)ـ طول دوره تحصيل توسط دانشگاه مربوط درخارج از كشور و استاد راهنماي داخل و [با] موافقت اداره كل بورس  و امور دانشجويان خارج تعيين مي شود .

تبصره ­ـ در شرايط خاص و در صورت پيشنهاد دانشگاه  مربوط و استادان راهنما با موافقت اداره كل بورس و امور دانشجويان خارج مدت تحصيل مي تواند تا ¼  طول كل دوره افزايش يابد.

ماده56(147)ـ مدت اقامت دانشجو (= عضو هيأت علمي( در خارج در هر سال بر اساس زمان بندي پيشنهادي استادان راهنما وموافقت اداره كل بورس وامور دانشجويان خارج تعيين مي‌شود  مشروط به اينكه مجموع اقامت وي در خارج ، از ½ طول دوره تجاوز نكند.

ماده 57(148)ـ هزينه دانشجويان بورسيه ترددي در خارج از كشور بر اساس ماههاي حضور دانشجو در   خارج ، معادل مقرري دانشجويان بورسيه عادي مجرد خارج از كشور ( محل تحصيل ) به صورت علي الحساب به دانشجو پرداخت مي شود و پس از هر بازگشت به كشور با ارائه گذرنامه و گزارش سفرنسبت به قطعي نمودن هزينه سفر برابر مدت اقامت درخارج از كشور اقدام مي نمايند.

ماده 58(149)ـ هزينه هاي ارزي خانواده همراه دانشجو ( همسر و حداكثر دو فرزند) ، با نظر اداره كل بورس و امور دانشجويان خارج براي يك بار در طول دوره و حداكثر به مدت سه ماه ، معادل        بورسيه هاي عادي قابل پرداخت مي باشد.

ماده59(150) ـ هزينه تحقيقات دانشجويان و استفاده از امكانات آموزشي مؤسسات در داخل كشور تاسقف چهل ميليون ريال بااستفاده از تنخواه گرداني كه ميزان آن توسط اداره كل بورس و امور دانشجويان خارج تعيين مي‏شود با درخواست استاد راهنما قابل پرداخت است. اسناد هزينه ها بايد به تأئيد اداره كل بورس و امور دانشجويان خارج برسد و تجهيزات خريداري شده از اين محل متعلق به مؤسسه محل اجراي پروژه مي‏باشد.

تبصره (151)ـ تحصيل دانشجوي بورس ترددي به صورت تمام وقت است و [دانشجو] نبايد به كاري به استثناء خدمات پژوهشي مربوط به موضوع پايان نامه بپردازد .

ماده60 (152)ـ دانشجوي ترددي‌تابع مقررات تحصيلي مؤسسه‌اي است كه در آنجا مشغول انجام پروژه‌ مي‌باشد

 


فصل يازدهم

مقررات رفاهي(153)

 

ماده61ـ  دراين ]فصل از[  آئين نامه ]به استثناي ماده 66[  عضو هيأت علمي به كسي اطلاق مي شود كه طبق قوانين و مقررات مصوب در كادر آموزشي و پژوهشي يكي از دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي وپژوهشي و مراكز   تحقيقاتي مصوب شوراي گسترش آموزش عالي وزارتخانه هاي علوم، تحقيقات و
 فناوري و بهداشت،‌درمان و آموزش پزشكي به صورت رسمي قطعي، رسمي آزمايشي و يا پيماني استخدام شده و با حداقل رتبه استادياري مشغول به خدمت باشد.

ماده 62 ـ صندوقهاي غيردولتي رفاه اعضاي هيأت علمي در وزارتخانه هاي ذي ربط و دانشگاهها و مراكز پژوهشي وفق ضوابط و مقررات مربوط براي حمايت و پشتيباني نيازهاي معيشتي و علمي اعضاي هيأت علمي تأسيس مي گردد. سرمايه اين صندوق از طريق مشاركت دولت و بانكها و مؤسسات اعتباري و كمك اشخاص حقيقي و حقوقي و سرمايه گذاري دانشگاهيان تأمين مي گردد.

ماده 63 ـ شركتها و دستگاههاي تأمين كننده خدمات آب، برق، گاز و تلفن موظفند حق انشعاب خدمات مذكور براي يك واحد مسكوني متعلق به عضو هيأت عملي مشمول اين آئين نامه و يا مجموعه مسكوني اعضاء هيأت علمي را به صورت خارج از نوبت و طي اقساط حداكثر سه ساله تأمين كنند.

ماده 64 ـ براي مشمولان اين آئين نامه جهت انجام مسافرتهاي علمي و پژوهشي به خارج از كشور (يك بار در سال) پنجاه درصد (50%) تخفيف در هزينه بليط هواپيما درنظر گرفته مي شود.

تبصره  ـ سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور موظف است اعتبار لازم را در رديفهاي مربوط در بودجه سنواتي دستگاهها به منظور پرداخت به شركتهاي هواپيمايي بابت پنجاه درصد (50%) باقيمانده بهاي بليط اعضاء هيأت علمي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي مشمول اين آئين نامه پيش بيني نمايد.

ماده 65 ـ افراد مشمول اين آئين نامه در مراتب استادي و همچنين اعضاي هيأت علمي نمونه كه به تأييد
وزارتخانه هاي ذي ربط رسيده باشند و اعضاي رسمي فرهنگستانهاي كشور با ارائه معرفي نامه از مؤسسه ذي ربط مي توانند در فرودگاههاي كشور از جايگاه تشريفات ويژه استفاده كنند.

ماده66(154)ـ به اعضاي هيأت علمي شاغل در دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي دولتي كه داراي مجوز از شوراي گسترش آموزش عالي وزارتخانه هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مي باشند و يا به موجب قانون تأسيس شده اند و احكام عضويت هيأت علمي آنها مورد تأييد هيأت مميزه مركزي وزارتخانه هاي ياد شده و يا هيأت مميزه منصوب وزارتخانه هاي مزبور مي باشد، فوق العاده خاصي تحت عنوان (فوق العاده ويژه هيأت علمي) پرداخت مي شود (155).


نحوه محاسبه فوق العاده مذكور به شرح زير خواهد بود :

ضريب فوق العاده ويژه × حقوق (مرتبه و پايه)* =  فوق العاده ويژه هيأت علمي

ضريب فوق العاده ويژه براي اعضاي هيأت علمي بر حسب رتبه به شرح زير است :

 الف ـ مربي آموزشيار    6/3

ب  ـ‌ مربي                4

 ج  ـ  استاديار            6/5

  د  ـ  دانشيار            2/.5

 هـ ـ  استاد                        8/4

تبصره ـ سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور مكلف است منابع مالي لازم براي اجراي اين تصويب نامه را پيش بيني و تأمين نمايد.

ماده 67ـ اعضاي هيأت علمي مشمول اين آين نامه مي توانند به منظور خريد يك دستگاه خودرو از توليدات داخلي معادل هفتاد درصد (70%) قيمت خودرو، ‌حداكثر يكصدميليون (000،000،100) ريال تسهيلات درازمدت و با پنجاه درصد (50%) نرخ سود بخش صنعت از بانكهاي كشور وام دريافت كنند.

سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور موظف است اعتبار معادل پنجاه درصد (50%) باقيمانده نرخ سود تسهيلات بانكي پرداختي را در رديف اعتباري خاص در بودجه سالانه كشور پيش بيني نمايد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مقررات استخدامي اعضاء پيماني علمي  

موضوع ماده 3 آئين نامه استخدامي

(پيوست شماره 1)

 

ماده 1- دانشگاه مي تواند براي انجام امور پژوهشي و يا آموزشي و براي مدت معين به موجب اين مقررات اشخاص مورد نياز خود را از ميان داوطلبان واجد شرايط با رعايت مقررات مواد 6 ، 7 ، 8 ، 9 و10 آئين‏نامه استخدامي هيأت علمي به صورت پيماني ( تمام وقت(1)) استخدام كند.

تبصره انتصاب اعضاء پيماني تمام وقت هيأت علمي به سمت‏هاي مديريت آموزشي و پژوهشي دانشگاه         موكول به آنست كه عضو مزبور لااقل 3 سال سابقه خدمت علمي در دانشگاه... (2) داشته باشد. (3)

ماده 2- دانشگاه در موارد لزوم مي تواند دانشجويان شايسته را با توجه به برنامه تحصيلي آنان براي كمك به امور آموزشي يا پژوهشي دانشگاه با رعايت آئين نامه اي كه به تصويب رئيس دانشگاه مي رسد براي مدت مشخص بكار بگمارد.

تبصره حق الزحمه دانشجويان دوره هاي ليسانس، فوق ليسانس و دكتري...[توسط هيأت امناي دانشگاه تعيين مي‏شود]. (4)

 ماده 3- استخدام اعضاي پيماني هيأت علمي به پيشنهاد مدير گروه وتأئيد رئيس دانشكده يا مؤسسه مربوط و به حكم رئيس دانشگاه طبق قراردادي خواهد بود كه نمونه آن بر اساس اين مقررات قبلاً به تصويب رئيس دانشگاه رسيده باشد. شرايط استخدامي اين اعضاء در قرارداد مشخص خواهد شد.(5)

تبصره(6) استخدام پيماني داوطلبان عضويت در هيأت علمي قبل از بررسي صلاحيت هاي علمي و عمومي و    تبديل وضع آنها به رسمي آزمايشي پس ازانجام مراحل مذكور به شرح زير امكان‏پذير است:

                       ·          بررسي اجمالي وضعيت علمي و عمومي متقاضي در دانشگاه و تشكيل پرونده استخدامي در بدو ورود(7)

                       ·          انعقاد قرارداد پيماني توسط دانشگاه

            ·     ارسال پرونده متقاضي به هيأت مركزي گزينش استاد و شوراي [علوم و آموزش عالي] (يا هيأت مميزه در مورد دانشگاههاي داراي هيأت مميزه) جهت بررسي صلاحيت هاي عمومي و علمي پس از تشكيل پرونده استخدامي.

ماده 4 (8)- حق الزحمه اعضاي پيماني هيأت علمي كه به موجب اين مقررات به استخدام دانشگاه پذيرفته        مي‏شوند(9) به نسبت تغييراتي كه در ضريب ريالي واحد جدول حقوق موضوع ماده 16 آئين نامه      استخدامي هيأت علمي دانشگاه داده شده و مي شود، تغيير خواهد كرد.(10)                                     براي هر ساعت تدريس با توجه به وقت مورد لزوم براي تهيه مطالب و تصحيح اوراق و امور مربوط به آن             مجموعاً برابر سه ساعت كار حق الزحمه پرداخت خواهد شد.

تبصره در مورد مربيان زبانهاي خارجي مقررات انتخاب مربيان و تعيين ميزان پرداخت حق الزحمه به پيشنهاد             رئيس مركز زبانهاي خارجي و تصويب رئيس دانشگاه خواهد بود.

ماده 5- دانشگاه مي تواند مواد 20 ، 22، 30، 31، و بند الف ماده 23 و ماده 1 پيوست شماره 6 آئين نامه استخدامي هيأت علمي دانشگاه را در مورد اعضاي پيماني تمام وقت هيأت علمي اجراء نمايد.

ماده 6- عدم حضور اعضاي پيماني هيأت علمي در محل كار كه توسط دانشگاه تعيين مي شود در صورتي كه از يك هفته تجاوز كند و مسبوق به اجازه قبلي و يا مستند به عذر موجه نباشد ترك خدمت محسوب است و دانشگاه مي تواند قرار داد آنان را از تاريخ ترك خدمت فسخ كند.

تبصره 1- اعضاي پيماني هيأت علمي كه به امر تدريس اشتغال دارند چنانچه بيش از دو جلسه در طي مدت قرار            داد بدون اجازه قبلي يا عذر موجه غيبت نمايند دانشگاه مي تواند قرار داد آنان را فسخ نمايد.

تبصره 2- اعضاي پيماني هيأت علمي در ساير موارد تخلفات از لحاظ تعيين تنبيهات انتطامي مشمول مقررات   ماده 33 آئين نامه استخدامي هيأت علمي خواهند بود.

 


مقررات مربوط به اعضاي رسمي

غيرتمام وقت هيأت علمي(1)

(پيوست شماره 2)

 

ماده 1 (2)- فقط بانوان براساس قانون خدمت نيمه وقت بانوان و مقررات آئين نامه استخدامي هيأت علمي ... و با توجه به ضوابط مربوط مي توانند به صورت نيمه وقت خدمت نمايند.

ماده 2 (2) - درصورتي كه عضو هيأت علمي نيمه وقت(مرد) در دانشگاهها خدمت مي نمايند و وضعيت خدمتي آنان رسمي‏آزمايشي مي‏باشد، به هنگام تبديل به رسمي قطعي بايد تمام وقت شوند. در غير اينصورت تبديل حالت استخدامي‏آنان از رسمي آزمايشي به رسمي قطعي مقدور نبوده و حكم آزمايشي لغو خواهد شد.

ماده 3- ساعات كار اعضاي هيأت علمي نيمه وقت لااقل 20 ساعت در هفته مي باشد كه در آغاز هر نيمسال تحصيلي طبق برنامه گروه مربوط كه به تصويب رئيس دانشكده يا مؤسسه مي رسد تعيين و صرف آموزش و پژوهش و راهنمائي دانشجويان وساير امور و وظايف محوله مي شود و بهر حال ساعات تدريس نظري در هفته بيش از 6 ساعت نخواهد بود.

ماده 4 (3)- در احتساب سوابق خدمت از لحاظ تعيين پايه هر دو سال خدمت نيمه وقت يك سال خدمت تمام وقت منظور [مي]گردد.

ماده 5- براي تغيير مرتبه از استادياري نيمه وقت به دانشياري نيمه وقت علاوه بر رعايت شرايط مقرر در ماده 8 آئين نامه استخدامي هيأت علمي، حداقل 6 سال توقف در مقام استادياري يا معادل آن در مؤسسات آموزش عالي و يا تحقيقاتي مورد قبول دانشگاه لازم است.

ماده 6- براي تغيير مرتبه از دانشياري نيمه وقت به استادي نيمه وقت علاوه بر رعايت شرايط مقرر در ماده 9 آئين نامه استخدامي هيأت علمي، حداقل 7 سال توقف در مقام دانشياري ضروري است.

ماده 7- هرگاه استادان، دانشياران و استادياران نيمه وقت داوطلب انجام خدمت تمام وقت باشند در صورت وجود اعتبار و احتياج و همچنين فراهم بودن وسايل كار تمام وقت به پيشنهاد مدير گروه و تأييد رئيس دانشكده يا مؤسسه به حكم رئيس دانشگاه وضع آنان با پايه اي كه دارا بوده اند به تمام وقت تبديل خواهد شد.

ماده 8- اعضاي رسمي نيمه وقت هيأت علمي با رعايت مقررات اين پيوست مشمول مواد 18، 19، 20، 21، 22، 23، 24، 25، 26، 27، 28، 29، 30، 31، 32 و 33 و مقررات مربوط به فصل بازنشستگي مي باشند.(4)


مقررات طرز تشكيل و اختيارات گروههاي آموزشي(1)

(پيوست شماره 3 قسمت اول)

 

ماده 1(2)- گروه آموزشي واحدي است متشكل از اعضاي هيأت علمي متخصص در يك رشته از شعب دانش بشري كه در دانشكده يا آموزشكده اي داير است و اعضاي هيأت علمي هر گروه مجموعا" شوراي آن گروه را تشكيل مي دهند.

ماده 2(3)- وظيفه گروه عبارت است از :

الف) هماهنگ ساختن فعاليت هاي آموزشي و پژوهشي در رشته مربوط

ب ) تنظيم برنامه هاي آموزشي كه براي تدريس در آن رشته لازم است

ج ) نظارت بر نحوه ارائه دروس و بررسي و اظهارنظر در مورد متون درسي و محتواي دروس براساس برنامه ها و سرفصل هاي مصوب

د ) اظهارنظر درباره ساعات تدريس و تحقيق اعضاي گروه

هـ) اظهارنظر در خصوص پذيرش دانشجويان انتقالي و ميهمان و تعيين كميت واحدهاي درسي آنان

و ) بررسي طرحهاي تحقيقي و پيشنهاد به شوراي آموزشي پژوهشي دانشكده يا آموزشكده

ز ) اظهارنظر درباره بورسها و مأموريت هاي اعضاي گروه و پيشنهاد آن به شوراي آموزشي - پژوهشي دانشكده يا آموزشكده

ح ) پيش بيني نياز گروه به استخدام اعضاي هيأت علمي متخصص و اظهارنظر در مورد صلاحيت علمي نامزدهاي استخدام براي طي مراحل قانوني

ط ) ارزيابي سالانه كار گروه براي طرح در شوراي آموزشي - پژوهشي

ي ) برنامه ريزي در مورد دروس طبق اختياراتي كه شوراي [علوم و آموزش عالي] تفويض كرده است

ك ) بررسي و اعلام نظر براي اصلاح سرفصلها و تجديد نظر در عنوان درسها (از حيث اصلي يا اختياري بودن) و همچنين تعيين محتواي دروس با توجه به آخرين پيشرفتهاي علمي براي تصويب در شوراي ]علوم و آموزش عالي[

تبصره 1- اظهارنظر در مورد تقاضاي استخدام جديد، ارتقاي اعضاي هيأت علمي، ارزيابي سالانه اعضاي هيأت    علمي، بورسها و فرصت هاي مطالعاتي در هر گروه به وسيله كميته يا كميته هايي مركب از استادان،      دانشياران و استادياران منتخب آن گروه كه سابقه خدمت بيشتري دارند و پس از تأييد رئيس دانشكده          به عنوان عضو كميته هاي تخصصي تعيين مي شوند، انجام مي گيرد.

تبصره 2- در دانشگاههاي جديدالتأسيس وگروههايي كه تعداداعضاي هيأت علمي‏استاديار و بالاتر آنهااز سه نفر            كمتر باشد، بررسي موارد مندرج در تبصره 1 به عهده شوراي آموزشي دانشكده است.

ماده 3(4)- شوراي هر گروه، دو تن از اعضاي آن گروه را كه واجد شرايط بند «الف» ماده 4 (5)و حداقل درمرتبه استادياري باشند، براي تصدي مديريت گروه به رئيس دانشكده معرفي مي كند. به پيشنهاد رئيس دانشكده و با تأييد و حكم رئيس دانشگاه، يكي از آنان براي مدت دو سال به مديريت گروه منصوب مي شود و انتخاب مجدد وي بلامانع است.

تبصره موارد استثنائي به تشخيص رئيس دانشگاه تصميم گيري مي شود.

ماده 4(6)- معاون گروه، توسط مدير گروه پس از تأييد رئيس دانشكده تعيين و با حكم رئيس دانشكده يا آموزشكده منصوب مي شود.

ماده 5(7)- وظيفه مدير گروه عبارت است از :

الف) تهيه برنامه اجرايي وظايف آموزشي و پژوهشي و خدماتي ارائه شده از طريق گروه براساس خط مشي شوراي دانشكده با مشورت اعضاي گروه قبل از شروع نيمسال تحصيلي و گزارش آن به رئيس دانشكده

ب ) ابلاغ برنامه هاي اجرايي وظايف آموزشي و پژوهشي و خدماتي هر يك از اعضاي گروه

ج ) نظارت بر كليه فعاليت هاي آموزشي و پژوهشي و خدمات گروهي

د ) تهيه جدول دروس هر نيمسال با همكاري اعضاء گروه و تسليم آن به رئيس دانشكده

هـ) تجديدنظر مستمر در برنامه ها با توجه به آخرين پيشرفتها و تغييرات و تحولات و تسليم اين برنامه‏ها به مراجع ذيربط

و ) تشكيل و اداره جلسات شوراي گروه و ارسال گزارش كار، مصوبات، پيشنهادها و نظريات جمعي گروه به رئيس دانشكده يا آموزشكده براي هماهنگي اجرايي يا طي مراحل قانوني و ابلاغ بخشنامه ها و آئين نامه ها و مصوباتي كه رئيس دانشكده يا آموزشكده ارسال كرده است

ز ) پيشنهاد نيازهاي مالي گروه به رئيس دانشكده

ح ) انجام دادن كليه مكاتبات رسمي گروه و پيشنهاد تهيه لوازم، كتابها، نشريات مورد نياز گروه به رئيس دانشكده و يا آموزشكده

ط ) پيشنهاد طرحهاي پژوهشي كه گروه رأسا" يا با همكاري گروههاي ديگر آماده انجام دادن آن است به رئيس دانشكده يا آموزشكده براي تصويب در شوراي پژوهشي دانشگاه

ي ) ارزيابي كار سالانه اعضاي گروه و گزارش آن به رئيس دانشكده


آئين نامه شوراي دانشكده ها يا مؤسسات دانشگاه(1)

(پيوست شماره 3 قسمت دوم)

 

ماده 1(2)- در هر دانشكده كه داراي سه گروه آموزشي يا بيشتر باشند و همچنين در آموزشكده ها شوراي آموزشي - پژوهشي دانشكده و آموزشكده با اين تركيب تشكيل مي شود:

الف) رئيس دانشكده يا آموزشكده

ب ) معاونان دانشكده يا آموزشكده

ج ) مديران گروههاي دانشكده يا آموزشكده به انتخاب رئيس دانشكده تا هفت نفر

تبصره هنگام طرح مسائل و موضوعات وابسته به هر گروه آموزشي، رئيس آن گروه با حق رأي براي شركت در شورا دعوت مي شود.

ماده 2(3)- وظايف شوراي آموزشي پژوهشي دانشكده ها و آموزشكده ها عبارت است از :

الف) برنامه ريزي جهت ايجاد زمينه هاي اجرايي مصوباتي كه توسط معاونان آموزشي و پژوهشي دانشگاه ابلاغ مي گردد

ب ) تدوين سياستهاي آموزشي و پژوهشي دانشكده يا آموزشكده با توجه به خط مشي آموزشي و پژوهشي دانشگاه

ج ) بررسي و تدوين طرحهاي آموزشي و پژوهشي دانشكده يا آموزشكده و ارجاع آنها به شوراهاي آموزشي و پژوهشي و تحصيلات تكميلي دانشگاه

د ) بررسي و تدوين طرحهاي ارزشيابي فعاليتهاي آموزشي و پژوهشي دانشكده يا آموزشكده و پيشنهاد آن به شوراي آموزشي و پژوهشي دانشگاه

هـ) هماهنگي ميان گروهها و بخشها در ارائه دروس مشترك

و ) اتخاذ تصميمات اجرايي براي هماهنگي وتطابق زماني تعليم و تحقيق در دانشكده يا آموزشكده

ز ) بررسي و تعيين نياز دانشكده به عضو هيأت علمي جديد و پيشنهاد آن به شوراي دانشگاه براي تكميل اعضاي هيأت علمي هر گروه

ح ) پيشنهاد شرايط پذيرش دانشجو و تعيين ظرفيت پذيرش و پيشنهاد آن به معاونت آموزشي

ط ) بررسي و اظهارنظر در مواردي كه رئيس دانشكده به شورا  ارجاع مي دهد

ي ) بررسي تقاضاهاي مرخصي مطالعاتي و پيشنهاد آن به شوراي دانشگاه

ك ) بررسي طرحهاي پژوهشي اعضاي هيأت علمي و ارجاع آن به شوراي پژوهشي دانشگاه

 

 

آئين نامه شوراي دانشگاه(1)

(پيوست شماره 3 قسمت سوم)

 

ماده 1(2)-  شوراي دانشگاه از اعضاي ذيل تشكيل مي شود:

الف) اعضاي هيأت رئيسه(3) دانشگاه

ب ) رؤساي دانشكده ]ها[ و آموزشكده ها و پژوهشكده ها

ج ) 2 نفر از اعضاي هيأت علمي هر شورا (شوراهاي آموزشي، پژوهشي و تحصيلات تكميلي) به انتخاب شوراي مربوط كه بايد واجد شرايط ماده 4 (4) باشند.

د ) 2 نفر از اعضاي هيأت علمي كه دانشيار يا استاد و واجد شرايط ماده 4 باشند به انتخاب رئيس دانشگاه

تبصره رئيس دانشگاه مي‏تواند در مورد مسائلي كه مربوط به دروس معارف است‏ از رئيس گروه‏ معارف دعوت كند          تا با حق رأي در شوراي دانشگاه شركت كند.

ماده 2(5)- دوره شوراي دانشگاه 2 سال است.

ماده 3(6)- رياست شورا با رئيس دانشگاه است. شورا داراي نايب رئيس است كه توسط اعضاي شورا از ميان سه نفر عضو شورا كه رئيس دانشگاه پيشنهاد مي كند با رأي بيشتر انتخاب مي شود. حكم اعضاي بندهاي «ج» و «د» شوراي دانشگاه توسط رئيس دانشگاه صادر مي شود و ابلاغ مصوبات شورا و مكاتبات آن از طريق دفتر رئيس دانشگاه صورت مي گيرد.

ماده 4(7)- وظايف و اختيارات شوراي دانشگاه بدين شرح است:

الف) بررسي و تأييد دوره ها و رشته هاي آموزشي جديد و برنامه آن براي پيشنهاد به وزارت [علوم، تحقيقات و فناوري]

ب ) بررسي و تأييد برنامه هاي پيشنهادي آموزشي و پژوهشي كوتاه مدت

ج ) بررسي روشهاي همكاري با مؤسسات دولتي و غير دولتي و تدوين ضوابط براي آن

د ) بررسي سالانه امكانات علمي (نيروي انساني و تجهيزات) دانشگاه و تعيين كمبودها و طبقه بندي نيازهاي علمي و اقدام براي تأمين آنها

هـ) برنامه ريزي پذيرش دانشجو براساس امكانات دانشگاه با توجه به برنامه توسعه كشور

و ) بررسي مسائلي كه توسط رئيس دانشگاه در دستور كار شورا قرار مي گيرد

ز ) بررسي مشكلات آموزشي و پژوهشي دانشگاه و ارائه راه حلهاي لازم

ح ) ارزيابي كلي عملكرد دانشگاه

ط ) بررسي و تصويب طرحها و برنامه هاي پيشنهادي شوراهاي تخصصي

ي ) تدوين و تصويب آئين نامه داخلي شورا و تصويب آئين نامه كميته هاي داخلي شورا


مقررات مربوط به طرز تشكيل و اختيارات هيأت مميزه دانشگاهها

(پيوست شماره 3 قسمت چهارم)

 

ماده 1- به منظور رسيدگي و اظهارنظر نسبت به صلاحيت علمي داوطلبان (اعم از تبديل وضع استخدامي كاركنان رسمي دولت و اعضاي هيأت علمي پيماني به رسمي آزمايشي و رسمي آزمايشي به قطعي)، ارتقاء به مراتب استادياري، دانشياري و استادي و ارزيابي كيفيت انجام وظايف آموزشي و پژوهشي اعضاي هيأت علمي و همچنين رسيدگي به احتساب سابقه خدمت، بورس و فرصت مطالعاتي اعضاي هيأت علمي، هيأت مميزه در هر يك از دانشگاهها و يا مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي واجد شرايط تشكيل مي گردد.

تبصره 1- در دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي كه واجد شرايط تشكيل هيأت مميزه نباشند، اين وظايف حسب مورد به عهده هيأت مميزه مركزي يا هيأت مميزه دانشگاه منتخب در هر منطقه هيأت امنا مي باشد.

تبصره 2- در اين مقررات براي پژوهشگاه ها يا مؤسسات پژوهشي و پژوهشكده ها از تعاريف و معادل‏هاي آن     «دانشگاه و دانشكده» استفاده شده است.

ماده 2- تركيب اعضاي هيأت مميزه :

الف) استادان و دانشياران هر دانشكده در جلسه أي كه به رياست رئيس دانشكده تشكيل مي شود به ازاي هر 5 تن استاد يك تن و به ازاي هر 5 تن دانشيار 1 تن دانشيار را انتخاب و بوسيله رئيس دانشكده براي عضويت در هيأت مميزه دانشگاه به رئيس دانشگاه پيشنهاد مي نمايند.

تبصره 1- كسر 5 تن ، 5 تن محسوب مي شود.

تبصره 2- براي تكميل تركيب اعضاي هيأت مميزه، معرفي بيش از 1 تن استاد به ازاي هر 5  تن استاد            بلامانع است.

ب ) رئيس دانشگاه از بين افرادي كه معرفي شده اند حداقل 7 تن را كه لااقل بيش از نصف تعداد آنها در مرتبه استادي باشند، به مدت 2 سال براي عضويت در هيأت مميزه انتخاب و به وزير علوم، تحقيقات و فناوري معرفي مي نمايد و پس از تأييد وزير علوم، تحقيقات و فناوري احكام آنان توسط رئيس دانشگاه براي تشكيل هيأت مميزه صادر مي شود.

تبصره 1 - در دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي كه فاقد شرايط لازم مي باشند، تشكيل هيأت        مميزه با عضويت اعضاي هيأت علمي واجد شرايط مؤسسه متقاضي و ساير مؤسسه‏هاي آموزشي و            پژوهشي با تصويب وزير علوم، تحقيقات و فناوري بلامانع است.

تبصره 2- تعداداعضاي هيأت‏ مميزه بايد به ‏نحوي انتخاب شوند كه براي هر كميسيون تخصصي موضوع ماده 7  اين مقررات 1 تا 3 تن عضو ذي فن وجود داشته باشد.

تبصره 3- از هر دانشكده كه 2 تن يا بيشتر معرفي شده باشند انتخاب لااقل 1 تن ضروري است.

تبصره 4- در صورت لزوم، 1 تا 3 تن از ميان اعضاي هيأت مميزه مركزي و اعضاي هيأت علمي واجد   شرايط به پيشنهاد معاون آموزشي [وزارت علوم، تحقيقات و فناوري] و تأييد وزير علوم، تحقيقات و             فناوري به عضويت هيأت مميزه دانشگاه انتخاب مي‏شوند.

ج ) رئيس دانشگاه (رئيس هيأت مميزه)

تبصره رئيس دانشگاه مي‏تواند يكي از اعضاي هيأت مميزه با مرتبه دانشياري به بالا را به سمت جانشين خود در          هيأت مميزه منصوب كند.

د ) معاونان آموزشي و پژوهشي دانشگاه

ماده 3- جلسات هيأت مميزه در صورت وجود پرونده ، حداقل ماهي يك بار بايد تشكيل شود. دعوت جلسه به وسيله رئيس هيأت مميزه و يا جانشين وي انجام مي گيرد.

تبصره -  اگر يكي از اعضاي هيأت مميزه به هر علت سه جلسه متوالي يا جمعا" پنج جلسه غيبت نمايد            مستعفي شناخته شده و رئيس دانشگاه مي تواند از ميان ساير افراد واجد شرايط عضو ديگري را براي بقيه مدت بجاي وي معرفي نمايد.

ماده 4- در اولين جلسه يكي از اعضا به عنوان دبير هيأت مميزه انتخاب مي شود.

ماده 5-  جلسات هيأت مميزه با حضور حداقل  23   اعضا رسميت مي يابد. رأي هيأت مميزه همواره مخفي است و تصميمات با اكثريت نصف به علاوه يك اعضا هيأت مميزه (حاضر و غايب) اتخاذ مي گردد.

مصوبات هيأت مميزه توسط رئيس دانشگاه به مراجع ذيربط براي اجرا ابلاغ مي شود.

ماده 6- رؤساي دانشكده ها مكلفند پرونده هاي مربوط به تأييد صلاحيت علمي متقاضيان استخدام اعم از پيماني به رسمي آزمايشي و رسمي آزمايشي به قطعي و احتساب سابقه خدمت، ارتقاي مرتبه، اعطاي پايه تشويقي علمي و ركود علمي اعضاي هيأت علمي را پس از بررسي و تأييد در كميته منتخب دانشكده طبق ضوابط مربوط تكميل و به منظور قرار دادن در دستور جلسه هيأت مميزه (حسب مورد) براي رئيس دانشگاه ارسال نمايند. اين پيشنهادها پس از بررسي و اعلام نظر كميسيون تخصصي مربوط، در هيأت مميزه براي تصميم گيري نهايي مطرح خواهد شد.

تبصره - تصميم گيري در خصوص ارتقاء مرتبه اعضاي هيأت علمي و ركود علمي صرفا" به عهده هيأت مميزه    دانشگاه مي باشد. هيأت مميزه مي تواند در ساير موارد به كميسيون هاي تخصصي تفويض‏اختيار نمايد.

ماده 7- به منظور رسيدگي و اظهارنظر نسبت به پرونده اعضاي هيأت علمي در چهارچوب وظايف مندرج در ماده 1 كميسيون هاي تخصصي هيأت مميزه به شرح زير تشكيل مي شود :

(1)      كميسيون تخصصي گروه علوم انساني

(2)      كميسيون تخصصي گروه فني و مهندسي 

(3)      كميسيون تخصصي گروه كشاورزي

(4)      كميسيون تخصصي گروه علوم پايه 

(5)      كميسيون تخصصي گروه هنر و معماري 

(6)      كميسيون تخصصي گروه پزشكي 

(7)      كميسيون تخصصي گروه دامپزشكي

ماده 8- تعداد اعضاي هر كميسيون تخصصي 5 تن مي‏باشد كه توسط هيأت مميزه با‏رعايت تخصص‏آنان‏از ميان اعضاي هيأت علمي دانشگاه انتخاب مي شوند.

تبصره 1- در دانشگاههاي غيرجامع كميسيونهاي تخصصي‏متناسب با‏رشته يا دانشكده‏هاي فعال تشكيل مي‏شود.

تبصره 2- در هر كميته تخصصي حداقل بايد 1 تن از اعضاي هيأت مميزه عضويت داشته باشد.

ماده 9 در هر دانشكده كميته منتخب مطابق مقررات مربوط (پيوست شماره 3) موضوع بخشنامه شماره          44359/2611/15 مورخ 25/11/62 براي بررسي پرونده اعضاي هيأت علمي تشكيل مي شود.

ماده 10 دفتر هيأت هاي امنا و هيأت مميزه مركزي و شوراي مركزي دانشگاه ها بر حسن اجراي آئين نامه      ارتقاي اعضاي هيأت علمي در دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي نظارت مي كند.


مقررات مربوط به طرز تشكيل و اختيارات هيأت مميزه مركزي

(پيوست شماره 3 قسمت پنجم)

 

ماده 1- به منظور رسيدگي و اظهارنظر نسبت به صلاحيت علمي داوطلبان (اعم از تبديل وضع استخدامي كاركنان رسمي دولت و اعضاي هيأت علمي پيماني به رسمي آزمايشي و رسمي آزمايشي به قطعي)، ارتقاء به مراتب استادياري، دانشياري و استادي و ارزيابي كيفيت انجام وظايف آموزشي و پژوهشي اعضاي هيأت علمي و همچنين رسيدگي به احتساب سابقه خدمت، بورس و فرصت مطالعاتي اعضاي هيأت علمي دانشگاهها و يا مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي كه فاقد هيأت مميزه هستند هيأت مميزه مركزي كه در اين مقررات هيأت ناميده مي شود تشكيل مي گردد.

ماده 2- تركيب اعضاي هيأت به شرح زير است :

الف) وزير علوم، تحقيقات و فناوري (رئيس)

تبصره - وزير علوم، تحقيقات و فناوري مي تواند يكي از اعضاي هيأت را به جانشيني خود انتخاب نمايد.

ب ) 13تا17 تن‏اعضاي‏هيأت‏علمي مبرزدر رشته‏هاي مختلف‏به‏پيشنهاد معاون‏آموزشي‏يا پژوهشي [وزارت علوم، تحقيقات و فناوري] و تأييد و حكم وزير به مدت دو سال به عضويت هيأت مميزه مركزي منصوب مي شوند.

تبصره حداقل 23  از اعضاي مزبور بايد در مرتبه استادي باشند.

ج ) معاونان آموزشي و پژوهشي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري

د ) مدير كل دفتر هيأت هاي امنا و هيأت مميزه مركزي و شوراي مركزي دانشگاه‏ها (دبير)

ماده 3- تعداد اعضاي هيأت به نحوي انتخاب مي شوند كه براي هر كميسيون تخصصي، باتوجه به كميسيون‏هاي موضوع ماده 8 ، 5 تن عضو ذي فن كه حداقل 2 تن از آنان در مرتبه استادي باشند، وجود داشته باشد.

ماده 4- جلسات هيأت در صورت وجود پرونده به اندازه كافي هر ماه يك بار تشكيل مي‏شود.

ماده 5-  جلسات هيأت با دعوت رئيس هيأت يا جانشين ايشان تشكيل مي‏گردد.

ماده 6-  جلسات هيأت باحضورحداقل 23  اعضا رسميت مي‏يابد. رأي هيأت مميزه همواره مخفي است و تصميمات با اكثريت نصف به علاوه يك اعضاي هيأت مميزه (حاضر و غايب) اتخاذ مي‏گردد.

ماده 7- غيبت بدون عذر موجه عضو هيأت در 2 جلسه متوالي يا 3 جلسه متناوب در يك‏سال استعفا تلقي مي شود و عضو ديگري به جاي وي براي بقيه مدت، انتخاب و منصوب خواهد شد.

ماده 8- به منظور رسيدگي و اظهارنظر نسبت به پرونده اعضاي هيأت علمي در چهارچوب وظايف مندرج در ماده 1 كميسيون هاي تخصصي هيأت مميزه به شرح زير تشكيل مي شود :

(1) كميسيون تخصصي گروه علوم انساني

(2) كميسيون تخصصي گروه فني و مهندسي 

(3) كميسيون تخصصي گروه كشاورزي

(4) كميسيون تخصصي گروه علوم پايه 

(5) كميسيون تخصصي گروه هنر و معماري 

(6) كميسيون تخصصي گروه پزشكي 

(7) كميسيون تخصصي گروه دامپزشكي

تبصره كميسيون‏ها مي‏توانند در صورت لزوم نسبت به تشكيل كميته‏هاي تخصصي اقدام و يا از كميسيون‏هاي             تخصصي هيأت مميزه دانشگاهها نظرخواهي نمايند.

ماده 9- تعداد اعضاي هر كميسيون تخصصي 5 تن خواهد بود كه به پيشنهاد معاونان آموزشي و پژوهشي         [وزارت علوم، تحقيقات و فناوري] و تأييد وزير با رعايت تخصص از ميان اعضاي هيأت علمي انتخاب             مي‏شوند. حداقل 2 تن از اعضاي كميسيون‏ها با رعايت تخصص آنها از ميان اعضاي هيأت برگزيده مي‏شوند كه با تشخيص و تعيين رئيس هيأت يكي از آنها رئيس كميسيون و ديگري مخبر كميسيون      خواهد بود.

ماده 10 جلسه‏هاي كميسيون‏هاي تخصصي با هماهنگي و دعوت دفتر هيأتهاي امنا و هيأت مميزه مركزي و    شوراي مركزي دانشگاهها تشكيل مي شود.

تبصره درصورت لزوم به‏تشخيص هركميسيون رئيس يا نماينده تام‏الاختياردانشگاه، مؤسسه‏هاي‏آموزش‏ عالي يا             پژوهشي پيشنهاد دهنده و يا داوطلب احراز مرتبه ‏علمي براي  اداي توضيحات به جلسه ‏كميسيون       مربوط دعوت مي شوند. در هر حال اتخاذ تصميم تنها با حضور اعضاي كميسيون به عمل مي‏آيد.

ماده 11 پيشنهادهاي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي بايد مستند به مقررات و ضوابط مندرج در            آئين‏نامه‏ها و دستورالعمل هاي مربوط باشد و توسط رئيس دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي و يا     پژوهشي يه دفتر هيأتهاي امنا و هيأت مميزه مركزي و شوراي مركزي دانشگاهها ارسال شود. اين    پيشنهادها پس از طرح و بررسي در كميسيون‏هاي تخصصي همراه با خلاصه پرونده و نظر كميسيون براي             صدور رأي نهايي به هيأت مميزه ارائه مي شود.

تبصره تصميم گيري در خصوص ارتقاي مرتبه اعضاي هيأت علمي و ركود علمي صرفا" به عهده هيأت مميزه مركزي مي باشد. هيأت مي تواند در ساير موارد به كميسيون‏هاي تخصصي تفويض اختيار نمايد.

ماده 12 صورت جلسه هاي هيأت بايد به امضاي رئيس يا جانشين او و دبير هيأت برسد.

ماده 13 مصوبات هيأت پس از تأييد رئيس هيأت يا جانشين او توسط دبير هيأت به مؤسسات مربوط ابلاغ     مي‏گردد و لازم الاجرا است.

 


دستورالعمل اجرايي آئين نامه خدمت موظف و اعطاي ترفيع

اعضاي هيأت علمي آموزشي و پژوهشي

 (پيوست شماره 3 قسمت ششم)

 

     به منظور ارزيابي صحيح فعاليت هاي آموزشي و پژوهشي اعضاي هيأت علمي و اتخاذ رويه‏اي واحد در اجراي مقررات و همچنين گسترش تحقيقات علمي در دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي، دستورالعمل اجرايي آئين نامه تبصره 2 ماده 1 قانون اصلاح پاره اي از مقررات مربوط به پايه حقوق اعضاي رسمي هيأت علمي (آموزشي و پژوهشي) شاغل و بازنشسته دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي موضوع بخشنامه شماره 1542/578/15 مورخ 26/1/1369 با عنوان آئين‏نامه خدمت موظف و اعطاي ترفيع اعضاي هيأت علمي به شرح زير تهيه و تدوين مي گردد.

ماده 1- ساعات خدمت موظف اعضاي هيأت علمي 40 ساعت در هفته است.

ماده 2- عضو هيأت علمي موظف است قبل از آغاز هر نيمسال تحصيلي برنامه هفتگي خود را با توجه به وظايف ابلاغ شده به گروه آموزشي يا پژوهشي اعلام نمايد. گروه مربوط موظف است برنامه هفتگي هر يك از اعضاي هيأت علمي را در محل مناسب نصب نمايد.

ماده 3- عضو هيأت علمي بايد موارد زير را در برنامه هفتگي خود لحاظ نمايد :

الف) ساعات تدريس

ب ) ساعاتي كه براي پاسخگويي به سؤالات درسي و رسيدگي به پايان‏نامه تحصيلي، مشاوره و راهنمايي درنظر گرفته مي شود.

ج ) اوقاتي را كه در جلسات رسمي مؤسسه يا وزارت [علوم، تحقيقات و فناوري] شركت مي كند.

د ) ساعاتي را كه به منظور اجراي طرح هاي پژوهشي درنظر مي‏گيرد.                   

هـ) ساعاتي را كه به منظور انجام وظايف اجرايي محوله اختصاص مي‏دهد.

تبصره همكاري با دستگاههاي دولتي و نهادهاي عمومي مطابق مقررات و با اجازه مؤسسه امكان‏پذير است.

ماده 4- ارزيابي فعاليتهاي آموزشي، پژوهشي و اجرايي هر يك از اعضاي هيأت علمي براساس فرم درخواست ترفيع         مديران گروههاي آموزشي و پژوهشي انجام مي‏شود و حسب مورد پس از تأييد رئيس دانشكده يا پژوهشكده      ذيربط به كميته منتخب موضوع ماده 5 ارسال مي گردد.

ماده 5- كميته منتخب موضوع «ماده 3 آئين نامه اجرايي تبصره 2 ماده 1 قانون اصلاح پاره‏اي از مقررات مربوط   به پايه حقوق اعضاي رسمي هيأت علمي مؤسسه» متشكل از معاون آموزشي(رئيس كميته)، معاون        پژوهشي و نماينده رئيس مؤسسه (يكي از اعضاي هيأت علمي مؤسسه) است كه بررسي نهايي ترفيع            اعضاي هيأت علمي را به عهده خواهد داشت.

تبصره چنانچه مؤسسه معاون پژوهشي نداشته باشد و يا مسئوليت معاونت آموزشي و پژوهشي برعهده يك فرد            باشد، يك نفر از اعضاي هيأت علمي به انتخاب رئيس مؤسسه به جاي معاون پژوهشي به عضويت   كميته منتخب انتخاب خواهد شد.

ماده 6- نتيجه ارزيابي ترفيع توسط كميته منتخب به اطلاع عضو هيأت علمي رسانده مي‏شود. درصورت منفي    بودن نتيجه عضو هيأت علمي حق دارد حداكثر 15 روز پس از ابلاغ، اعتراض خود را به كميته منتخب     تسليم نمايد و كميته در اولين جلسه بعدي بايد به اعتراضات وي رسيدگي كند و نظر قطعي خود را اعلام          نمايد.

ماده 7- ترفيع سالانه استحقاقي اعضاي هيأت علمي موضوع ماده 44 آئين نامه استخدامي هيأت علمي            دانشگاه تهران و اعضاي شوراي عالي انقلاب فرهنگي بدون نياز به ارزيابي اعطاء مي شود، اما ارزشيابي       شاغلين ساير سمت هاي مديريت كه با حفظ رابطه آموزشي يا پژوهشي با مؤسسه متبوع، اشتغال به كار         دارند طبق ضوابط اين دستورالعمل انجام مي‏شود.

ماده 8- اعضاي هيأت علمي با كسب حداقل 8 امتياز براي مربي آموزشياران، 10 امتياز براي مربيان و 12 امتياز براي استادياران و بالاتر از آئين نامه ارتقاء يك پايه ترفيع سالانه دريافت مي كنند.

تبصره 1 كسب حداقل 2 امتياز براي مربيان و حداقل 4 امتياز براي استادياران و مراتب بالاتر، از ماده 2          آئين‏نامه ارتقاء ضروري است.

تبصره 2 حداكثر امتياز قابل محاسبه از ماده 3 آئين نامه ارتقاء ، 3 مي باشد.

ماده 9- اعطاي ترفيع به آن دسته از اعضاي هيأت علمي كه تصدي سمت هاي اجرايي موضوع تبصره 3 ماده 31            [اين] آئين نامه (1) را برعهده دارند، حسب مورد براساس مجموع امتيازات موضوع ماده 8 و بي نياز         از محدوديت‏هاي تعيين شده در تبصره هاي آن ماده انجام مي شود.

ماده 10- امتيازات پژوهشي مازاد بر امتياز موردنياز براي ترفيع سالانه اعضاي هيأت علمي (موضوع تبصره 1 ماده 8)         قابل ذخيره براي سالهاي بعد است.

ماده 11- درصورتي كه عضو هيأت علمي طي سه سال متوالي نتواند حداقل امتياز لازم براي دريافت يك پايه ترفيع          را كسب كند، مصداق ركود علمي و عدم كفايت و صلاحيت براي ادامه عضويت در هيأت علمي    شناخته شده و مراتب به رئيس مؤسسه اعلام خواهد شد تا با وي برابر مقررات مربوط (موضوع ماده 32        آئين‏نامه (1)) رفتار شود.

 

اين دستورالعمل در 11 ماده و 4 تبصره و 8 بند در تاريخ 3/12/1377 به تصويب وزير [علوم، تحقيقات و           فناوري] رسيده است و از تاريخ ابلاغ لازم الاجرا است.


آئين نامه ارتقاي مرتبه اعضاي هيأت علمي

(پيوست شماره 4 قسمت اول)

 

مقدمه :

ارتقاي مرتبه اعضاي هيأت علمي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي كه از اين پس در اين آئين نامه “مؤسسه هاي آموزشي يا پژوهشي” ناميده مي‏شوند، با توجه به ميزان فعاليتهاي آموزشي، پژوهشي و خدمات علمي اجرايي آنان و براساس مفاد اين آئين نامه امكان پذير است.

ماده 1- فعاليت‏هاي آموزشي :

1-1- كيفيت تدريس : ارزيابي كيفيت تدريس با نظرخواهي از دانش آموختگان و دانشجويان انجام مي شود و در آخر هر نيمسال تحصيلي امتياز كسب شده در هر درس در پرونده عضو هيأت علمي ضبط مي گردد. در زمان ارتقاء ، امتياز كسب شده در هر درس (حداكثر 20 امتياز) در تعداد واحد آموزشي آن درس ضرب مي‏گردد و از تقسيم حاصل جمع اين اعداد بر تعداد كل واحدهاي تدريس شده امتياز كيفيت تدريس بدست مي آيد. اختلاف امتياز كسب شده از كيفيت تدريس و حداقل امتيازهاي مندرج در بند 1-1 جدول شماره 2 جزء امتيازهاي بند 1-1 محاسبه مي شود. حداكثر اين امتياز در مرتبه هاي مربي، استاديار و دانشيار به ترتيب 6 ، 5 و 4 است.

تبصره اعضاي هيأت علمي مؤسسات آموزشي كه حداقل امتياز كيفيت تدريس مندرج در بند 1-1 جدول       شماره 2 (جدول حداقل امتيازهاي لازم براي ارتقاي مرتبه اعضاي هيأت علمي مؤسسات آموزشي) را            كسب ننموده باشند واجد شرايط لازم براي ارتقا مرتبه نمي‏باشند.

1-2- كميت تدريس : تدريس يك واحد درس در مقطع كارداني و كارشناسي 12  امتياز و در مقطع تحصيلات تكميلي 1 امتياز. حداكثر امتياز براي اعضاي هيأت علمي مؤسسات آموزشي در هر نيمسال تحصيلي 6 و براي اعضاي هيأت علمي مؤسسات پژوهشي 3 مي باشد.

سقف امتياز اين بند براي اعضاي هيأت علمي مؤسسات آموزشي و پژوهشي به ترتيب 35 و 15 است.

تبصره 1 اگر عضو هيأت علمي در يك نيمسال تحصيلي يك درس را در چند كلاس تدريس نمايد، امتياز كسب           شده براي اولين كلاس با ضريب 1 و براي كلاسهاي تكراري با ضريب  12  منظور مي شود.

تبصره 2 اگر چند عضو هيأت علمي يك درس را به طور مشترك در يك كلاس تدريس نمايند، امتياز آن درس            بر تعداد همكاران به ميزان مشاركت آنان در تدريس تقسيم مي‏شود.

تبصره 3- امتياز كميت تدريس اعضاي هيأت علمي مؤسسات پژوهشي در صورتي قابل احتساب است كه حداقل            امتياز كيفيت تدريس بند 1-1 جدول شماره 2 را كسب نموده باشند.

1-3- راهنمايي پروژه دانشجويان دوره كارشناسي 25/0 امتياز براي هر واحد

ماده 2- فعاليت هاي پژوهشي :

2-1-  اختراع يا اكتشاف ثبت شده و آثار پژوهشي و فني برگزيده در داخل يا خارج از كشور داراي تأييد رسمي از مراجع ذيربط تا 10 امتياز

2-2- اثر بديع و ارزنده هنري با ارائه مباني نظري آن به صورت مكتوب براي اعضاي هيأت علمي گروه هنر تا 8 امتياز

تبصره اعضاي هيأت علمي گروه هنر مي توانند 30%  از حداقل امتياز بند 2-3 جدول 2 يا 3 را از بند 2-2    كسب نمايند.

2-3- مقاله علمي پژوهشي چاپ شده در نشريه علمي معتبر تا 7 امتياز)[1](

تبصره براي ارتقاء به مرتبه دانشياري و يا استادي به ترتيب دارا بودن حداقل يك و يا دو مقاله در نشريات علمي         معتبر نمايه (index) شده الزامي است. در زمينه هاي تخصصي كه نشريه علمي معتبر نمايه شده در داخل             كشور منتشر نمي شود، تشخيص الزامي بودن با هيأت مميزه است.

2-4- مقاله علمي مروري چاپ شده در نشريه علمي معتبر، كه نويسنده در زمينه موضوع مقاله صاحب نظر باشد تا 4 امتياز

2-5- مقاله علمي ترويجي چاپ شده در نشريه علمي معتبر تا 3 امتياز

2-6- مقاله علمي كامل چاپ شده در مجموعه مقاله هاي كنفرانس معتبر تا 2 امتياز

2-7- خلاصه مقاله علمي چاپ شده در مجموعه مقاله هاي كنفرانس علمي معتبر تا 1 امتياز

2-8- مقاله علمي صددرصد مستخرج از رساله (پايان نامه) متقاضي ارتقاء چاپ شده در نشريه علمي معتبر بدون درنظر گرفتن ترتيب اسامي و سهم همكاران تا 1 امتياز

2-9- گزارشهاي علمي طرحهاي تحقيقاتي يا فني كه با موافقت مؤسسه محل خدمت عضو هيأت علمي انجام شده باشد متناسب با ميزان نوآوري و حل مشكلات كشور تا 5 امتياز براي مجموع گزارشهاي هر طرح. گزارشها بايد به تأييد هيأت داوران شوراي پژوهشي مؤسسه يا كارفرما رسيده باشد.

تبصره امتياز گزارش طرحهاي كاربردي كه منجر به حل يكي از مشكلات كشور شده باشد به جاي 20%  از    حداقل امتيازهاي بند 2-3 جدول 2 يا 3 قابل احتساب است.

2-10- تأليف يا تصنيف كتاب چاپ شده كه حاوي تجربيات علمي و فعاليت هاي پژوهشي نويسنده يا نويسندگان آن باشد حسب اعتبار محتوي، كيفيت نگارش و كميت اثر و اعتبار ناشر در چاپ اول تا 20 امتياز

تبصره فقط به يك كتاب در مرحله چاپ با گواهي معتبر چاپ از يكي از ناشران معتبر امتياز داده مي شود.

2-11- تجديد چاپ كتاب تأليفي يا تصنيفي در صورتي كه همراه با افزودن مطالب جديد باشد تا 3 امتياز

2-12- بررسي و نقد چاپ شده در نشريات علمي معتبر و يا ويرايش علمي هر كتاب مشروط بر اينكه نام ويراستار در شناسنامه كتاب به چاپ رسيده باشد و يا همراه با گواهي معتبر مبني بر ويراستاري كتاب توسط متقاضي ارتقاء باشد تا 2 امتياز

تبصره براي اعضاي هيأت علمي مؤسسات پژوهشي كه ويراستاري علمي از وظايف اصلي آنها است، سقف امتياز           اين بند به جاي 8 ، 12 مي باشد.

2-13- تصحيح انتقادي كتاب معتبر تا 10 امتياز

تبصره تصحيح انتقادي شامل معرفي نسخه بدل هاي موجود در جهان و تشخيص صحيح ترين و نزديكترين    نسخه به مؤلف و ارائه روش تحقيق و ذكر مآخذ و منابع مورد استفاده با استناد به شواهد و كتاب‏شناسي‏ آن       و تكميل نقائص چه در عبارت و چه در محتوي و داوري در بهترين برداشت و نظاير آن

2-14- راهنمايي پايان نامه دوره كارشناسي ارشد يا دكتري حرفه اي براي هر واحد 5/0 امتياز و حداكثر 3 امتياز براي هر پايان نامه

2-15- راهنمايي رساله دكتراي تخصصي براي هر واحد 5/0 امتياز و حداكثر 8 امتياز براي هر رساله

تبصره 1 30%   امتياز راهنمايي پايان نامه يا رساله به نسبت مساوي بين مشاوران مربوط تقسيم مي شود.

تبصره 2 به پايان نامه يا رساله اي امتياز داده مي شود كه با موافقت مؤسسه محل خدمت عضو هيأت علمي    در مؤسسات آموزشي يا پژوهشي مورد تأييد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري يا وزارت بهداشت،      درمان و آموزش پزشكي انجام شده باشد.

2-16- ترجمه كتاب در بعضي از رشته هاي خاص علوم انساني كه مستلزم تحقيق و تفحص است، حسب تشخيص هيأت مميزه تا 10 امتياز

ساير تبصره هاي ماده 2 :

تبصره 1  مرجع تعيين اعتبار علمي مجله هاي داخلي، وزارت علوم، تحقيقات و فناوري يا وزارت بهداشت،      درمان و آموزش پزشكي و مجله هاي خارجي هيأت مميزه است.

تبصره 2 مقاله هاي گروه هنر چاپ شده در ساير مجله ها كه داراي هيأت تحريريه معتبر باشند به تشخيص    كميسيون هاي تخصصي هيأت مميزه براي محاسبه در بندهاي2-3 تا 2-5 پذيرفته مي شوند.

تبصره 3 فقط به دو مقاله كه براي چاپ در نشريات علمي معتبر پذيرفته شده و داراي گواهي چاپ معتبر      باشند امتياز داده مي شود.

تبصره 4- به مقاله هاي چاپ شده در نشريات علمي، ادواري و غير ادواري كه داراي هيأت تحريريه معتبر باشند            ولي اعتبار آنها هنوز مورد تأييد قرار نگرفته است، به تشخيص هيأت مميزه تا 2 امتياز براي محاسبه در     بندهاي 2-3 تا 2-5 حسب مورد تعلق مي گيرد.

تبصره 5 امتياز فعاليت هاي پژوهشي پس از اخذ درجه دكتري تخصصي (تخصص در مورد گروه پزشكي) و قبل           از احراز مرتبه استادياري مشروط بر اينكه مستخرج از رساله دكتري نباشد در جمع امتيازهاي هريك از        بندهاي ماده 2 حسب مورد (به استثناي حداقل امتياز لازم از بند 2-3 براي ارتقاء) قابل احتساب است.

تبصره 6 چنانچه فعاليتي از يكي از بندهاي ماده 2 ، به استثناي بندهاي 2-14 و 2-15 امتياز كسب نمايد همان         فعاليت مجددا“ نمي تواند از ساير بندهاي همين ماده كسب امتياز نمايد.

تبصره 7 در مواردي كه اعضاي هيأت علمي سهم خود را در فعاليتهاي پژوهشي مشترك تعيين كرده باشند،   امتياز فعاليت به نسبت اعلام شده تقسيم مي شود، در غيراين صورت امتيازهاي كسب شده طبق جدول         شماره 1 توزيع مي گردد.


جدول شماره 1 نحوه توزيع امتياز فعاليتهاي پژوهشي مشترك

 

تعداد همكاران

سهم هريك از همكاران از امتياز مربوط

اول         هريك از بقيه همكاران

ستون (1)

ستون (2)

1

2

3

4

5

6 >

              100%

              85 %              45  %

              75 %              40  %

              70 %              35  %

              60 %              30  %

             50 %              28  % < (در مجموع 140%)

 

تبصره 8 در مواردي كه مقاله مستخرج از پايان نامه يا رساله دانشجو باشد، نام دانشجو بايد به عنوان همكار اول           درج شود، ولي امتيازهاي مربوط به همكار اول در جدول شماره 1 به همكار بعد از دانشجوي مذكور در          ترتيب اسامي تعلق مي گيرد و امتياز ساير همكاران مطابق معمول محاسبه مي شود.

 

ماده 3  - خدمات علمي اجرايي :

3-1- ترجمه كتاب از متن معتبر و ارزنده خارجي به زبان فارسي و يا فارسي به زبان خارجي با درنظر گرفتن اعتبار علمي و كميت متن اصلي و كيفيت ترجمه و اعتبار ناشر تا 12 امتياز

تبصره 1 فقط به يك كتاب در مرحله چاپ، با گواهي معتبر چاپ از يكي از ناشران معتبر امتياز داده مي شود.

تبصره 2 امتياز ترجمه كتاب براي اعضاي هيأت علمي گروههاي آموزشي فاقد تحصيلات تكميلي به جاي       امتيازهاي بندهاي 2-14 و 2-15 قابل احتساب است.

3-2- ترجمه كامل يك مقاله علمي، چاپ شده در نشريه علمي معتبر، با ذكر مأخذ تا 5/0 امتياز

3-3- تدوين و تأليف جزوه درسي مشروط بر آنكه مشتمل بر قسمت عمده مطالب يك درس كامل و داراي فهرست مندرجات و مآخذ بوده و مورد استفاده دانشجويان باشد، با توجه به حجم مطالب و كيفيت آن تا 2 امتياز به ازاي هر درس

3-4- برپايي نمايشگاههاي پژوهشي، فناوري و هنري و اجراي كنسرت و صحنه تئاتر با ارائه مستندات مربوط تا 2 امتياز در هر مورد

3-5- طراحي و راه اندازي آزمايشگاه يا كارگاه (با دستورالعمل هاي آموزشي لازم براي تدريس) يا واحدهاي نيمه صنعتي و يا بخش درماني و يا باليني جديد تا 3 امتياز در هر مورد

تبصره اگر چند تن همكار در موضوع بندهاي 3-1 تا 3-5 فعاليت كرده باشند امتياز مربوط طبق تبصره 7 ساير             تبصره هاي ماده 2 تقسيم مي شود.

3-6- امتياز همكاري در امور ستادي دو وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشتء درمان و آموزش پزشكي و امور اجرايي مؤسسات آموزش عالي يا پژوهشي، وابسته به اين دو وزارت متناسب با حجم فعاليت به شرح ذيل مي باشد.

3-6-1- وزيران علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي 12 امتياز براي هر سال كامل

3-6-2- رئيس دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي و پژوهشي و معاونان دو وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تا 10 امتياز براي هر سال كامل

3-6-3- معاون دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي و پژوهشي و مديريت هاي دو وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تا 7  امتياز براي هر سال كامل

3-6-4- رئيس دانشكده، پژوهشكده و يا رئيس واحدهاي پژوهشي مستقل تا 5 امتياز براي هر سال كامل

3-6-5- رئيس بيمارستان و يا معاون دانشكده و يا رئيس مراكز و واحدهاي پژوهشي و خدمات علمي وابسته تا 4 امتياز براي هر سال كامل

3-6-6- ساير سمت هايي كه طبق مقررات متصديان آنها بايد عضو هيأت علمي باشند نظير مديران گروههاي آموزشي و يا پژوهشي و پست هاي ستاره دار در مجموعه پست هاي سازماني مصوب تا 4 امتياز براي هر سال كامل

تبصره 1 ميزان امتياز فعاليت هاي اجرايي مواد 3-6-2 تا 3-6-6 توسط مقام بالاتر تعيين مي شود.

تبصره 2 امتياز فعاليت هاي اجرايي (موضوع بند 3-6) خارج از مؤسسه محل خدمت عضو هيأت علمي با        موافقت رئيس مؤسسه متبوع براي همكاري مربوط قابل احتساب است.

تبصره 3 در مورد سمت هايي كه ذكر نشده است و يا سمت هاي جديد، چنانچه فعاليت در زمينه مشاغل      آموزشي و پژوهشي باشد هيأت مميزه با توجه به امتياز فعاليت‏هاي مندرج در بند 3-6 براي هر سال كامل   همطرازي خواهد نمود.

تبصره 4 اگر ميزان فعاليت در اين ماده در مدت كمتر يا بيشتر از يك سال كامل انجام گرفته باشد حداكثر امتياز          مربوط متناسب با طول مدت فعاليت محاسبه مي شود.

3-7- فعاليت مؤثر در كميسيون ها و شوراهاي رسمي مؤسسات آموزشي يا پژوهشي، وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، فرهنگستان ها و شوراي عالي انقلاب فرهنگي به ازاي هر 50 ساعت 1 امتياز

3-8- خدماتي كه با كسب موافقت قبلي دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي و پژوهشي محل خدمت انجام گيرد به ازاي هر 100 ساعت 1 امتياز

اينگونه خدمات عبارتند از :

3-8-1- خدمات پزشكي ،‌كشاورزي ،‌فني ، علمي و پژوهشي ، هنري ، تربيت بدني

3-8-2- همكاري علمي و فني با نهادهاي انقلابي و سازمانها و مؤسسات دولتي

3-8-3- همكاري در امور فرهنگي و ساير اموري كه در پيشبرد اهداف جمهوري اسلامي ايران مؤثر واقع شود.

3-8-4- عضويت در هيأت مديره انجمن هاي علمي رسمي و هيأت تحريريه و سردبيري مجلات علمي

3-8-5- همكاري در تشكيل جلسات سخنراني ها و سمينارهاي علمي ـ كاربردي

3-8-6- همكاري در ايجاد مراكز تحقيقاتي و يا ايجاد هماهنگي و كمك براي انسجام نظام تحقيقاتي كشور

3-8-7- همكاري در تهيه ، ارائه و انجام طرح هاي تحقيقاتي مصوب

3-8-8- همكاري در فعاليت هاي ميداني براي اكتشاف آثار باستاني

3-8-9- همكاري در ايجاد رشته هاي جديد دانشگاهي يا برگزاري كارگاه‏هاي آموزشي

3-8-10- همكاري در تدوين برنامه هاي جديد دوره هاي آموزشي، پژوهشي كه تصويب شده و به مرحله اجرا درآمده باشد

3-8-11- ارزيابي و داوري مقاله هاي علمي و گزارش طرح هاي تحقيقاتي، اختراعات،‌اكتشافات و ابداعات هنري ،‌ ادبي و علمي ـ كاربردي

3-9- زبان خارجي دوم و سوم، كه از آن در مطالعه و تحقيق براي رشته تخصصي استفاده شود، برحسب تسلط و ميزان آشنايي براي هر زبان تا 3 امتياز

تبصره 1 كسب امتياز براي زبان خارجي دوم و سوم منوط به احراز يكي از شرايط زير است :

الف) استفاده متقاضي از زبان موردنظر در آثار و تأليفات خود

ب ) ارائه مدرك يا گواهي مورد تأييد مبني بر تسلط متقاضي به زبان خارجي دوم يا سوم

تبصره 2 به زبان خارجي دوم و سوم فقط در يك مقطع ارتقاء‌ امتياز تعلق مي‏گيرد.

ماده 4 ارتقاء عضو هيأت علمي از يك مرتبه به مرتبه ديگر پس از طي مراحل اداري حسب مورد در هيأت      مميزه ذيربط ، به شرح زير انجام مي‏گيرد :

4-1- مربي آموزشياران و مربياني كه با موافقت مؤسسه آموزشي يا پژوهشي متبوع موفق به اخذ مدرك تحصيلي بالاتر از دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي معتبر و مورد تأييد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري يا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مي شوند، به مرتبه بالاتر ارتقاء مي‏يابند.

4-2- ارتقاء از مرتبه مربي به مرتبه استادياري براي مربياني كه داراي مدرك تحصيلي كارشناسي ارشد در رشته مربوط (يا دكتراي حرفه‏اي در رشته‏هاي وابسته به گروه پزشكي و دامپزشكي) مي باشند با احراز شرايط زير امكان‏پذير است :

الف) كسب حداقل امتيازهاي لازم براي ارتقاء مرتبه، مندرج در جدول‏هاي شماره 2 يا 3 حسب مورد

ب ) ارائه يك رساله در سطح رساله دكتري

تبصره 1 پس از احراز شرايط مندرج در بند “الف” توسط كميسيون‏هاي تخصصي هيأت مميزه، متقاضي براي   تهيه رساله، به يكي از دانشگاههاي مجري دوره دكتري تخصصي رشته تحصيلي متقاضي در داخل كشور     معرفي مي‏شود. متقاضي ارتقاء با اخذ مأ،موريت تحصيلي از مؤسسه متبوع زيرنظر استاد راهنماي تعيين     شده از طرف دانشگاه با رعايت مقررات مربوط به مرحله پژوهشي و تدوين رساله در سطح رساله دكتري   اقدام مي‏كند و در صورت موفقيت در دفاع از رساله مربوط و چاپ (ارائه گواهي معتبر پذيرش) حداقل يك           مقاله علمي پژوهشي مستخرج از رساله در نشريات علمي معتبر پس از تأييد هيأت مميزه به مرتبه           استادياري ارتقاء مي‏يابد.

تبصره 2 تدوين رساله در سطح رساله دكتري صرفا“ براي ارتقاء مي‏باشد و منجر به اخذ مدرك نمي‏گردد.

4-3- حداقل مدت اشتغال به منظور ارتقاء به مرتبه بالاتر در مرتبه مربي 5 سال و در مرتبه استادياري 4 سال و در مرتبه دانشياري 5 سال به صورت تمام‏وقت در مؤسسات آموزشي يا پژوهشي معتبر و مورد قبول هيأت‏هاي مميزه  مي‏باشد. براي اعضاي هيأت علمي مؤسسات آموزشي لااقل  23   اين مدت بايد در مؤسسات آموزشي باشد.

تبصره -  حداقل مدت اشتغال درمرتبه‏هاي استادياري ودانشياري براي ارتقاء بارعايت سايرمقررات مربوط مي‏تواند تا
             يك سال كاهش يابد مشروط بر اينكه مجموع مدت اشتغال در مرتبه‏هاي مذكور كمتر از 8 سال نباشد.

             4-4- براي ارتقاء ازيك مرتبه به مراتب بالاتركسب حداقل امتيازهاي مذكوردرجدول شماره 2 براي اعضاي
             هيأت علمي مؤسسات آموزشي و حداقل امتيازهاي مذكور در جدول شماره 3 براي اعضاي هيأت علمي
             مؤسسات پژوهشي ضروري است.

تبصره 1 كسب حداقل امتيازهاي بندهاي 2-3 و 2-3 تا 2-8 جدول‏هاي 2 ، 3 ، 4-1 و 5-1 براي اعضاي هيأت           علمي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي تازه تأسيس و در حال توسعه(1) تابع مقررات آئين‏نامه
           ارتقاء مصوب 6/5/1366
(2)مي‏باشد.

تبصره 2 رعايت حداكثر امتيازهاي مذكور در جدول‏هاي شماره 4 و 5 به ترتيب براي اعضاي هيأت علمي       مؤسسات آموزشي يا پژوهشي در محاسبه امتيازهاي مربوط به ارتقاي مرتبه الزامي است. در           ستون‏هايي از جداول 4 و 5 كه امتيازي درج نشده حداكثر امتياز درنظر گرفته نشده است.

تبصره 3 حداكثر امتياز قابل قبول ماده 1 براي دانش‏آموختگان دوره دانشوري در مرتبه مربي تا 5 امتياز         افزايش مي‏يابد.

تبصره 4 مؤسسات داراي هيأت مميزه باحفظ حداقل امتيازهاي مندرج درجدول‏هاي شماره 2 و3 و رعايت حداكثر
               امتيازهاي قابل قبول در جدول‏هاي شماره 4 و 5 مي‏توانند مقررات خاصي را پيشنهاد و پس از تصويب
               هيأت مميزه مركزي وابلاغ وزيرعلوم،تحقيقات و فناوري صرفا“ براي اعضاي هيأت علمي خود اجرا نمايند.

تبصره 5 حداقل 80% امتيازهاي كسب شده در ماده 1 و2 بايد مستقيما“ در زمينه تخصصي متقاضي ارتقاء باشد.

              4-5- براي ارتقاء از مرتبه‏اي به مرتبه ديگر منحصرا“ امتيازهايي كه در مرتبه فعلي كسب شده است مورد استفاده قرار مي‏گيرد

              5-6- تاريخ اجراي حكم ارتقاء‌مرتبه از تاريخ تكميل و تحويل پرونده توسط عضو هيأت علمي به كميته منتخب مي‏باشد، مشروط برآنكه كليه امتيازهاي لازم به تشخيص كميسيون تخصصي هيأت مميزه تا آن زمان كسب شده باشد.

تبصره 1 تاريخ اجراي حكم ارتقاي مرتبه پرونده‏هايي كه بدليل عدم كسب حداقل امتيازهاي لازم از طرف كميته          منتخب، كميسيون تخصصي و يا هيأت مميزه مربوط رد شده باشد، تاريخ تكميل و تحويل مجدد بوده     مشروط بر آنكه تكميل پرونده به تأييد كميته منتخب يا كميسيون تخصصي حسب مورد رسيده باشد.

ماده 5 اين آئين‏نامه در 5 ماده ، 51 بند ، 38 تبصره، 5 جدول و 3 پيوست (موضوع مقررات مربوط به طرز       تشكيل و اختيارات هيأت مميزه دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي، هيأت مميزه مركزي و        مقررات مربوط به طرز تشكيل كميته منتخب دانشكده شامل 26 ماده ، 26 بند و 18 تبصره) در تاريخ          6/9/1380 به تصويب وزير علوم، تحقيقات و فناوري رسيده و جايگزين آئين‏نامه ارتقاء مصوب 6/5/1366             مي‎‏گردد. از تاريخ اجراي اين مصوبه كليه مقررات قبلي مربوط به ارتقاي اعضاي هيأت علمي    دانشگاهها و         مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي لغو مي‏گردد


 

جدول شماره 2- جدول حداقل امتيازهاي لازم براي ارتقاي اعضاي هيأت علمي مؤسسات آموزشي

 

مرتبه قبل از ارتقاء

مرتبه بعد از ارتقاء

حداقل امتياز از بند 1-1

حداقل امتياز از بند 1-2

حداقل امتياز از ماده 1

حداقل امتياز از بند 2-3

حداقل امتياز از بندهاي 2-3 تا 2-8

حداقل امتياز از ماده 2

حداقل امتياز از مجموع مواد

1 الي 3

ستون 1

ستون 2

ستون 3

ستون 4

ستون 5

ستون 6

ستون 7

ستون 8

ستون 9

مربي

استاديار

14

20

30

5

*(4) 10

35

100

استاديار

دانشيار

15

16

30

10

* (5) 15

35

100

دانشيار

استاد

16

10

25

15

* (10) 20

45

110

* براي اعضاي هيأت علمي دانشگاههاي تازه تأسيس و در حال توسعه، كسب حداقل‏هاي مندرج در داخل پرانتز كفايت مي‏كند.

 

 

 

جدول شماره 3- جدول حداقل امتيازهاي لازم براي ارتقاي اعضاي هيأت علمي مؤسسات پژوهشي

 

مرتبه قبل از ارتقاء

مرتبه بعد از ارتقاء

حداقل امتياز از بند 2-3

حداقل امتياز از مجموع بندهاي 2-3 تا 2-8

حداقل امتياز از ماده 2

حداقل امتياز از مجموع مواد 1 الي 3

 ستون 1

ستون 2

ستون 3

ستون 4

ستون 5

ستون 6

مربي

استاديار

10

* (8) 20

55

100

استاديار

دانشيار

15

* (12) 25

55

100

دانشيار

استاد

20

* (20) 35

65

110

* براي اعضاي هيأت علمي پژوهشي دانشگاههاي تازه تأسيس و در حال توسعه، كسب حداقل‏هاي مندرج در داخل پرانتز كفايت مي‏كند.


            جدول شماره 4 حداكثر امتيازهاي قابل محاسبه براي اعضاي هيأت علمي مؤسسات آموزشي

بند

موضوع

حداكثر امتياز در واحد كار يا ترم

حداكثر امتياز در هر موضوع

حداكثر امتياز هر ماده

ماده 1- فعاليت‏هاي آموزشي

1-1

كيفيت تدريس

20

4 تا 6

40

1-2

كميت تدريس

6

35

1-3

راهنمايي پروژه دوره كارشناسي

25/0

5

ماده 2 فعاليت‏هاي پژوهشي

2-1

اختراع يا اكتشاف ثبت شده در داخل يا خارج

10

 

 

2-2

اثر بديع و ارزنده هنري

8

 

2-3

مقاله علمي پژوهشي

7

 

2-4

مقاله علمي مروري

4

 

2-5

مقاله علمي ترويجي

3

 

2-6

مقاله كامل در مجموعه مقاله‏هاي كنفرانس‏هاي علمي معتبر

2

 

2-7

خلاصه مقاله در مجموعه مقاله‏هاي كنفرانس‏هاي علمي معتبر

1

5

2-8

مقاله علمي صددرصد مستخرج از رساله (پايان‏نامه)

1

5

2-9

گزارش‏هاي علمي طرح‏هاي تحقيقاتي يا فني

5

25

2-10

تأليف يا تصنيف كتاب

20

 

2-11

تجديد چاپ كتاب تأليفي يا تصنيفي

3

9

2-12

بررسي و نقد و ويرايش علمي كتاب

2

8

2-13

تصحيح انتقادي كتاب معتبر

10

20

2-14

راهنمايي يا مشاوره پايان‏نامه كارشناسي‏ارشد يا دكتري حرفه‏اي

3

25

2-15

راهنمايي يا مشاوره رساله دكتري تخصصي

8

2-16

ترجمه كتاب براي رشته‏هاي خاص علوم انساني

10

 

 

ماده 3 فعاليت‏هاي علمي - اجرايي

3-1

ترجمه كتاب

12

 

 

 

 

 

 

35

 

3-2

ترجمه كامل يك مقاله علمي

5/0

3

3-3

تدوين و تأليف جزوه درسي

2

4

3-4

برپايي نمايشگاههاي پژوهشي، فناوري، هنري و

2

6

3-5

طراحي و راه‏اندازي آزمايشگاه يا كارگاه

3

6

3-6

همكاري در امور اجرايي دانشگاهها، مراكز تحقيقاتي و امور ستادي دو وزارت

سال

30

12

3-7

فعاليت در كميته‏هاي داخل و خارج از دانشگاه

5

15

3-8

ساير خدمات

5

10

3-9

زبان خارجي دوم و سوم

3

6

 

جدول شماره 4-1- جدول حداقل امتيازهاي لازم براي ارتقاي اعضاي هيأت علمي مؤسسات آموزشي

 

مرتبه قبل از ارتقاء

مرتبه بعد از ارتقاء

از بند 1-1

از بند 1-2

از ماده 1

از بند 3-2

از مجموع بندهاي 2-3 تا 2-8

از ماده 2

از مجموع مواد1 الي3

مربي

استاديار

14

20

30

5

10

35

100

استاديار

دانشيار

15

16

30

10

15

35

100

دانشيار

استاد

16

10

25

15

20

45

110

 


جدول شماره 5 حداكثر امتيازهاي قابل محاسبه براي اعضاي هيأت علمي مؤسسات پژوهشي

بند

موضوع

حداكثر امتياز در واحد كار يا ترم

حداكثر امتياز در هر موضوع

حداكثر امتياز هر ماده

 

ماده 1- فعاليت‏هاي آموزشي

1-1

كيفيت تدريس

20

4 تا 6

20

1-2

كميت تدريس

3

15

1-3

راهنمايي پروژه دوره كارشناسي

25/0

5

 

ماده 2 فعاليت‏هاي پژوهشي

2-1

اختراع يا اكتشاف ثبت شده در داخل يا خارج

10

 

 

2-2

اثر بديع و ارزنده هنري

8

 

2-3

مقاله علمي پژوهشي

7

 

2-4

مقاله علمي مروري

4

 

2-5

مقاله علمي ترويجي

3

 

2-6

مقاله كامل در مجموعه مقاله‏هاي كنفرانس‏هاي علمي معتبر

2

 

2-7

خلاصه مقاله در مجموعه مقاله‏هاي كنفرانس‏هاي علمي معتبر

1

5

2-8

مقاله علمي صددرصد مستخرج از رساله (پايان‏نامه)

1

5

2-9

گزارش‏هاي علمي طرح‏هاي تحقيقاتي يا فني

5

50

2-10

تأليف يا تصنيف كتاب

20

 

2-11

تجديد چاپ كتاب تأليفي يا تصنيفي

3

9

2-12

بررسي و نقد و ويرايش علمي كتاب

2

8

2-13

تصحيح انتقادي كتاب معتبر

10

20

2-14

راهنمايي يا مشاوره پايان‏نامه كارشناسي‏ارشد يا دكتري حرفه‏اي

3

25

2-15

راهنمايي يا مشاوره رساله دكتري تخصصي

8

2-16

ترجمه كتاب براي رشته‏هاي خاص علوم انساني

10

 

 

ماده 3 فعاليت‏هاي علمي - اجرايي

3-1

ترجمه كتاب

12

 

 

 

35

 

3-2

ترجمه كامل يك مقاله علمي

5/0

3

3-3

تدوين و تأليف جزوه درسي

2

4

3-4

برپايي نمايشگاههاي پژوهشي، فناوري، هنري و

2

6

3-5

طراحي و راه‏اندازي آزمايشگاه يا كارگاه

3

6

3-6

همكاري در امور اجرايي دانشگاهها، مراكز تحقيقاتي و امور ستادي دو وزارت

سال

30

12

3-7

فعاليت در كميته‏هاي داخل و خارج از دانشگاه

5

15

3-8

ساير خدمات

5

10

3-9

زبان خارجي دوم و سوم

3

6

 

 

جدول شماره 5-1- جدول حداقل امتيازهاي لازم براي ارتقاي اعضاي هيأت علمي مؤسسات پژوهشي

 

مرتبه قبل از ارتقاء

مرتبه بعد از ارتقاء

از بند 2-3

از مجموع بندهاي 2-3 تا 2-8

از ماده 2

از مجموع مواد

ا الي 3

مربي

استاديار

10

20

55

100

استاديار

دانشيار

15

25

55

100

دانشيار

استاد

20

35

65

110

 

 

 


قانون نحوه تأمين هيأت علمي مورد نياز دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي كشور

(پيوست شماره 4 قسمت دوم)

 

ماده 1 كليه افرادي كه به عنوان عضو هيأت علمي در دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي وتحقيقاتي كشور به كار مشغول مي شوند مي توانند خدمت نظام وظيفه وساير خدمات قانوني را در دانشگاهها يا مؤسسات آموزش عالي و تحقيقاتي مربوط انجام دهند.

تبصره 1(1)- حقوق و مزاياي اعضاي هيأت علمي موضوع اين قانون در صورتي كه در دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي خدمت نمايند پس از طي دوره آموزش نظامي همانند ساير اعضاي هيأت علمي محاسبه و از محل اعتبارات مؤسسه مربوط قابل پرداخت خواهد بود. دانشگاهها و مراكز آموزش عالي واقع در شهرستانهاي غير مركز استان در استفاده از اين نيروها از اولويت برخوردارند.

تبصره 2 - هرگونه خدمت اوليه اعضاي هيأت علمي مشمول اين قانون از قبيل حضور داوطلبانه در جبهه، طرح دانشجويي اعزام به جبهه و خدمت سربازي در پادگانهاي نظامي در احتساب دوره ضرورت منظور مي‏گردد. خدماتي كه مشمول، قبل از شروع دوره آموزش نظامي در دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي وتحقيقاتي انجام مي‏دهد درمدت تعهدي كه به دانشگاه‏يامؤسسه متبوع خوددارد،احتساب مي‏گردد. قرارگاه ستاد نيروي آموزش دهنده مكلف است در پايان دوره ضرورت، حسب گواهي وزارتخانه مربوط، كارت پايان خدمت دوره ضرورت را صادر و به وزارتخانه مربوطه ارسال نمايد.

ماده 2- هر سال حداكثر 30 درصد از فارغ التحصيلان رشته‏هاي گروه پزشكي و دامپزشكي(2) قبل از انجام خدمت نظام وظيفه و يا ساير خدمات قانوني مي توانند تا كسب تخصص در يكي از رشته هاي مورد نياز دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي ادامة تحصيل دهند.

تبصره 1- براي داوطلبان رشته هاي هوشبري وعلوم پايه پزشكي و نيز براي بانوان در رشته جراحي زنان ومامائي محدويت فوق ملحوظ نخواهد شد.

تبصره 2-  اجراي مواد 1 و 2 مشروط به آسيب نديدن آمادگي رزمي به تشخيص شوراي عالي دفاع مي باشد.

ماده 3- كليه فارغ التحصيلان موضوع ماده 2 ملزمند در صورت نياز، خدمت نظام وظيفه وساير خدمات قانوني را به عنوان عضو هيأت علمي در دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي وتحقيقاتي كشور 1 الي 2 برابر ، به تفصيل آيين نامه اجرائي ، انجام دهند.(3)

تبصره 1- در صورت خودداري از خدمت در دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و تحقيقاتي ملزمند علاوه بر خدمت نظام وظيفه 2 برابر خدمات قانوني ، انجام وظيفه نمايند.

ماده 4- اعضاي هيأت علمي موضوع اين قانون موظفند دوره مقدماتي آموزش نظامي را طبق برنامه زمان بندي شده و مناسب در يكي از مراكز آموزش نظامي نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران انجام دهند.

ماده 5- افراد موضوع اين قانون بايد از نظر صلاحيتهاي اخلاقي و علمي به تأييد مقامات ذيصلاح برسند.

  ماده 6- وزارتخانه هاي [علوم ، تحقيقات و فناوري ] و بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي مسئول اجراي اين قانون بوده و موظفند ظرف مدت 2 ماه آيين نامه اجرائي قانون را با همكاري وزارت دفاع تهيه و به تصويب هيأت وزيران برسانند.

                قانون فوق مشتمل بر شش ماده و چهار تبصره در جلسه روز پنجشنبه اول خرداد ماه يكهزار و سيصد و شصت و پنج مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 6/3/1365 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است .


آئين نامه اجرائي قانون نحوه تأمين هيأت علمي مورد نياز

دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و تحقيقاتي كشور(1)

(پيوست شماره 4 قسمت سوم)

 

ماده 1- افرادي كه در اجراي قانون نحوه تأمين هيأت علمي مورد نياز دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و تحقيقاتي كشور مصوب 1/3/65 ( كه در اين آيين نامه قانون ناميده مي شود) به عنوان عضو هيأت علمي در دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و تحقيقاتي كشور به كار گمارده خواهند شد و يا براي كسب تخصص در يكي از رشته هاي مورد نياز دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي ادامه تحصيل خواهند داد ، موظف مي باشند درمهلت مقرر در تبصره 1 ماده 34 قانون خدمت وظيفه عمومي(2) و ماده 14 آيين نامه اجرائي بخش معافيت تحصيلي قانون خدمت وظيفه عمومي(3) (براي فارغ التحصيلان داخل كشور حداكثر ظرف 12 ماه(4)  از تاريخ فراغت از تحصيل ) خود را به حوزه وظيفه مربوطه معرفي تا دفترچه آماده به خدمت بدون مهر غيبت اخذ نمايند.

تبصره براي رزيدنت‏هائي كه‏با استفاده از اين قانون دوره تخصصي را طي مي كنند و فارغ التحصيل مي‏شوند، كسب موافقت مجدد شوراي عالي دفاع لازم نيست و دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي در صورت نياز مي توانند بر اساس ماده 3 قانون آنها را به استخدام خود آورند.

ماده 2- فارغ التحصيلان داخل و خارج كشور مشمول اين قانون حداكثر ظرف يك سال از تاريخ فراغت از تحصيل مي بايد به عنوان عضو هيأت علمي جذب يكي از دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي وتحقيقاتي كشور گرديده و يا جهت كسب تخصص در يكي از رشته هاي مورد نياز دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي ادامه تحصيل دهند .

تبصره فارغ التحصيلان ليسانس و فوق ليسانس و دكتري مشمول داخل كشور به منظور جذب شدن در دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و تحقيقاتي كشور از شمول مقررات ماده 14 آيين نامه اجرائي بخش معافيت تحصيلي قانون خدمت وظيفه عمومي مصوب 29/7/1362 مستثني مي‏گردند.

ماده 3- درصورتي كه ظرف مدت مندرج در ماده 2 ، بكارگيري اعضاي هيأت علمي انجام نشود و يا جهت كسب تخصص در يكي از رشته هاي مورد نياز دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي پذيرفته نگردند ، اين قبيل فارغ التحصيلان موظف مي باشند خدمت دوره ضرورت خود را برابرمقررات قانون خدمت وظيفه عمومي و آيين نامه هاي اجرائي آن مانند ساير مشمولان فارغ التحصيل  انجام دهند.

ماده 4- وزارتين [علوم ، تحقيقات و فناوري] و بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي صورت اسامي (متضمن مشخصات كامل ، نشاني ،رشته تحصيلي و تاريخ فراغت از تحصيل ) آن تعداد از افرادي را كه دراجراي قانون به عنوان عضو هيأت علمي در دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و تحقيقاتي كشور به كار گمارده مي شوند و يا در اجراي ماده 2 قانون براي كسب تخصص در يكي ازرشته هاي مورد نياز دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي وتحقيقاتي كشور ادامه تحصيل خواهند داد ، براي تعيين وضعيت خدمتي به اداره وظيفه عمومي ارسال واداره مذكور مكلف است حداكثر ظرف 10 روز بررسيهاي لازم را معمول و نتيجه را به وزارتخانه‏هاي مذكور اعلام دارد.

ماده 5 اداره وظيفه عمومي همزمان با اعلام نتايج بررسي مربوطه در باره افراد مذكور در ماده 4 به وزارتخانه هاي ذيربط آمار كليه فارغ التحصيلان بلامانع جهت اعزام به خدمت [در] دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي كه به حوزه هاي وظيفه عمومي مراجعه و دفترچه آماده به خدمت اخذ نموده اند ، به تفكيك رشته‏هاي گروه پزشكي و ليسانس به بالا تنظيم و به ستاد مشترك ارتش جمهوري اسلامي ايران (اداره يكم) ارسال نمايد.

ماده 6- پس از وصول نظريه اداره وظيفه عمومي هر يك از وزارتخانه هاي [علوم ، تحقيقات و فناري] و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي صورت اسامي منتخبين عضويت در هيأت علمي و همچنين كساني كه در اجراي ماده 2 قانون براي كسب تخصص در يكي از رشته هاي مورد نياز دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي كشور ادامه تحصيل خواهند داد به ترتيب اولويت به انضمام آمار كليه  فارغ‏التحصيلان همان سال با تعيين مقاطع و رشته هاي تحصيلي مربوطه را (فقط جهت اجراي مقررات ماده 2 قانون ) به ستاد مشترك ارتش جمهوري اسلامي ايران (اداره يكم) ارسال خواهند نمود.

ماده 7- ستاد مشترك ارتش جمهوري اسلامي ايران ( اداره يكم ) بر اساس آمار فارغ التحصيلان دانشگاهها ومؤسسات آموزش عالي واصله اداره وظيفه عمومي و صورت اسامي واصله از وزارتين [علوم ، تحقيقات و فناوري] و بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي و نيازمنديهاي سازماني نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران به فارغ‏التحصيلان هر يك از رشته هاي تحصيلي ، مراتب را ضمن هماهنگي با مبادي ذيربط مورد تجزيه و تحليل قرار داده و گزارش نهائي را درحداقل مدت زمان ممكن تهيه و جهت اتخاذ تصميم به شوراي عالي دفاع تقديم مي‏نمايد.

تبصره چنانچه اداره وظيفه عمومي و يا ستاد مشترك ارتش جمهوري اسلامي ايران ظرف مهلت‏هاي مقرر درمواد 4و 7 اين آيين نامه مبادرت به پاسخ ننمايد ، اين امر به عنوان موافقت آنان با پيشنهادات وزارتين [علوم ، تحقيقات و فناوري ] و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تلقي خواهد شد و هريك از وزارتخانه هاي مذكور رأساً با ذكر اين مطلب موضوع را به شوراي عالي دفاع جهت اخذ تصميم نهائي منعكس خواهند نمود.

ماده 8- مدت آموزش نظامي داوطلبان كادر هيأت علمي دانشگاهها ومؤسسات آموزش عالي وتحقيقاتي كشور مشمول اين آيين نامه ، حداكثر 8 هفته براي رشته هاي گروه پزشكي و 12 هفته براي رشته هاي غير گروه پزشكي تعيين مي گردد كه به صورت پيوسته در يك تابستان در يكي از مراكز آموزشي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي به مورد اجرا گذاشته خواهد شد . مگر اينكه به تشخيص كميسيوني با شركت وزراء يا نمايندگان [وزراي] [علوم،تحقيقات وفناوري ] و بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي و نمايندگان شوراي عالي دفاع و ستاد مشترك ارتش جمهوري اسلامي ايران و سپاه پاسداران انقلاب اسلامي آموزش نظامي آنان قبل از شروع به خدمت به عللي امكان پذير نباشد كه در اين صورت آموزش ياد شده در اولين تابستان پايان تحصيلي دانشگاهها انجام خواهد شد.

تبصره 1- در صورتي كه سپاه پاسداران انقلاب اسلامي به نحوي قادر به اجراي آموزش نظامي نباشد ، با هماهنگي قبلي ستاد مشترك ارتش جمهوري اسلامي ايران آموزش اين قبيل مشمولان توسط نيروي زميني ارتش جمهوري اسلامي ايران به مورد اجراء گذاشته خواهد شد.

تبصره2- برنامه تفصيلي آموزش نظامي (مقدماتي وتخصصي ) داوطلبان عضويت در كادر هيأت علمي حسب مورد توسط سپاه پاسداران انقلاب اسلامي و نيروي زميني ارتش جمهوري اسلامي ايران تهيه خواهد شد.

ماده 9- كليه افرادي كه به عنوان عضو هيأت علمي در دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و تحقيقاتي كشور پذيرفته مي شوند موظفند بين سه تا چهار سال خدمت نمايند.

تبصره 1- مدت خدمت دوره ضرورت اعضاي هيأت علمي از تاريخ شروع دوره آموزش در مراكز آموزش نظامي محاسبه مي گردد.

تبصره 2- در صورتي كه تاريخ شروع آموزش نظامي داوطلبان عضويت در كادر هيأت علمي بعد از تاريخ مندرج در دفترچه آماده به خدمت باشد، فرد داوطلب ضمن اخذ گواهي از وزارتخانه ذيربط جهت تصحيح تاريخ اعزام به حوزه صادر كننده دفترچه آماده به خدمت مراجعه مي‏نمايد.

ماده 10-فارغ التحصيلان موضوع قانون در زمان اشتغال در دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و تحقيقاتي كشور مي توانند در ساعات فراغت با توجه به مقررات جاري دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي در مراكزي كه به وسيله دانشگاه مربوطه تعيين مي شود فعاليت نمايند.

ماده 11- حقوق و مزاياي اعضاي هيأت علمي در طول خدمت دوره ضرورت از اعتبار دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و تحقيقاتي كشور پرداخت خواهد شد.

تبصره (5)- ميزان حقوق و مزاياي اين دسته از اعضاي هيات علمي پس از طي خدمت نظام وظيفه(6) معادل ساير اعضاي هيات علمي همتراز [مي]باشد.

ماده 12- دانشگاهها ومؤسسات آموزش عالي وتحقيقاتي كشور موظفند موارد غيبت و يا هرگونه تخلف ديگر مشمولين شاغل را در زمان خدمت دوره ضرورت از طريق وزارتخانه ذيربط به قرارگاه ستاد نيروي آموزش دهنده اعلام نمايند.

ماده 13- رشته هاي مورد نياز و ظرفيت پذيرش در هر رشته با پيشنهاد دانشگاهها و دانشكده هاي علوم پزشكي و تصويب نهائي دبيرخانه شوراي آموزش پزشكي و تخصصي تأمين مي شود.

تبصره -  فهرست مراكزآموزش دهنده رشته هاي مورد نظر بايد قبلاً به نحو مقتضي به اطلاع فارغ التحصيلان برسد.

ماده 14- استخدام اعضاي هيأت علمي از طريق [قانون] نحوه تأمين هيأت علمي دانشگاهها ومؤسسات آموزش عالي ، بعد از پايان خدمت دوره ضرورت به صورت رسمي آزمايشي بلامانع مي باشد.

ماده 15- وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي اسامي آن دسته از دستياران مشمول خدمت دوره ضرورت را كه بر اساس آيين نامه مصوب دستياري در امتحانات هر دوره موفق به احراز صلاحيت علمي واخلاقي مي شوند ،  برمبناي درصد فارغ التحصيلان مورد تصويب شوراي عالي دفاع براي همان سال تحصيلي جهت اخذ مجوز به ستاد مشترك ارتش جمهوري اسلامي ايران ( اداره يكم) ارسال مي دارد تا بر اساس مقررات ماده 7 اين آيين نامه اقدامات بعدي را به عمل آورد.

تبصره براي داوطلبان رشته هاي هوشبري وعلوم پايه پزشكي مقررات بالا ملحوظ نخواهد شد.

ماده 16- كساني كه با استفاده از مقررات قانون نحوه تأمين هيأت علمي مورد نياز در دانشگاهها ومؤسسات آموزش عالي به كار گرفته شوند ويا به تحصيل ادامه دهند ، مكلفند كليه ضوابط و مقررات مصوب آموزش عالي مربوط به خود را رعايت نمايند.

ماده 17- خروج از كشور براي كليه اعضاي هيأت علمي و دستياران موضوع قانون در غير از موارد حج و بيماري صعب العلاج و سالانه حداكثر به مدت يك ماه براي شركت در مجامع علمي و سمينارها(7)  ممنوع مي باشد.

تبصره(8)- آن دسته از مشمولين اين قانون چنانچه بتوانند مقالات علمي و پژوهشي مناسب تهيه و آن را به مجامع علمي بين المللي ارائه دهند، در صورت پذيرش مقالات مذكور در مجامع موصوف مي توانند با سپردن وثيقه ملكي يا نقدي كه نوع و ميزان آن حسب مورد به وسيله وزارتين [علوم ، تحقيقات و فناوري] و بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي تعيين خواهد شد ، از كشور خارج شوند.

ماده 18- درصورتي كه داوطلبان موضوع اين آيين نامه پس از شروع به كار در دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و تحقيقاتي كشور به نحوي از انحاء از مواد مندرج دراين آيين نامه تخلف نمايند و تخلف مذكور پس از طي آموزش نظامي باشد ، متخلف بقيه خدمت دوره ضرورت را در نيروي آموزش دهندة طي خواهد نمود. چنانچه متخلف دوره آموزش نظامي را طي ننموده باشد ، مانند ساير مشمولان مشابه از طريق اداره وظيفه عمومي در صورت بلامانع بودن به خدمت اعزام خواهد شد.

ماده 19- گواهي انجام خدمت دوره ضرورت مربوط به پرسنل مذكور كه حسب مورد به تأييد وزارتين [علوم ، تحقيقات و فناوري] و يا بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي رسيد باشد به قرارگاه ستاد نيروي آموزش دهنده ارسال و قرارگاه مذكور كارت پايان خدمت دوره ضرورت را برابر مقررات صادر و به وزارتخانه ذيربط ارسال خواهد نمود.

نخست وزير مير حسين موسوي


مقررات مربوط به طرز تشكيل كميته منتخب دانشكده(1)

 (پيوست شماره 4 قسمت چهارم)

 

     پيرو بخشنامه شماره 9116/و/1958/15 مورخ 29/6/1362 در مورد ارتقاء اعضاء هيأت علمي و چگونگي نحوه اجراي آئين نامه ارتقاء ، موضوع در جلسات هيأت مميزه مركزي مطرح و مورد بررسي و به شرح زير اتخاذ تصميم گرديد كه به لحاظ رعايت هماهنگي در كليه دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي تصميمات متخذه جهت اجرا ابلاغ مي گردد. ضمنا" يك نسخه فرم مربوط به ارزشيابي فعاليتهاي اعضاء هيأت علمي جهت ارتقاء به پيوست ارسال مي شود. لازم است فرم مذكور به تعداد مورد نياز تكثير و در اختيار متقاضيان ارتقاء قرار گيرد.

1- نحوه بررسي پرونده متقاضيان ارتقاء : به منظور بررسي پرونده اعضاء هيأت علمي متقاضي ارتقاء            كميته‏اي در هر دانشكده با تركيب و وظايف زير تشكيل مي شود:

1-1- تركيب اعضاء كميته (منتخب) داراي 5 نفر عضو خواهد بود كه 2 نفر آنان ثابت و 3 نفر بقيه متغير مي باشند. اعضاء كميته بايد حداقل در مرتبه استادياري باشند.

1-1-1- اعضاء ثابت عبارتند از :

الف) رئيس دانشكده يا نماينده واجد شرايط وي

ب ) يك نفر نماينده منتخب اعضاء هيأت علمي دانشكده مربوط با مرتبه دانشياري يا بالاتر و در صورتي كه بيش از يك نفر دانشيار يا بالاتر در دانشكده نباشد در آنصورت نماينده مزبور مي‏تواند از ميان اعضاء هيأت علمي دانشكده در مرتبه استادياري و با حداقل 3 سال سابقه خدمت آموزشي انتخاب شود.

2-1-1- اعضاء متغير كه براي هر پرونده حسب مورد انتخاب مي شوند 3 نفر خواهند بود كه توسط       رئيس دانشكده و فرد منتخب اعضاء هيأت علمي و مدير گروه مربوط انتخاب مي‏شوند. حداقل 2 نفر از 3 نفر عضو متغير بايد از گروه آموزشي مربوط يا رشته مشابه و در مرتبه علمي كه حتي الامكان بالاتر از مرتبه             علمي عضو متقاضي ارتقاء باشد انتخاب شوند. در دانشگاههائي كه گروه آموزشي مربوط وجود             نداشته باشد از رشته مشابه انتخاب خواهند شد.

2-1- وظائف كميته منتخب دانشكده كميته منتخب با دريافت اطلاعات لازم از منابع ذيربط در   دانشگاه، پرونده متقاضي ارتقاء را تنظيم و سپس پرونده را از طريق معاون آموزشي دانشگاه به هيأت            مميزه و يا هيأت مميزه مركزي ارسال مي نمايد. كميته منتخب براي ارزيابي كيفيت تدريس مي تواند از    طريق نظرخواهي از ساير اعضاء هيأت علمي، مدير گروه و و تعدادي از دانشجويان و        فارغ‏التحصيلان كه درس يا دروس مربوط را با عضو متقاضي ارتقاء گذرانيده اند با استفاده از فرمهاي الف و      ب پيوست اقدام نمايد.

2- نحوه تكميل فرم ارزشيابي فعاليتهاي عضو هيأت علمي : قسمتهايي از اين فرم توسط عضو هيأت علمي            تكميل و امضاء مي شود و پس از تأييد و امضاء مدير گروه ذيربط (در محلي كه در فرم پيش بيني شده          است) فرم تكميل شده براي كميته منتخب دانشكده ارسال مي گردد. در تمام صفحات فرم ستون امتياز     توسط كميته منتخب تكميل خواهد شد و توسط عضو هيأت علمي متقاضي و مدير گروه مربوط در اين        ستون امتيازي ذكر نخواهد شد. همچنين جدولهاي شماره 5 ، 7 ، 22 و 23 منحصرا" توسط كميته منتخب         دانشكده و هيأت مميزه يا هيأت مميزه مركزي تكميل خواهد شد.                              

به همراه فرم تكميل شده كه براي كميته منتخب و هيأت مميزه يا هيأت مميزه مركزي ارسال مي شود مي‏بايستي يك برگ فتوكپي از كليه مدارك تحصيلي، احكام، توافقنامه‏ها،  تأييديه ها، جزوات، مقالات، كتب و ساير مدارك لازم ارسال گردد.

در دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي كه براساس مفاد قسمت دوم آئين نامه ارتقاء واجد شرايط         تشكيل هيأت مميزه نمي باشند كميته منتخب دانشكده مي بايستي پس از تكميل فرم، آنرا همراه با مدارك             لازم از طريق معاون آموزشي دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي جهت بررسي هيأت مميزه مركزي به دفتر       هيأتهاي امناء و هيأت مميزه مركزي اين وزارت ارسال دارد.


مقررات برقراري فوق العاده روزانه، اشتغال خارج از مركز،

خارج از كشور و هزينه سفر اعضاي هيأت علمي(1)

 (پيوست شماره 5)

 

ماده 1 فوق‏العاده [مأموريت] روزانه در داخل كشور به اعضاي هيأت علمي كه جهت انجام وظيفه‏اي موقت به خارج از محل خدمت خود اعزام مي‏شوند، معادل يك بيستم حقوق پايه و فوق‏العاده مخصوص براساس آخرين حكم استخدامي به هنگام مأموريت تعيين مي‏گردد و متناسب با افزايش ضريب حقوق پايه سالانه اضافه مي‏شود(2)

تبصره 1 در هر مورد مأموريت بايد براي عضو حكم مأموريت جداگانه صادر شود و در آن، موضوع و محل اعزام دقيقاً ذكر گردد. در موارد الزامي [كه مأموريت] عضو قبل از صدور حكم صورت گيرد ، حكم           مأموريت بايد        متعاقباً صادر و در آن علت تأخير صدور تصريح شود.

تبصره 2 مدت اين گونه مأموريت‏ها براي هر عضو از شش ماه تفويضي در سال، اعم از متوالي يا متناوب، تجاوز             نخواهد كرد.

تبصره 3 در مواردي كه هزينه اقامت روزانه زياد باشد، با ارائه اسناد مثبته توسط عضو هيأت علمي مأمور و تأييد         رئيس مؤسسه، تمام يا قسمتي از هزينه توسط مؤسسه پرداخت خواهد شد.

تبصره 4 در صورت استفاده از وسيله شخصي به ازاي هر كيلومتر طي شده 10 ريال پرداخت خواهد شد.

ماده 2 در صورتي كه عضو يك روز تمام به خارج از محل خدمت خود، كه حداقل 30 كيلومتر حداكثر 120     كيلومتر با محل خدمت وي فاصله داشته باشد، اعزام شود و در محل مأموريت ناچار به توقف شبانه   نباشد، به مأخذ 12  فوق‏العاده روزانه مذكور در ماده 1 به وي پرداخت مي‏شود.

ماده 3 به اعضاي هيأت علمي كه شغل آنها ايجاب نمايد در خارج از شهرها و خارج از محل ثابت خدمت خود            انجام وظيفه نمايند، همچنين به اعضايي كه شغل آنها مستلزم مسافرتهاي متعدد است به نصف فوق‏العاده مقرر در ماده يك، در مواردي پرداخت مي‏شود كه عضو جهت انجام وظيفه ناچار به توقف شبانه      در محل مأموريت نيست.

ماده 4 فوق‏العاده روزانه اعضاي هيأت علمي كه به منظور انجام خدمات آموزشي يا پژوهشي به مناطق خارج از             شهر و به مناطق غير مسكوني اعزام مي‏شوند و در آن مناطق بيتوته مي‏كنند در حكم مأموريت [آنها]         بايد       علاوه بر موضوع و محل، مدت مأموريت نيز ذكر شود.

ماده 5 فوق‏العاده روزانه اعضاي هيأت علمي كه جهت انجام وظيفه‏اي موقت به خارج از كشور اعزام مي‏شوند   برابر معادل ريالي ارز پرداختي (با توجه به تقسيم‏بندي كشورها) و براساس مقررات موجود، مبلغ ريالي پرداخت مي‏شود.

تبصره 1 در صورتي كه به عضو هيأت علمي مأمور براساس ضوابط، ارز تخصيص داده نشود مؤسسه    مي‏تواند به           ميزان فوق‏العاده مأموريت روزانه در داخل كشور، موضوع ماده 1 فوق‏العاده مأموريت، به‏صورت ريالي به وي        پرداخت نمايد.

تبصره 2 به عضو هيأت علمي كه با استفاده از بورس تحصيلي به خارج از كشور عزيمت مي‏نمايد فوق‏العاده     روزانه تعلق نخواهد گرفت.

ماده 6  براي عزيمت به مأموريت خارج از كشور، تمام يا بخشي از عوارض خروج، حق ثبت‏نام ، رزرو بليط رفت و           برگشت، به تشخيص رئيس مؤسسه قابل پرداخت است.

ماده 7 به اعضاي هيأت علمي كه در مناطق خارج از مركز به امر آموزشي يا پژوهشي اشتغال يا مأموريت دارند             فوق‏العاده‏هاي بدي آب و هوا و محروميت از تسهيلات زندگي و جذب براساس مصوبات هيأت سه نفري       جانشين هيأت‏‎هاي امناء پرداخت مي‏شود.


مقررات مربوط به آماده ساختن اعضاي

هيأت علمي دانشگاه و مأموريتها ومبالات علمي(1)

(پيوست شماره 6 قسمت اول)

 

ماده 1-  دانشگاه مكلف است به منطور بالا بردن كفايت علمي و فني اعضاي تمام وقت هيأت علمي ، و همچنين مبادله نتايج فعاليتهاي علمي و پژوهشي وسايل لازم را براي شركت آنان دركنفرانس ها و سمينارها ويا كنگره ها و يا نظاير آن كه در زمينه رشته تحصيلي هريك در داخل يا خارج كشور تشكيل مي شود و شركت آنان را ضروري تشخيص مي دهد فراهم سازد و براي شركت در اينگونه مجامع مأموريتهائي براي مدت لازم در هر برنامه به ايشان بدهد و فوق العاده مخصوص موضوع ماده 20 آئين نامه استخدامي هيأت علمي دانشگاه و فوق العاده اشتغال خارج از مركز و خارج از كشور و در صورت ضرورت فوق العاده روزانه و هزينه رفت و برگشت و عوارض خروج از كشور و ثبت نام آنان قابل پرداخت خواهد بود .(2)

ماده 2- دانشگاه مي تواند به منظور آشنا ساختن اعضاي تمام وقت هيأت علمي با پيشرفتهاي علمي و فني وتكميل مطالعاتي كه در داخل كشور انجام آن مقدور نيست و همچنين براي شركت در دوره هاي آموزشي پيشرفته، بورسهاي كوتاه‏مدت كه حداكثر از يك سال تجاوز نكند به آنان اعطاء نمايد . به اين قبيل اعضاء علاوه بر حقوق و فوق العاه مخصوص [موضوع] ماده 20 آئين نامه استخدامي هيأت علمي دانشگاه، در صورت ضرورت هزينه رفت وبرگشت وعوارض خروج از كشور و ثبت نام و شهريه دانشگاهي پرداخت خواهد شد.

ماده 3- دانشگاه(3) مي تواند به منظور پرورش و آماده ساختن اعضاي هيأت علمي تمام وقت خود تعدادي از     مربيان يا استادياران خود را كه حداقل سه سال در دانشگاه (با احتساب خدمت دوره ضرورت چنانچه        در همان دانشگاه بوده باشد) به صورت تمام‏وقت پيوسته اعم از پيماني و رسمي كه در وضعيت هيأت علمي خدمت كرده         باشند جهت استفاده از بورسهاي دانشگاهي و يا بورسهائي كه دراختيار دانشگاه مي‏باشد با استفاده از حقوق   و فوق العاده مخصوص مذكور در ماده 20 آئين‏نامه استخدامي هيأت علمي دانشگاه و درصورت ضرورت با            پرداخت هزينه رفت و برگشت و عوارض خروج از كشور، ثبت نام و شهريه دانشگاهي به دانشگاه يا مؤسسات   عالي آموزشي وتحقيقاتي يا مراكز صنعتي و توليدي ديگري كه مورد قبول دانشگاه باشد اعزام دارد. مدت      اين گونه بورسها (مأموريت تحصيلي) حداكثر سه سال خواهد بود و با پيشنهاد دانشگاه يا مؤسسه محل        مطالعه و با تصويب هيأت امناء(4) براي يك سال ديگر     قابل تمديد خواهد بود.(5) مطالعه فوق ممكن است         بطور متوالي يا متناوب انجام گيرد.

شرايط و ضوابط مربوط به استفاده از بورس و مأموريت تحصيلي در داخل كشور براساس آئين‏نامه‏اي است          كه به تصويب وزير [علوم، تحقيقات و فناوري] خواهد رسيد.

تبصره 1- دانشگاه مي تواند در موارد استثنائي به منظور توسعه فعاليتهاي دوره هاي تخصصي و يا ايجاد آنها دانشياران تمام وقتي كه داراي پنج سال سابقه خدمت علمي در دانشگاه باشند براي مدت مورد لزوم جهت مطالعه و تحصيل با پرداخت حقوق و فوق العاده و هزينه‏هاي مذكور در اين ماده به دانشگاهها يا مؤسسات عالي آموزشي و پژوهشي يا مراكز صنعتي و توليدي مورد قبول دانشگاه اعزام دارد.

تبصره(6) 2- در رشته هائي كه دوره هاي تخصصي ( براي گروه پزشكي) ودكتري (براي ساير رشته ها ) آن در داخل كشور داير است ، اعطاي مأموريت علمي به مربيان و استادياران تمام وقت رسمي قطعي به منظور طي دوره هاي مذكور در دانشكده‏هاي محل خدمت آنان و يا ساير مراكز دانشگاهي (داخل) مورد قبول دانشگاه متبوع مجاز خواهد بود .مأموريت مذكور با استفاده از حقوق و فوق العاده مخصوص موضوع ماده20 آئين نامه استخدامي هيأت علمي دانشگاه صورت مي‏گيرد و اضافه وقت تحصيلي اين افراد صرف تدريس دروس دانشگاه محل تحصيل مي شود(7).

ماده 4- دانشگاه در فواصل معين در مورد پيشرفت علمي اعضاء هيأت علمي كه به بورسهاي خارج از كشور اعزام مي شوند از دانشگاهها و مؤسسات علمي محل مطالعه اطلاعات لازم را كسب خواهد نمود و درصورتي كه برمبناي گزارش‏هاي واصله معلوم شود كه عضو قادر به پيشرفت در رشته مورد مطالعه نيست با تصويب رئيس دانشگاه حكم مأموريت وي لغو خواهد شد.

ماده 5- دانشگاه(8) مي‏تواند به استادان ، دانشياران و استادياران و در شرايط استثنائي به مربيان تمام‏وقت رسمي قطعي خود پس ‏از حداقل چهار سال خدمت متوالي علمي در دانشگاه فرصت مطالعاتي به مدت حداكثر يك سال ‏بطور متوالي يا ‏متناوب براي تكميل اطلاعات علمي و آگاهي‏ از تحقيقات پيشرفته داخل يا ‏خارج ‏از كشور و شركت در اين گونه تحقيقات طبق برنامه اي كه مورد تصويب رئيس دانشگاه قرار گيرد با پرداخت حقوق و فوق العاده مخصوص وساير مزاياي مصوب(9) براساس دستور العمل اجرائي اين ماده كه پس از تصويب وزير[علوم ، تحقيقات و فناوري] به مورد اجرا گذارده خواهد شد، اعطا نمايد.(10)

تبصره 1 دانشگاه(11) مي تواند هزينه هاي مربوط به انجام فرصت هاي مطالعاتي در خارج از كشور را به شرح زير و در صورت وجود اعتبار از محل بودجه خود بپردازد.

الف) بهاي بليط رفت و برگشت هواپيماي عضو هيأت علمي و خانواده وي

 

ب ) هزينه اخذ ويزا و عوارض خروج از كشور(12).

ج ) معادل ريالي هزينه هاي بيمه حداكثر به ميزان 3600 دلار براي هر خانواده در يك سال

د ) مابه التفاوت معادل ريالي مقرري ارزي فرصت مطالعاتي و حقوق و مزاياي مصوب عضو

تبصره 2(9) اعضاي هيأت علمي مي توانند به منظور ارتباط و همكاري بيشتر با دستگاههاي اجرايي و حل مشكلات علمي و فني كشور فرصت مطالعاتي خود را در داخل كشور بگذرانند. در اين صورت مؤسسه مي‏تواند هزينه هاي مربوط را به شرح زير از محل بودجه خود به شرط وجود اعتبار بپردازد :

الف) پرداخت حق تحقيق به ميزان حداكثر سقف مصوب در صورت انجام تحقيقات روي پروژه‏هاي تحقيقاتي مؤسسه متبوع

ب ) پرداخت حق تحقيق به ميزان حداكثر سقف مصوب در صورت انجام تحقيقات روي پروژه‏هاي تحقيقاتي مؤسسه ميزبان و از محل اعتبارات مؤسسه ميزبان و با توافق مؤسسه متبوع

ج ) پرداخت هزينه مسكن در صورتي كه عضو هيأت علمي فرصت مطالعاتي خود را در خارج از شهر محل اقامت خود مي گذراند. طبق عرف محل و تصويب هيأت رئيسه مؤسسه متبوع يا ميزبان.

د ) تجهيز آزمايشگاههاي مؤسسه متبوع يا خريد كتب و وسايل كمك آموزشي از محل صرفه‏جويي فرصت مطالعاتي خارج از كشور

در اين مورد پيشنهادهاي عضو هيأت علمي كه به جاي فرصت مطالعاتي خارج از كشور از       فرصت‏مطالعاتي در داخل كشور استفاده نموده است داراي اولويت مي باشد.

ماده 6- اعتبار لازم براي اجراي برنامه اعطاي بورسها و مأموريتهاي مطالعاتي بطور مجزا در بودجه سالانه دانشگاه منظور خواهد شد.

ماده 7- استفاده كنندگان از بورس و فرصت مطالعاتي موظفند ريز نمرات يا گزارش پيشرفت مطالعات خود را به فواصل معين كه در هنگام اعزام در هر مورد تعيين خواهد گرديد و درهر حال از 6 ماه تجاوز نخواهد كرد به دانشگاه ارسال دارند و حداكثر دو ماه پس از پايان مطالعات خود گزارش جامعي در باره فعاليتهاي علمي و پژوهشي خود به دانشگاه تسليم نمايند .

ماده 8- اعضائي كه از بورس استفاده مي كنند بايد متعهد شوند كه در پايان مدت مطالعات به ايران مراجعت كرده و لااقل معادل سه برابر مدت استفاده از بورس براي دانشگاه خدمت نمايند و بدين منظور بايد تضمينات مورد قبول دانشگاه را بسپارند.

ماده 9- مدت استفاده از بورسهاي موضوع مواد 1 و2 و 3 وهمچنين فرصت مطالعاتي موضوع ماده 5 اين مقررات به شرط رعايت ماده 8 جزو سابقه خدمت دانشگاهي اعضاء هيأت علمي محسوب مي شود.

ماده 10- دانشگاه مي تواند با موافقت مدير گروه و تأئيد رئيس دانشكده يا مؤسسه مربوط اعضاء رسمي خود را به دانشگاه يا مؤسسات عالي آموزشي يا پژوهشي داخل كشور كه با آنها قرارداد همكاري منعقد خواهد كرد،  براي مدتي كه در قرارداد ذكر خواهد شد، اعزام نمايد.

              حقوق و فوق العاه هاي اينگونه مأمورين در مدت مأموريت به موجب قرارداد همكاري از طرف دانشگاه يا مؤسسه محل مأموريت پرداخت مي گردد . ولي از طرف دانشگاه ... [مبداء] وجهي پرداخت نخواهد شد و در صورتي كه كسور بازنشستگي مدت مذكور را شخصاً بپردازند مدت مزبور جزو سابقه خدمت رسمي آنها منظور خواهد شد.

ماده 11- در صورتي كه وزارتخانه ها يا مؤسسات دولتي يا مؤسسات عام المنفعه مستقل مندرج درجداول بودجه كل كشور به خدمت يكي از اعضاء رسمي هيأت علمي دانشگاه نياز داشته باشند، دانشگاه مي تواند با موافقت عضو مزبور و به شرط آنكه خدمت مورد نظر با رشته دانشگاهي عضو ارتباط داشته باشد و كسب تجربه درآن زمينه براي انجام وظايف آموزشي و يا پژوهشي او در دانشگاه مفيد باشد و گروه آموزشي مربوط بتواند وظايف خود را بدون مشاركت او انجام دهد ، عضو مذكور را براي مدتي كه حداكثر از يك سال از آغاز دوره هاي تحصيلي تجاوز نخواهد كرد ، با تأئيد مدير گروه و رئيس دانشكده يامؤسسه و تصويب رئيس دانشگاه به وزارتخانه يا مؤسسه متقاضي اعزام نمايد. حقوق ومزاياي اينگونه مأموران طبقه توافق با رعايت مقررات مربوط از اعتبار مؤسسه محل مآموريت پرداخت خواهد شد . اين قبيل اعضاء در مدت مأموريت از هر لحاظ به استثناي مقررات مربوط به بازنشستگي مشمول مقررات مورد عمل مؤسسه محل مأموريت خواهند بود و در صورتي كه كسور بازنشستگي مدت مذكور را شخصاً بپردازند مدت مزبور جزو سابقه خدمت رسمي آنها منظور خواهد شد.(13)

ماده 12- اعزام مجدد اعضاي رسمي هيأت علمي ، به عنوان مأمور به ساير دانشگاهها و مؤسسات عالي آموزشي يا پژوهشي در صورتي امكان پذير است كه عضو مذكور پس از پايان مأموريت قبلي خود حداقل يك سال متوالي در دانشگاه خدمت كرده باشد. اين مدت در مورد اعزام به  وزارتخانه ها و ساير مؤسسات موضوع ماده 11 اين مقررات حداقل سه سال است .

ماده 13- اعزام اعضاء رسمي هيأت علمي دانشگاه به دانشگاهها يا مؤسسات عالي پژوهشي خارج از كشور براي تصدي مقامات آموزشي يا پژوهشي در رشته هائي كه كسب تجربه درآن زمينه براي دانشگاه مفيد تشخيص داده شود پس از تأئيد مدير گروه و رئيس دانشكده يا مؤسسه مربوط و تصويب رئيس دانشگاه مجاز است.

              حداكثر اين قبيل مأموريتها دو سال است و ترتيب پرداخت حقوق و مزاياي اينگونه مأموران طبق توافقي است كه بين دانشگاه و دانشگاهها و مؤسسات عالي پژوهشي خارج از كشور صورت مي‏گيرد و در صورتي كه كسور بازنشستگي مدت مذكور را شخصاً بپردازند مدت مزبور جزء سابقه خدمت رسمي آنها منظور خواهد شد.

تبصره -  اعزام مجدد اين قبيل اعضاء در صورتي مقدور خواهد بود كه سه برابر مدتي كه به موجب مفاد اين ماده درخارج كشور خدمت نموده اند در دانشگاه به خدمت آموزشي يا پژوهشي اشتغال داشته باشند

ماده 14- دانشگاه مي تواند با رعايت اين مقررات با ساير دانشگاهها و مؤسسات عالي آموزشي يا پژوهشي داخل كشور استاد و دانشيار مبادله كند.

              مبادله استاد و دانشيار با دانشگاهها و مؤسسات [آموزش] عالي[و] پژوهشي خارج ازكشور امكان‏پذير است.

ماده 15- آن عده از اعضاي رسمي هيأت علمي كه به عنوان كارشناس يا مأمور به سازمانهاي بين‏المللي ويا طبق پيشنهاد دولت براي مأموريت خاص به خارج از كشور اعزام مي شوند مشمول مفاد ماده 13 اين مقررات خواهند بود. ولي مدت مأموريت آنان با تصويب هيأت امناء تا سه سال ديگر قابل تمديد است.

              اين مدت به شرط پرداخت كسور بازنشستگي جزو سابقه خدمت رسمي اعضاي هيأت علمي محسوب خواهد شد ولي بهر حال درمدت مأموريت وجهي از دانشگاه ... [مبداء] دريافت نخواهند كرد.


آئين نامه فرصت مطالعاتي اعضاي هيأت علمي دانشگاهها ومؤسسات

آموزش عالي و پژوهشي(1)

( پيوست شماره 6 قسمت دوم)

 

مقدمه

به منظور افزايش ميزان كارآيي و كارآمدي بخش آموزش عالي و اجراي ماده 5 اصلاحي پيوست شماره 6 آيين نامه استخدامي اعضاي هيأت علمي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي، آيين نامه نحوه استفاده از فرصت‏هاي مطالعاتي به شرح زير تصويب مي شود.

در تدوين اين آيين نامه نكات زير مورد توجه بوده است.

         ·    با توجه به سياست جمهوري اسلامي ايران مبني بر ارتباط و همكاري اجرايي با دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي به منظور حل مشكلات علمي و فني كشور و ضرورت بسيج همه نيروها و امكانات و فرصتها به منظور بازسازي كشور، به فرصتهاي مطالعاتي در داخل كشور توجه خاص شده وتسهيلات و امتيازات لازم براي استفاده از اين فرصتها انديشيده شده است . در عين حال در مواردي كه ضرورتهائي از قبيل ناكافي بودن امكانات و تجهيزات ، عدم دسترسي به اطلاعات ، استفاده از دانش فني و مشاهير و صاحب نظران علمي ، به روز نمودن تبادل اطلاعات ، انجام تحقيقات تخصصي ويژه وحضور جمهوري اسلامي ايران در مجامع علمي جهان ايجاب نمايد، فرصتهاي مطالعاتي خارج نيز تجويز شده است.

         ·    به منظور ارتقاي كيفي فرصتهاي مطالعاتي ، به نتايج حاصل از فرصتها توجه خاص شده و نقش اين نتايج در اعطاي امتيازات بعدي برجسته تر شده است.

ماده 1 -  هدف

1-1- توسعه و تعميق دانش و تجارب اعضاي هيأت علمي واعتلاي مستمر و نهادينه سطح علمي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي ( كه از اين پس در اين آيين‏نامه مؤسسه ناميده مي شوند.)

2-1- كمك به حل مشكلات علمي وفني كشور وتحقيق در زمينه‏هاي تخصصي

3-1-آشنايي با دستاوردها و دانش فني جديد و استفاده از امكانات پيشرفته علمي و استفاده از روشهاي جديد آموزشي و تحقيقاتي.

4-1- كمك به تقويت همكاريهاي علمي منطقه اي و بين المللي و نهادي كردن آنها

ماده 2 - مؤسسه مي تواند به اعضاي هيأت علمي استاديار به بالا و درموارد استثنائي مربيان داراي مدرك كارشناسي ارشد تمام وقت رسمي قطعي خود فرصتهاي مطالعاتي در هر نوبت به مدت حداكثر يك سال در داخل كشور ويا خارج از كشور ( به صورت 9 ماه قطعي و سه ماه شرطي) طبق برنامه اي كه مورد تصويب رئيس مؤسسه قرار گيرد با رعايت ساير مقررات اعطا نمايد.

تبصره 1- تمديد سه ماه شرطي فرصتهاي مطالعاتي درموارد خاص و بسيار استثنائي به شرط ارائه بموقع گزارش علمي به گروه مربوط ، ارزيابي كار در حد خيلي خوب و ضروري دانستن تداوم آن توسط گروه، تأئيد نظر گروه توسط شوراي پژوهشي و تصويب رئيس مؤسسه و شوراي فرصتهاي مطالعاتي وزارت بلامانع مي باشد و دانشگاههاي داراي هيأت مميزه با توجه به موازين مندرج در اين تبصره راساً در اين مورد اقدام خواهند نمود.

تبصره 2- حداقل فرصت مطالعاتي در هر نوبت 3 ماه است.

ماده 3 - چنانچه دانشگاه به هر دليلي موفق به اعزام داوطلبان واجد شرايط نشود در اين‏صورت به طرق زير مي  تواند نسبت به اعزام آنان اقدام نمايد(2):

      الف : استفاده از دوره هاي تحقيقاتي و آموزشي واعطائي سازمانهاي بين المللي

      ب  : استفاده از برنامه هاي مبادلات فرهنگي و يا تدريس در كرسيهاي زبان فارسي و مراكز  ايران‏شناسي

تبصره 1- درصورتي كه دوره فوق الذكر بيش از 3 ماه باشد جزو فرصت مطالعاتي عضو هيأت علمي منظور خواهد شد.

تبصره 2- مربيان دانشگاههاي [تازه تأسيس و در حال توسعه](3) ( تشخيص دانشگاههاي تاره تأسيس و در حال توسعه با وزارت مي باشد كه جداگانه و هر سال اعلام خواهد شد(4) ) نيز مي توانند با رعايت مفاد ماده 2 اين آيين نامه از فرصت‏مطالعاتي داخل استفاده كنند . استفاده اين مربيان از فرصت مطالعاتي خارج از كشور و مربيان ساير دانشگاهها از هر دو نوع فرصت مطالعاتي منوط به تأئيد صلاحيت آنها توسط هيأت مميزه مركزي مي باشد.

تبصره 3- عضو هيأت علمي در طي دوره فرصت مطالعاتي موضوع اين آيين نامه مجاز به ثبت نام و ادامه تحصيل در دوره هاي تحصيلي براي اخذ مدرك دانشگاهي نمي باشد. در غير اين صورت حكم فرصت مطالعاتي وي لغو ومتقاضي متعهد خواهد بود هزينه هايي را كه ازاين بابت مؤسسه متبوع و وزارت [علوم ، تحقيقات و فناوري] متحمل شده اند به نرخ ارز آزاد دولتي بازپرداخت نمايد.

ماده 4 - تقاضاي استفاده از فرصت مطالعاتي بايد حداكثر تا پايان مهرماه هر سال براي سال بعد به مدير گروه مربوط تسليم گردد. تقاضاي مزبور پس از اظهار نظر گروه مربوط وتأئيد معاون پژوهشي مؤسسه براي اخذ تصميم به رئيس مؤسسه پيشنهاد مي شود. رئيس مؤسسه مي تواند طبق برنامه مصوب ، مشروط بر آنكه اعطاي فرصت مطالعاتي به هيچ وجه موجب وقفه يا تعطيل برنامه‏هاي مؤسسه نشود، با اعطاي فرصت مطالعاتي موافقت و مراتب را مطابق با مفاد ماده 6 اين آيين نامه جهت اخذ تصميم نهايي به وزارت [علوم ، تحقيقات و فناوري] گزارش نمايد.

تبصره به دانشگاههاي داراي هيأت مميزه ، اختيار داده مي شود راساً و با رعايت اين آئين‏نامه از طريق هيأت مميزه مربوط نسبت به بررسي پرونده هاي متقاضيان استفاده از فرصت مطالعاتي خود اقدام نمايند .

              تكميل وارسال فرم خلاصه پرونده‏اعضاي هيأت علمي‏اعزامي به فرصت‏مطالعاتي به معاونت پژوهشي وزارت [علوم ، تحقيقات و فناوري ] ، دفتر امور پژوهشي، الزامي است(5).

             نظارت برحسن اجراي اين تبصره به عهده معاونت پژوهشي وزارت مي باشد و در موارد مغاير با مفاد تبصره ، راساً اقدام كرده و در صورت نياز درحدود اختيارات تفويض شده تجديدنظر خواهد كرد.

ماده 5 - داوطلب استفاده از فرصت مطالعاتي بايد مدارك زير را به مدير گروه مربوط به مؤسسه متبوع خود ارائه نمايد.

1-5- برنامه مورد مطالعه يا طرحهاي تحقيقي و فعاليتهاي علمي ( عنوان ، هدف ، سوابق، روش انجام كار ، زمان بندي ارائه گزارشات و محورهاي اصلي هر گزارش ، زمان تحويل ، نتيجه مورد جستجو و...) در دوران استفاده از فرصت مطالعاتي .

2-5- پرسشنامه هاي تكميل شده درخواست فرصت مطالعاتي شامل سوابق استخدامي و خدمتي ، فهرست انتشارات ، مقالات علمي و پروژه هاي تحقيقاتي پايان يافته و در دست اجراي متقاضي و ارتباط آنها با موضوع تحقيق در فرصت مطالعاتي.

3-5- پذيرش براي برنامه مورد نظر از يكي از مؤسسات آموزشي يا پژوهشي يا صنعتي داخل يا خارج از كشور كه مورد قبول مؤسسه متبوع باشد.

تبصره پذيرش براي فرصت مطالعاتي بايد حداكثر تا آخر اسفند ماه ( همان سال تحصيلي) از طريق مؤسسه متبوع به وزارت [علوم ، تحقيقات و فناوري] ارائه شود. در غير اين صورت اولويت استفاده از فرصت مطالعاتي بانفر بعدي خواهد بود.

ماده 6 - مؤسسه موظف است تا پايان بهمن ماه هرسال گزارشي از درخواستهاي فرصت مطالعاتي اعضاي هيأت علمي خود را همراه باكليه مدارك آنها كه مورد موافقت قرار گرفته است ، به وزارت [علوم ،تحقيقات و فناوري] ارسا ل دارد. وزارت [علوم،تحقيقات وفناوري] نتايج بررسي درخواستهاي رسيده را حداكثر تا پايان خرداد ماه سال بعد به مؤسسه مربوط اطلاع خواهد داد.

تبصره -  در صورتي كه درخواستهاي فرصت مطالعاتي در مدت مقرر به وزارت [علوم،تحقيقات و فناوري] نرسد ، وزارتخانه تعهدي در مورد رسيدگي به آنها نخواهد داشت.

ماده 7 - حداقل سابقه خدمت عضو هيأت علمي رسمي قطعي در مؤسسه براي استفاده از فرصت‏مطالعاتي (و يا حداقل زمان بعد از فرصت مطالعاتي قبلي) براي نقاط مختلف كشور به شرح زير تعيين مي گردد :

1-7- براي اعضاي هيات علمي كه در تهران ، مشهد ، اصفهان ، شيراز ، تبريز ، گيلان و مازندران انجام وظيفه مي نمايند ، حداقل 4 سال براي فرصت مطالعاتي داخل و 5 سال براي فرصت‏مطالعاتي خارج از كشور .

2-7- براي اعضاي هيات علمي مؤسسات مستقر در ساير شهرستانها حداقل 4 سال براي هر دو نوع فرصت مطالعاتي

تبصره اعضاي هيأت علمي كه در تهران اشتغال دارند ، موظفند قبل از استفاده از فرصت مطالعاتي خارج حداقل به مدت يك نيمسال تحصيلي در يكي از دانشگاههاي مناطق محروم به تشخيص معاونت آموزشي وزارت خدمت كنند ( و يا اينكه تدريس 3 واحد در دوره كارشناسي ارشد و دكترا را عهده دار باشند)(6). انتخاب و انجام هر يك از دو مورد فوق به عنوان خدمت خارج از مركز محسوب مي گردد.

ماده 8 - آن دسته از مراكز دانشگاهي و مؤسسات آموزشي و پژوهشي و واحدهاي [علمي](7) ، توليدي و خدماتي وحوزه هاي علميه داخل و خارج از كشور به عنوان مؤسسه ميزبان براي فرصت مطالعاتي قابل قبول خواهد بود كه مورد تاييد مؤسسه محل خدمت عضو هيات علمي باشد . به نحوي كه عضو هيات علمي بتواند به پيشرفتهاي علمي و فني و تحقيقاتي كه در منطقه دانشگاهي وي امكان دسترسي به آن نيست ، دست يابد . صلاحيت مؤسسه خارج از كشور بايد به تأييد وزارت [علوم ، تحقيقات و فناوري] برسد .
ماده 9 - داوطلبان استفاده از فرصت مطالعاتي خارج از كشور مي توانند زمان فرصت مطالعاتي خود را حداكثر به دو بخش تقسيم كنند. مشروط بر آنكه در فاصله بين دو مسافرت حداقل دو نيم سال متوالي در كشور خدمت نمايند.

تبصره ـ  داوطلباني كه فرصت مطالعاتي خود را در دو مرحله مي گذرانند ، براي استفاده از فرصت مطالعاتي بعدي مبدأ محاسبه سابقه خدمت موضوع ماده 7 ، تاريخ بازگشت از آخرين مرحله از فرصت مطالعاتي آنان خواهد بود .

ماده 10 - استفاده از فرصت مطالعاتي براي تمام داوطلبان واجد شرايط بر اساس امتيازات مندرج در مواد 1 ، 2 و 3 آيين نامه ارتقاي اعضاي هيات علمي و با رعايت حداقل امتيازات مكتسبه از تاريخ آخرين فرصت مطالعاتي ( يا تاريخ استخدام براي كساني كه از فرصت مطالعاتي تاكنون استفاده ننموده اند) به شرح زير ممكن خواهد بود :

          110 متقاضيان استفاده از فرصت مطالعاتي خارج از كشور بايد حداقل 70 درصد امتيازات لازم جهت ارتقاء را كسب نمايند.

تبصره 1 ـ احراز حداقل 70 درصد امتياز از بندهاي مربوط به مقالات ، بندهاي 142 ،242 و52 اتمام يك پروژه تحقيقاتي مستقل و يا دو مورد راهنمايي پايان‏نامه هاي تحصيلات‏تكميلي ضروري است .

تبصره 2 براي اعضاي هيأت علمي دانشگاهها و مؤسسات آموزشي و پژوهشي وابسته به وزارت [علوم، تحقيقات و فناوري ] كه داراي مشاغل اجرايي (نظير وزراء و معاونين وزراء ، رؤسا و معاونين دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي وزارت [علوم، تحقيقات و فناوري]كه بيش از 4 سال مسؤوليت اجرايي داشته باشند ، دارا بودن 50% امتيازات ياد شده در تبصره 1 ... [ماده]10 كافي خواهد بود. ولي مي بايد شرط اتمام پروژه مستقل و يا دو مورد راهنمايي پايان نامه‏هاي تحصيلات تكميلي را احراز نمايند.

210 براي داوطلبان فرصت مطالعاتي داخل احراز حداقل 70 درصد امتيازات يادشده در بند1-10 كافي است .

تبصره 3 در صورتي كه تعداد واجدين شرايط استفاده از فرصت مطالعاتي بيش از سهميه مربوط باشند، در آن صورت اولويت بر اساس موارد زير تعيين خواهد شد.

الف ارتباط فرصت مطالعاتي با تخصص و فعاليتهاي پژوهشي داوطلب ، در جهت رفع نيازهاي كشور(حداكثر 15 امتياز)

ب ارتباط فرصت مطالعاتي با پيشبرد برنامه هاي آموزشي و پژوهشي مؤسسه متبوع ( حداكثر10 امتياز).

ج ميزان مشاركت عضو هيأت علمي در فعاليتهاي آموزشي، پژوهشي و خدمات اجرايي درمؤسسه متبوع به تشخيص مؤسسه متبوع هر كدام حداكثر10 امتياز (جمعاً حداكثر 30 امتياز)

د امتيازات مربوط به مدت زمان فعاليت تمام وقت آموزشي و پژوهشي داوطلب از تاريخ استخدام و يا آخرين فرصت مطالعاتي ويا آخرين بورس تحصيلي (بيش از3 ماه ) استفاده شده مازاد بر حداقل سالهاي تعيين شده در ماده 7 ( جمعاً حداكثر 40 امتياز) .

1-   د- خدمت در مؤسسة متبوع به ازاي هر سال 10 امتياز ( حداكثر 30 امتياز)

2-  د-خدمت در مناطق دانشگاهي موضوع تبصره ماده 7 كه به صورت مأموريت تمام‏وقت  باشد ، به ازاي هر سال تحصيلي 30 امتياز (حداكثر 30 امتياز)

3-  د- خدمت درمراكز تحقيقاتي ، صنعتي ، توليدي وخدماتي در مناطق محروم كشور كه به صورت مأموريت تمام وقت باشد به ازاي هر سال كامل 15 امتياز (حداكثر 30 امتياز)

4-   د- خدمت در رابطه با نيازهاي دفاعي كشور به ازاي هر سال كامل 15 امتياز (حداكثر 30 امتياز)

 هـ ميزان مشاركت عضو هيأت علمي در فعاليتهاي اجرايي ، برنامه‏ريزي آموزشي و پژوهشي شوراي عالي انقلاب فرهنگي و آموزش عالي به ازاي هر سال فعاليت تمام وقت حداكثر 10 امتياز و يا به ازاي هر 100 ساعت شركت در جلسات حداكثر 1 امتياز (مجموعاً 20 امتياز ).

 و به داوطلبان براي طي دوره فرصت مطالعاتي بر حسب محل مورد تقاضا امتيازات زير تعلق مي‏گيرد.

1-       و- فرصت مطالعاتي در دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي داخل كشور (حداكثر 30 امتياز)

2-       و- فرصت مطالعاتي در مراكز صنعتي ، توليدي وخدماتي داخل كشور (حداكثر 30 امتياز)

3-       و - فرصت مطالعاتي بطور پيوسته در داخل و خارج كشور ( حداكثر 15 امتياز)

4-       و- فرصت مطالعاتي درمراكز پژوهشي آموزشي خارج از كشور (حداكثر 5 امتياز)

5-       و- فرصت مطالعاتي در مراكز توليدي و صنعتي خارج از كشور (حداكثر 5 امتياز)

ماده 11-  داوطلبان در قبال استفاده از فرصت مطالعاتي درخارج از كشور بايد به موجب سند رسمي تعهد نمايندكه به مدت سه برابر زمان استفاده از فرصت مطالعاتي در مؤسسة متبوع خدمت كنند و براي تحقق اين هدف ، داوطلبان سند وثيقه ملكي به ميزان 5/1 برابر كل هزينه‏اي (ارزي و ريالي) كه قرار است در طول استفاده از فرصت مطالعاتي دريافت دارند و مبلغ آن توسط مؤسسه متبوع تعيين خواهد شد، تعهد خواهند نمود تا در صورت تخلف از مفاد تعهد ، مؤسسة متبوع بتواند بدون هيچگونه تشريفات ويا اعلام به دفترخانه درمورد تخلف از طريق صدوراجرائيه به ميزان 5/1 برابر كليه وجوه هزينه هاي ارزي و ريالي پرداختي بابت وجه التزام و بابت ديون خسارات دولت از متعهد و ضامن يا متضامناً وصول و دريافت نمايد.

تبصره 1- مسئوليت اتخاذ تصميم در خصوص  چگونگي اخذ تعهد معادل 5/1 برابر كل هزينه‏هاي ارزي و ريالي به صورت ملكي ( ويا سپردن سند محضري كارمندي با ضمانت دو نفر كارمند رسمي قطعي دولت با ارائه چك ، در موارد مقتضي به تشخيص مؤسسه ) به هيأت رئيسه مؤسسه محول مي گردد.

تبصره 2- آن عده از اعضاي هيأت علمي كه در سنين بازنشستگي مشغول خدمت مي‏باشند به شرط سپردن تعهد به منظور انجام تعهدات مندرج در ماده 11 اين آئين‏نامه، دانشگاه مي‏تواند درخواست آنان رامورد بررسي قرار داده واتخاذ تصميم نمايد.

ماده 12- استفاده كنندگان از فرصت مطالعاتي موظفند گزارش پيشرفت كار تحقيقات انجام شده خود را هر سه ماه يك بار به مؤسسة متبوع ارسال و حداكثر 3 ماه پس از پايان دوره مصوب فرصت مطالعاتي گزارش جامعي در بارة فعاليت علمي و پژوهشي خود را كه قبل از اعزام به شرح ماده 5 تعيين وتأئيد شده است به مدير گروه مربوط ارائه نمايند.

تبصره 1- ارزيابي فرصت مطالعاتي (گزارش ، مقالات ، روند ونحوه انجام آن ) در گروه مربوط بررسي و سپس به شوراي پژوهشي مؤسسه ارائه و با رعايت مفاد مندرج در تبصره ذيل ماده 4 اين آئين‏نامه به معاونت پژوهشي وزارت (دفتر امور پژوهشي ) ارسال مي شود . معاونت پژوهشي وزارت در زمينه ارزيابي در مورد مؤسسات داراي هيأت مميزه وظيفه نظارت و در مورد ساير مؤسسات وظيفه نظارت و ارزيابي را به عهده دارد. در هر مورد يك نسخه از گزارش و مقالات ارائه شده با اظهار نظر مراجع ارزيابي به دفتر امور پژوهشي وزارت ارسال مي شود.

              براي اجراي برنامه هائي كه به منظور اشاعه و انتشار نتايج فرصتهاي مطالعاتي توسط دفتر امورپژوهشي وزارت تنظيم و ابلاغ مي شود( از قبيل سمينار و چاپ و نشر گزارشات ومقالات و غيره) لازم است داوطلبان گزارش و مقالات حاصله از فرصت هاي مطالعاتي خود را به دفتر امور پژوهشي ارائه نمايند.

تبصره 2- نتايج فرصتهاي مطالعاتي بايد در حد قابل قبول باشد. در غير اين صورت ، جهت اصلاح به استفاده كننده عودت داده مي شود.

تبصره 3- عدم انجام مفاد اين ماده و عدم اصلاح گزارشهاي غير قابل قبول موجب محروميت از فرصت‏مطالعاتي وسفرهاي علمي بعدي خواهد شد.

ماده 13- اعضاي هيأت علمي در مدت استفاده از فرصت مطالعاتي فقط از حقوق مبنا استفاده خواهند نمود و مؤسسه متبوع ملزم به پرداخت ماهيانه آن به حساب آنان مي باشد . بديهي است مابقي دريافتي شامل (فوق العاده مخصوص مرتبه و پايه و ساير مزاياي مندرج در حكم استخدامي ) بابت مقرري ماهيانه توسط مؤسسه متبوع برداشت خواهد شد.

              مؤسسه هزينه هاي مربوط به انجام فرصتهاي مطالعاتي درخارج از كشور را در صورت وجود اعتبار به شرح زير از محل بودجه خود پرداخت خواهد نمود:

1-13- بهاي بليت رفت و برگشت عضو وخانواده وي ( براي عضو حداكثر دوبار و براي همراهان فقط يك‏بار در طول يك دوره فرصت مطالعاتي ).

2-13- هزينه اخذ ويزا و عوارض خروج از كشور عضو وخانواده وي ( براي عضو حداكثر دوبار و براي همراهان فقط يكبار در طول يك دوره فرصت مطالعاتي ).

3-13- معادل ريالي هزينه هاي بيمه درماني حداكثر به ميزان 3600 دلار براي هرخانواده در يك‏سال كه پس از ارائه اسناد مثبته پرداخت خواهد شد.

4-13- مابه التفاوت معادل ريالي مقرري ارزي فرصت مطالعاتي عضو و افراد خانواده وي (مجموعاً 4 نفر)

تبصره داوطلباني كه با موافقت دانشگاه متبوع با هزينه شخصي به منظوراستفاده از فرصت مطالعاتي به خارج از كشور اعزام مي شوند و همچنين داوطلبان بندهاي “الف” و “ب” ماده 3 در صورت شاخص بودن موضوع و فعاليت‏هاي تحقيقاتي و نياز آنان ، مؤسسه مي تواند تا50% درصد حقوق ومزايا اجازه استفاده از ارز با نرخ آزاد دولتي به متقاضي بدهد.

ماده 14- امتياز لازم براي انجام برنامه فرصتهاي مطالعاتي داخل يا خارج مندرج در اين آيين نامه اعم‏از حقوق، فوق العاده مخصوص مرتبه و پايه و مزاياي مندرج در حكم استخدامي بايد به طور مجزا در بودجه سالانه مؤسسه منظور گردد . همچنين ميزان ارز پرداختي به داوطلبان متناسب با سطح زندگي كشور محل تحقيق خواهد بود كه مبلغ آن براي هر كشور با هماهنگي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به پيشنهاد معاونت پژوهشي و تصويب مراجع ذيربط تعيين خواهد شد.

تبصره 1- كسر كسورات قانوني حقوق ومزاياي عضو هيات علمي طبق ضوابط جاري خواهد بود.

تبصره 2- انصراف از فرصت مطالعاتي اعم از داخل يا خارج  پس از آنكه اعضاي هيأت علمي بخشي از آن را انجام داده اند ، به عنوان يك بار استفاده از فرصت مطالعاتي براي آنان محسوب مي‏گردد و ارز متعلقه و يا معادل ريالي آن متناسب با تعداد روزي خواهد بودكه در فرصت مطالعاتي بوده اند.

تبصره3- درصورتي كه برخي از اعضاي هيأت علمي به دليل عدم اخذ ويزا مراجعت نمايند، با توجه به شرايط و مدتي كه در خارج از كشور بوده اند، حداكثر يك ماه ارز به آنان تعلق گرفته و اين مدت از طول فرصت مطالعاتي بعدي آنها كسرخواهد گرديد.

تبصره4- در هر دو مورد فوق استرداد مبالغ ريالي وارزي دريافت شده مازاد بر مقرري مربوطه به مؤسسه ذيربط الزامي است.

ماده 15- مدت استفاده از فرصت مطالعاتي به شرط رعايت ماده 11 جزو سابقه خدمت دانشگاهي عضو هيأت علمي محسوب مي شود

ماده 16- عضوهيأت علمي درحين استفاده از فرصت مطالعاتي وهمچنين بلافاصله پس از پايان فرصت مطالعاتي نمي تواند از مرخصي استحقاقي و يا بدون استفاده از حقوق استفاده نمايد.

ماده 17- اعضاي هيات علمي مي توانند به منظور ارتباط و همكاري بيشتر با دستگاههاي اجرائي و حل مشكلات علمي و فني كشور مأموريت مطالعاتي خود را در داخل كشور بگذرانند . در اينصورت مؤسسه مي تواند هزينه هاي مربوط را به شرح زير از محل بودجه خود بپردازد.

1-17- پرداخت حقوق و فوق العاده جذب و محروميت از تسهيلات زندگي و مزاياي مندرج درحكم استخدامي توسط مؤسسه متبوع .

2-17- پرداخت حق التحقيق به ميزان حداكثر سقف مصوب درهيأت امناء منطقه در صورت انجام تحقيقات روي پروژه هاي تحقيقاتي مؤسسه متبوع.

3-17- پرداخت حق التحقيق به ميزان حداكثر سقف مصوب در هيأت امناء منطقه در صورت انجام تحقيقات روي پروژه هاي تحقيقاتي مؤسسه ميزبان از محل اعتبارات مؤسسه ميزبان .

4-17- پرداخت هزينه مسكن ، (طبق عرف محل و تصويب هيأت رئيسه مؤسسه متبوع يا ميزبان )، در صورتي كه عضو هيأت علمي ، فرصت مطالعاتي خود را درخارج از شهر محل اقامت خود سپري نمايد.

5-17- شركت در يك كنفرانس معتبر بين المللي بر اساس بند 3-2 آئين نامه فرصت مطالعاتي اعضاي هيأت علمي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي در بخش هاي اجرائي كشور كه مورد توافق وزراي [علوم ، تحقيقات و فناوري] و صنايع [و معادن] قرار گرفته است بدون احتساب سقف سالانه مسافرتهاي اعضاي هيأت علمي كه با ارائه مقاله صورت مي پذيرد.

ماده 18-  نظارت بر حسن اجراي اين آئين نامه به عهده معاونت پژوهشي وزارت [علوم،تحقيقات و فناوري] مي‏باشد.

اين آئين نامه در 18 ماده و 22 تبصره و 35 بند در تاريخ 5/9/76 به تصويب وزير[علوم ، تحقيقات و فناوري] رسيد و از تاريخ ياد شده لازم اجرا بوده و آئين نامه قبلي و همچنين دستورالعمل اجرائي آن لغو و بدون اعتبار اعلام مي گردد.


آئين نامه مرخصي ها

(پيوست شماره 7)

 

 

فصل اول
مرخصي استعلاجي

 

ماده 1- هرگاه عضو هيأت علمي دانشگاه بيمار شود و آن بيماري مانع از خدمت او باشد ، بايد بلافاصله به دانشكده يا مؤسسه متبوع اطلاع دهد و گواهي پزشك معالج را از طريق دانشكده يا مؤسسه مربوط به كارگزيني دانشگاه ارسال دارد.

ماده2- كارگزيني دانشگاه مكلف است گواهي پزشك معالج عضو مذكور را براي اظهارنظر نزد پزشك معتمد دانشگاه ارسال دارد و در صورتي كه مفاد گواهي مورد تأئيد قرار گيرد حكم مرخصي استعلاجي را صادر نمايد.

ماده 3- هرگاه گواهي پزشك معالج از لحاظ عدم توانائي عضو هيأت علمي با انجام دادن خدمت يا مدت معذوريت مورد ترديد پزشك معتمد باشد شخصاً عضو مزبور را معاينه و از طريق مقتضي حقيقت را احراز خواهد نمود.

ماده 4- در صورتي‏كه پزشك معتمد گواهي پزشك معالج را تأئيد نكند نظر خود را به عضو و كارگزيني دانشگاه اعلام خواهد كرد . اگر عضو به نظر پزشك معتمد معترض باشد، اختلاف به كميسيون پزشكي ارجاع مي‏شود و تا وقتي كه نظر كميسيون پزشكي اعلام نگرديده عضو بايد طبق نظر پزشك معتمد عمل كند.

ماده 5- كميسيون پزشكي حداقل مركب از سه نفر پزشك خواهد بود كه بر حسب مورد و نوع بيماري به دعوت دانشگاه تشكيل خواهد شد.

ماده 6- مدت معذوريت وي به عهده كميسيون پزشكي است ، حداكثر مدت اين معذوريت در هر نوبت شش ماه است و قابل تمديد خواهد بود.

ماده 7- در هر مورد كه موضوع به كميسيون پزشكي ارجاع مي شود نظر كميسيون كه با اكثريت اتخاذ شود قاطع خواهد بود.

ماده 8- مدت مرخصي استعلاجي زنان باردار براي زايمان و نحوه استفاده از آن مطابق مقررات تعيين شده براي كاركنان مشمول قانون استخدام كشوري خواهد بود.

ماده 9- به عضو هيأت علمي كه از مرخصي استعلاجي استفاده مي نمايد تا چهار ماه حقوق و فوق‏العاده‏هاي مربوط و در صورتي‏كه به علت ابتلاء به بيماري صعب العلاج مرخصي استعلاجي وي بيش از چهار ماه باشد در مدت زايد برچهار ماه تا هنگامي‏كه با توجه به ماده 34 آئين نامه استخدامي هيأت علمي مشمول ماده 79(1) قانون استخدام كشوري قرار نگرفته است فقط حقوق پرداخت مي گردد.

ماده 10- كليه گواهي‏نامه‏هائي كه در مورد بيماري عضو هيأت علمي درخارج از كشور صادر شده بايد از حيث صحت صدور به تصديق سفارتخانه يا كنسولگري يا نمايندگي ايران در محل برسد.

ماده 11- مرخصي استعلاجي عضو هيأت علمي در صورتي كه بيماري او ادامه يابد با رعايت مقررات اين فصل قابل تمديد است.

ماده 12- حفظ پست سازماني عضو هيأت علمي كه از مرحضي استعلاجي استفاده مي كند بيش از چهار ماه الزامي نيست.

ماده 13- مرحصي استعلاجي اعضاء هيات علمي پيماني تابع مقررات و آئين نامه هاي قانون استخدام كشوري در مورد كاركنان پيماني دولت مي باشد.

 

 

 

فصل دوم

مرخصي بدون حقوق

 

ماده 14- استفاده از مرخصي بدون حقوق مختص عضو رسمي است و موقوف به اختتام دوره آزمايشي(2) است و فقط درموارد زير ممكن خواهد بود:

1-   عضو هيأت علمي پس از استفاده از چهار ماه مرخصي استعلاجي سالانه به سبب ادامه همان بيماري يا ابتلاء به بيماري ديگر قادر به خدمت نباشد و بيماري او هم صعب العلاج تشخيص داده نشود

2-     احتياج عضو براي استفاده از مرخصي بدون حقوق به تشخيص دانشگاه مسلم شود.

ماده 15- عضو هيأت علمي بايد تقاضا نامه استفاده از مرخصي بدون حقوق را با ذكر علت و مدت آن از طريق گروه مربوط به دانشكده يا مؤسسه متبوع ارسال نمايد. دانشكده يا مؤسسه تصميم لازم را دراين باره اتخاذ و در صورت موافقت مراتب را به منظور صدور حكم مرخصي بدون استفاده از حقوق به كارگزيني دانشگاه پيشنهاد مي نمايد.

ماده 16- درمورد احتساب مدت مرخصي بدون حقوق از لحاظ بازنشستگي و سوابق خدمت مقررات مندرج در قانون استخدام كشوري مورد عمل خواهد بود.

 

 

 

 

 

فصل سوم

مقررات مختلف

 

ماده 17- دراحتساب مرخصي روز و ماه و سال مطابق تقويم رسمي كشوري است و در مرخصي روزانه ماه سي روز حساب مي شود.

ماده 18- روزهاي تعطيل كه حين مرخصي واقع است جزو مدت مرخصي محسوب مي‏شود.

ماده 19- حقوق و فوق العاده هاي مدت مرخصي پس از صدور حكم مرخصي قابل پرداخت است.

ماده 20- عدم حضور عضوهيأت علمي در پست خود كه مدت آن از سه روز تجاوز ننمايد و مستند به عللي از قبيل آنچه كه ذيلاً درج مي شود باشد موجه شناخته خواهد شد.

1-                             بيماري او

2-                             صدمات ناشي از حوادثي كه به اويا پدر و و يا مادر يا همسر يا فرزندان او وارد آمده باشد.

3-                             بيماري شديد پدر يا مادر يا همسر يافرزندان

4-                             فوت خويشاوندان تا درجه 2 از طبقه 2

5-                              دارا شدن فرزند

6-                             ازدواج او وفرزندانش

 تشخيص صحت و سقم جهات ادعاي عضو هيأت علمي به عهده رئيس دانشكده يا مؤسسه است . درصورتي كه ادعا تصديق شود غيبت مذكور بر حسب علم جزو مرخصي استحقاقي با استعلاجي وي محسوب و پيشنهاد لازم جهت صدور در حكم به كارگزيني دانشگاه ارسال خواهد شد.

اين آئين نامه در 20 ماده در جلسه مورخ 6/4/1363 هيأت سه نفري جانشين هيأتهاي امناء به تصويب رسيد. و از تاريخ تصويب جايگزين پيوست شماره 7 آئين‏نامه استخدامي هيأت علمي دانشگاه تهران مصوب 1349 و اصلاحيه هاي بعدي آن مي باشد.


قانون مقررات انتظامي هيأت علمي

 دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي وتحقيقاتي كشور

(پيوست شماره 8 قسمت اول)

 

فصل اول هيأتهاي رسيدگي انتظامي

ماده 1- هيأتهاي رسيدگي عبارتند از :

1-     هيأت بدوي

2-      هيأت تجديد نظر.

ماده 2-  هيأت بدوي در هر دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي ومؤسسه تحقيقاتي يا دانشكده مستقل تشكيل مي شود و داراي سه نفر عضو اصلي و حداكثر دو نفر عضو علي‏البدل خواهد بود كه از بين اعضاي هيأت علمي دانشگاههاي كشور و حتي الامكان از همان دانشگاه يامؤسسه يا دانشكده مستقل و براي مدت دو سال به وسيلة رئيس دانشگاه يا مؤسسه يا دانشكده مستقل انتخاب مي‏شوند.

تبصره 1- يكنفر از اعضاي هيأت بدوي بايد از مدرسان معارف اسلامي كه حداقل داراي تحصيلات فوق‏ليسانس يا معادل آن باشد انتخاب گردد.

تبصره 2-انتخاب مجدد اشخاص مزبور بلامانع است.

ماده 3-  در هريك از دانشگاهها يا چند دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي وتحقيقاتي مشتركاً و به تشخيص وزارت [علوم ، تحقيقات و فناوري] يك هيأت تجديد نظر تشكيل مي‏شود.

            اين هيأت داراي سه نفر عضواصلي و حداكثر دو نفرعضو علي البدل با رعايت تبصره 1 ماده 2 است كه از بين اعضاي هيأت علمي مؤسسات مزبور به مدت دو سال به وسيله وزير [علوم ، تحقيقات و فناوري] تعيين ومنصوب مي شوند.

تبصره در دانشگاهها ومؤسسات آموزش عالي وتحقيقاتي كه تابع ساير وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي مي باشند ، هيأت تجديد نظر به وسيلة وزير مربوط يا بالاترين مقام دستگاه دولتي منصوب مي‏شود.

ماده 4- صلاحيت رسيدگي به تخلفات‏انتظامي‏اعضاي هيأت علمي باهيأت بدوي‏است . آراء اين هيأت درصورتي‏كه عليه متخلف صادر شود و قابل تجديدنظر باشد وظرف يك‏ماه براي‏افراد داخل كشور ودوماه‏براي افراد خارج از كشور از تاريخ ابلاغ به متخلف توسط وي درخواست تجديد نظر نشود قطعي و با دستور بالاترين مقام اجرائي دانشگاه يا مؤسسه مربوط اجراء خواهد شد. هرگاه هيأت علمي در مهلت مقرر از تاريخ ابلاغ رأي هيأت بدوي درخواست تجديدنظر نمايد هيأت تجديد نظر مكلف به رسيدگي خواهد بود.

تبصره 1-  ابلاغ طبق قانون آيين دادرسي مدني به عمل خواهد آمد.

تبصره 2- راي هيأت تجديد نظر مانع از رجوع عضو هيأت علمي به مراجع قضائي نخواهد بود.

ماده 5-  اعضاي هيأت بدوي و تجديد نظر علاوه بر تدين به دين مبين اسلام و عمل به احكام آن و اعتقاد وتعهد به نظام جمهوري اسلامي ايران واصل ولايت فقيه بايد داراي شرايط زير باشند.         

 1- تأهل

 2- داشتن حداقل سه سال سابقه عضويت درهيأت علمي

ماده 6- هيچ يك از اعضاي اصلي يا علي البدل هيأتهاي بدوي يا تجديد نظر در موارد زير در رسيدگي و صدور رأي شركت نخواهد كرد:

     الف عضو هيأت با متهم قرابت سببي يانسبي تا درجه دوم از طبقه سوم داشته باشد.

     ب  - عضوهيأت با متهم دعواي حقوقي يا جزائي داشته يا در دعواي مطروحه ذي‏نفع باشد.

     ج  - عضو هيأ ت مدعي تخلف يا مدعي متخلف باشد.

 

فصل دوم تخلفات انتظامي و جرائم

ماده 7-  تخلفات انتظامي و جرائم شامل تخلفات انضباطي و اعمال خلاف شرع و اخلاق عمومي به قرار زير است :

1-      ترك خدمت و يا غيبت بدون اجازه يا عذر موجه

2-       تخلف از اجراي قوانين ومقررات دانشگاه

3-      سهل انگاري يا غرض ورزي در انجام وظايف

4-      تمرد از اجراي دستورات قانوني مقامات دانشگاه

5-      استفاده غير مجاز از امكانات و اموال دولتي

6-      تسليم مدارك به اشخاصي كه حق دريافت آنرا ندارند و ياخودداري از تسليم مدارك به اشخاصي كه حق دريافت آنها را دارند.

7-      تسامح درحفظ اموال و وجوه دولتي و اسناد و مدارك دانشگاه اعم از محرمانه و غير آن.

8-      افشاء سئوالات امتحاني و يا تعويض برگهاي امتحاني و يا تغيير اوراق