*آيين نامه اجرايي كميسيون بررسي موارد خاص دانشگاهها و موسسات آموزش عالي

كميسيون بررسي موارد خاص كه از اين پس به لحاظ اختصار كميسيون ناميده ومي شود در دانشگاهها موسسات آموزش عالي تشكيل دانشجوياني كه مورد خاص تشخيص داده مي شوند رسيدگي و رأي نهايي صادر نمايد .

ماده 1 تعريف موارد خاص

موارد خاص به وضعيت دانشجوياني گفته مي شود كه جريان تحصيلي آنان به خاطر عللي خارج از اراده و اختيار آنها كه در تحصيلشان مؤثر بوده با مشكل مواجه گرديده و حل آن با مقررات و آيين نامه هاي موجود ممكن نيست و رسيدگي به مشكلات تحصيلي آنها و ارائه راه حل منطقي به بررسي بيشتر و قضاوت دقيقتر و همه جانبه نياز داشته باشد.

ماده 2 اختيارات كميسيون

كميسيون مسائل مربوط به داشجويان شاغل به تحصيل و در حال اخراج آموزشي موسسه آموزش عالي را به صورت موردي و خاص بررسي مي كند و در چارچوپ اختيارات زير تصميم گيري و رأي خود را صادر مي نمايد .

الف 1 : اجازه ادامه تحصيل به دانشجوياني كه با وجود رعايت ماده 27 آيين نامه آموزشي دوره هاي كارداني ، و كارشناسي مصوب اسفند 69 شوراي عالي برنامه ريزي در معرض اخراج قرار گرفته اند . بشرط آنكه ميانگين كلشان كمتر از ده نباشد و بعد از آن ديگر مشروط نگردند .

الف 2 : اجازه انتقال موقت يا دائم از يك دانشگاه به دانشگاه ديگر به دانشجوياني كه براساس آيين نامه آموزشي موجود واجد شرايط انتقال نيستند در صورت موافقت كميسيون بررسي موارد خاص دانشگاههاي مبدأ و مقصد .

تبصره : انتقال دانشجويان مؤسسات آموزش عالي غيرانتفاعي ، نيمه متمركز و دانشگاه پيام نور به دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي دولتي و نيز انتقال دانشجويان دوره شبانه به دوره روزانه مطلقا ممنوع است و توسط كميسيون قابل بررسي نمي باشد ، ولي كميسيون مي تواند تقاضاي انتقال دانشجويان از دوره روزانه به دوره شبانه ، دانشگاه پيام نور و مؤسسات آموزش عالي غير انتفاعي را مورد بررسي قرار داده و درباره آن تصميم گيري كند .

الف 3 : موافقت با افزايش سنوات تحصيلي به مدت يك نيمسال براي دانشجويان دوره هاي كارداني و كارشناسي ناپيوسته و دو نيمسال براي دانشجويان دوره هاي كارشناسي و كارشناسي ارشد پيوسته اي كه حداكثر مدت مجاز تحصيل آنان برابر مقررات به پايان رسيده و ادامه تحصيل آنها از لحاظ ساير مقررات آموزشي مانعي نداشته باشد.

الف 4 : موافقت با باز گشت به تحصيل دانشجوياني كه بدلايل موجه با ارائه مدرك مستدل حداكثر يكسال براي ثبت نام و ادامه تحصيل مراجعه ننموده اند و مشكلي از لحاظ خدمت نظام وظيفه ندارند .

تبصره : مدت غيبت اين قبيل دانشجويان جزو و سنوات تحصيلي آنان محسوب مي شود .

الف 5 : موافقت با حداكثر يكسال مرخصي بدون احتساب در سنوات تحصيلي دانشجوياني كه با ارائه مدرك مستدل به بيماري حاد و مزمن مبتلا گرديده اند و يا خانم هايي كه دوران بارداري و زايمان را سپري مي نمايند و يا كساني كه با تأييد وزير مربوط به كارشان نياز مبرم مي باشد .

الف 6 : موافقت با تغيير رشته دانشجويان از يك رشته به رشته اي ديگر در همان گروه آزمايشي و مقطع تحصيلي در صورتي كه دانشجو توانايي ادامه تحصيل در رشته فعلي خود را از دست داده باشد با حفظ حداقل نمره آزمون سراسري رشته مورد تقاضا در كل كشور در سهميه مربوط .

الف- 7 : موافقت با تغيير رشته دانشجويان از بك گروه  آزمايشي به گروه آزمايشي ديگر در صورتي كه دانشجو توانايي ادامه تحصيل در كليه رشته هاي گروه آزمايشي خود را از دست داده باشد به شرط داشتن حداقل نسبت نمره آزمون سراسري رشته مورد تقاضا در كل كشور در سهميه مربوط.

ب اختيارات مربوط به دانشجويان دوره كارشناسي ارشد ناپيوسته

ب 1 : موافقت با يك نميسال افزايش سنوات تحصيلي براي دانشجوياني كه حداكثر مدت مجاز تحصيل آنان برابر مقررات به پايان رسيده و از لحاظ ساير مقررات آموزشي مجاز به ادامه تحصيل هستند .

ب 2 : موفقت با حداكثر يك سال مرخصي بدون احتساب در سنوات تحصيلي دانشجوياني كه با ارائه مدرك مستدل به بيماري حاد و مزمن مبتلا گرديده اند و يا خانم هايي كه دوران بارداري و زايمان را سپري مي نمايند و يا كساني كه با تأييد وزير مربوط به كارشان نياز مبرم باشد .

ج -  در كليه موارد اصول زير بايد رعايت شود .

1)              حفظ كيفيت آموزشي

2)                  حفظ حداقل واحد مقرر و معدل لازم براي فراغت از تحصيل

3)                  حفظ حداقل نمره قبولي در هر درس

4)                  حفظ حداقل نمره قبولي آزمون و يا نسبت نمره آزمون سراسري حسب مورد در كل كشور در سهميه مربوط

5)                  عدم تغيير مقطع تحصيلي از پايين تر به بالاتر

ماده 3 تركيب اعضاء

1)    رئيس دانشگاه به عنوان رئيس كميسيون

2)                  معاون دانشجويي و فرهنگي دانشگاه بعنوان دبير كميسيون

3)                  معاون آموزشي دانشگاه

4)                  چهار نفر از اعضا هيئت علمي صاحب نظر و متعهد دانشگاه به پيشنهاد دبير كميسيون  قرار دارند .

تبصره 2 : كليه اعضاء با حكم رياست دانشگاه منصوب مي شوند و رونوشت حكم آنان براي معاونت دانشجويي وزارت ارسال مي گردد.

ماده 4 نحوه ارجاع پرونده ها به كميسيون

كميسيون وضعيت تحصيلي و درخواستهايي كه به يكي از دو طريق زير ارجاع گردد را مورد رسيدگي قرار مي دهد :

1 مواردي كه پس از طرح در كميسيون آموزشي يا شوراي تحصيلات تكميلي دانشگاه با امضاء معاون آموزشي به كميسيون ارجاع شود .

2 تقاضاي دانشجوياني كه به تشخيص رئيس دانشگاه ، معاون دانشجويي و يا معاون آموزشي به كميسيون ارجاع گردد.

تذكر 1 : جلسات كميسيون با حضور رئيس دانشگاه ، معاونين دانشجويي ، آموزشي و نصف بعلاوه يك اعضا رسميت مي يابد و تصميمات كميسيون با رأي مثبت به اضافه يك كليه  اعضاء معتبر مي باشد .

تبصره :  در صورت عدم امكان حضور رئيس دانشگاه جلسه با حضور نماينده تام الاختيار ايشان تشكيل خواهد شد .

تذكر 2 : جلسات كميسيون حداقل هر 15 روز يكبار و در صورت ضرورت بنابه تشخيص دبير كميسيون به صورت فوق العاده تشكيل مي شود .

تذكر 3 : صورت جلسات كميسيون با شرح وضعيت تحصيلي دانشجويان و دلايل خاص بودن آنها پس از امضاء كليه اعضاء حاضر در جلسه جهت تأييد رئيس دانشگاه ارسال مي گردد.

تذكر 4 : آراء صادره پس از امضاء رئيس دانشگاه و ابلاغ به معاون آموزشي لازم الاجر است .

تذكر 5 : دبير كميسيون پس از بررسي مقدماتي سوابق امر، موارد را جهت رسيدگي در كميسيون مطرح مي نمايد.

ماده 5 : گزارش به كميسيون مركزي بررسي موارد خاص

دبير كميسيون موطف است حداقل هر دو ماه يكبار گزارشي مكتوب از فعاليتها  و مصوبات را به همراه صورت جلسات كميسيون به كميسيون مركزي بررسي موارد خاص مستقر در حوزه معاونت دانشجويي وزارت فرهنگ و آموزش عالي ارسال كند .

ماده 6 موارد  استثنايي

مواردي را كه از اختيارات كميسيون بررسي موارد خاص دانشگاه نمي باشد  و كميسيون دانشگاه تشخيص مي دهد تا كميسيون مركزي موارد خاص رسيدگي گردد وضعيت تحصيلي دانشجو حسب فرم مربوط به همراه ساير مدارك با امضاء رياست دانشگاه به كميسيون مركزي بررسي موارد خاص ارسال شود .

تذكر : آراء كميسيون مركزي بررسي موارد خاص براي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي لازم الاجر است .

ماده 7 - آراء كميسيون بررسي موارد خاص دانشگاه در معاونت دانشجويي وزارت مورد بررسي قرار مي گيرد  و چنانچه خارج از اختيارات كميسيون دانشگاه تشخيص داده شود به آن رسيدگي خواهد شد .

آين آيين نامه در 7 ماده در تاريخ 16 / 12 / 74 به تأييد وزير فرهنگ و آموزش عالي رسيد و از تاريخ تصويب جايگزين آيين نامه قبلي مي شود .